Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/02/2019

Efexus 6:18-20
Lub Zog Ntawm Kev Thov Vajtswv Thiab Thov Pab

“Thiab nej thov Vajtswv pab kuv, kom thaum kuv qhia Vajtswv txojlus, kuv muaj lub siab tawv qhia Txojmoo Zoo lub ntsiab lus rau sawvdaws paub” (Efexus 6:19).

Lo lus nug xav: Muaj txhij Vajtswv tej cuab yeej txhua yam, tiamsis tsis muaj kev thov Vajtswv thiab kev thov pab lwm tus ho yuav zoo licas? Thov qhia mentsis txog nqe 18. Thaum uas peb muaj txhij Vajtswv txhua yam cuab yeej thiab niaj hnub thov Vajtswv tsis tseg tsis tu, thiab nco ntsoov thov Vajtswv pab rau lwm tus lawm mas yuav muaj qab hau dab tsi rau cov tsis tau paub Vajtswv thiab rau peb tus kheej?

Nyob hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, Xibhwb Povlauj qhia peb tias “Nej yuav tsum muab tej cuabyeej uas Vajtswv pub rau nej lawm los hnav. Yog nej ua li ntawd thaum dab Ntxwgnyoog tuaj ntxias nej, nej thiaj yuav kovyeej” (Efexus 6:11). Tej cuab yeej ntawd yog, Txojlus tseeb uas yog siv sia, kev ncaj ncees uas yog daim hlau thaiv hauv siab, kev tshaj tawm Txojmoo Zoo los ua khau rau, tuav kevntseeg ib yam li daim hlau thaiv hniav ntaj, thiab Vajtswv Txojlus uas yog rab ntaj (6:13-17). Txhua yam cuab yeej no puav leej tseemceeb huvsi tiamsis tsis tau txaus yog tias tsis tau muaj kev thov Vajtswv thiab thov Vajtswv pab lwm tus. Tabsis yog tias peb tsuas muaj yam cuab yeej uas yog kev thov Vajtswv xwb ces zoo thooj ib yam li peb mus rau hauv tshav rog uas tsis muaj ib yam cuab yeej dab tsi li; tabsis yog tias peb muaj txhua yam cuab yeej txhij txhua tiamsis tsis muaj kev thov Vajtswv mas zoo ib yam li tes tuav ntaj tiamsis tsis muaj txaus zog los tawm tsam.

Nyob hauv nqe 18, Xibhwb Povlauj haistias: Ib puas tsav yam uas nej ua no, nej yuav tsum thov Vajtswv pab. Nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tus Ntsujplig coj nej. Vim li ntawd nej yuav tsum ceevfaj thiab ua siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees. thiab niaj hnub thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws.” Ua ntej nws qhia kom peb yuav tsum thov mus li Vaj Ntsujplig qhia, vim peb yeej tsis paub yuav thov yam twg kom haum, vim li ntawd peb thiaj yuav tsum thov mus raws li Vaj Ntsujplig qhia peb, peb thiaj yuav thov tau tej yam uas haum Vajtswv siab. Ntxiv mus nws qhia kom peb yuav tsum ua siab ntev thiab ceev faj, tsis txhob nkees, txhob tso tseg txawm kev tuag yuav los ti peb. Ib qhov ntxiv nws qhia kom peb yuav tsum thov Vajtswv tshwjxeeb rau cov uas ua Vajtswv haujlwm, rau cov koom ib txoj kev ntseeg li peb uas tab tom tawm tsam nrog tej yam ntsujplig phem ntawm sab ntsujplig. Xibhwb Povlauj kuj thov kom lawv nco ntsoov thov Vajtswv pab rau nws kom nws muaj lub siab kub lug qhia Txojmoo Zoo.

Thov Vajtswv thiab thov Vajtswv pab lwm tus yog yam cuab yeej uas peb yuav tsum muab coj los hnav nrog Vajtswv tej cuab yeej peb thiaj yuav muaj zog hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, thaum ntawd cov ntseeg yuav kov yeej. Tshav rog no tsis yog peb yuav tua kom Xatas tuag tiamsis kom peb tsis txhob ua qhev rau Xatas ntxiv lawm thiab peb yuav kov yeej txoj kev txhaum los nyob rau ntawm Txojmoo Zoo (nqe 19), thiab kuj ua kom txhob muaj ib yam dabtsi los thaiv tau peb txoj kev tshaj tawm Txojmoo Zoo.

Koj tau ntsib licas lawm txog lub zog lawm ntawm kev thov Vajtswv thiab thov Vajtswv pab lwm tus?

Vajtswv, nyob hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, thov koj pab kom kuv paub muab txhua yam cuab yeej ntawm koj coj los hnav, thov koj pab kom kuv ua taus siab ntev, tsis txhob nkees, vam khom Vaj Ntsujplig los thov Vajtswv thiab thov Vajtswv pab rau cov ntseeg txhua tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 38.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top