Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/02/2019

1 Vajntxwv 17:1; 18:42-45
Cuab Yeej Thov Vajtswv

“Eliyas yog ib tug neeg zoo li peb xwb, nws kub siab lug thov kom Vajtswv tsis txhob tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, ces nag txawm tsis los tau peb xyoos thiab rau lub hlis. Tom qab ntawd nws rov qab thov Vajtswv kom Vajtswv tso nag los, ces Vajtswv txawm tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, tej qoobloo thiaj tuaj taus” (Yakaunpaus 5:17-18).

Lo lus nug xav: Tus cevlus Eliyas ua neej nyob rau tiam twg? Ua li cas nws thiaj nres taus ruaj khov kho thiab kov yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig uas txaus ntshai heev nrog cov cevlus cuav? Eliyas thiab peb muaj yam dab tsi zoo thooj yam? Koj siv yam cuab yeej dab tsi feem ntau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig?

Eliyas yog ib tug Cevlus uas muaj suab npe hauv kev thov Vajtswv uas puv npo hwjchim. Nws yog haiv neeg Yixalayees ib tug Cevlus. Keeb kwm ntawm haiv neeg Yixalayees muaj ntau tug vajntxwv tsis muaj kevntseeg thiab siab phem heev kawg li, cov vajntxwv uas siab phem tshaj ntawd yog Ahaj thiab niam Vajntxwv Yexanpes tus uas yog lwm haiv neeg. Eliyas ua ib tug Cevlus rau lub sijhawm uas muaj tej vajntxwv tsis ntseeg thiab phem kawg no. Los ntawm vajntxwv thiab Vajntxwv Ahaj tus pojniam txojkev phem, nkawd tau ua rau ntau lub Tuamtswv Pehawm Vajtswv raug rhuav puas tshuaj, cov Cevlus uas ua Vajtswv haujlwm tau nrhiav tua, hloov rau ntawd yog cov povthawj hlob uas raug pej xeem xaiv tsa los ua haujlwm rau Npa-as nyob rau Xamalis (1Vajntxwv 16:31-33; 18:13-19). Nyob rau lub sijhawm ntawd peb yuav pom yus zoo yam li ib daim nplooj nyob ib leeg, tiamsis Eliyas tsis zoo li ntawd, nws haj yam kub siab lug sib raug zoo nrog Vajtswv tus uas tswj ib puas tsav yam, tus uas muaj hwjchim loj dua ntais. Yam cuab yeej uas siv los pab Eliyas kom ntaus yeej hauv tshav rog no yog kev thov Vajtswv uas pub npho lub siab ntseeg ib yam li Efexus 6:18a. Thaum uas Eliyas thov Vajtswv kom txhob los nag ceg txawm tsis muaj nag los tau peb xyoos ntau (1Vajntxwv 17:1). Mus txog thaum uas Eliyas taij thov Vajtswv kom rov muaj nag ces Vajtswv txawm cia nag los dua (1Vajntxwv 18:42-45).

Eliyas los kuj yog neeg zoo ib yam li peb, kuj muaj tej lub sijhawm nws qaug zog, mus txog qhov uas nws taij thov Vajtswv cia nws tuag mus (1Vajntxwv 19:4), tiamsis nyob hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig nrog rau Ahaj, Ahaj tus pojniam thiab tshaj li 450 tus cev lus ua haujlwm rau Npa-as, Eliyas tau sawv khov kho hauv Vajtswv, vam khom Vajtswv lub zog loj, nws paub siv Vajtswv tej cuab yeej mus tau zoo heev, tshwj xeeb yog yam cuab yeej thov Vajtswv, vim li ntawd nws tau Vajtswv pab nws kov yeej thiab sawv nres ruaj khov kho. Niaj hnub nimno, peb los kuj tab tom raug tej kev tawm tsam sab hauv thiab sab nraud tuaj rau peb huvsi. Xyaum mus li Eliyas tus qauv, peb yuav tsum tuav Vajtswv tej cuab yeej kom ruaj khov los ntawm qhov uas vam khom Vaj Ntsujplig ua tus pab peb taij thov ntawm Vajtswv, thiab peb yuav tsum paub siv Vajtswv tej cuab yeej hauv Efexus 6:14-29, thaum ntawd peb yuav txais tau Vajtswv lub hwjchim los tawm tsam yeej tej kev sim siab thiab nyob ruaj khov kho pub rau Vajtswv. Koj tau siv thiab tab tom yuav siv yam cuab yeej thov Vajtswv licas rau tshav rog ntawm sab ntsujplig?

Vajtswv, kuv thov ua koj tsaug rau Eliyas tus qauv ntawm kev thov Vajtswv. Thov Vajtswv pab kom kuv paub xyaum lub neej mus li Eliyas tus qauv tas siab, tso siab thiab ntseeg siab, mloog koj lus, thiab pab kom kuv tuav ruaj yam cuab yeej ntawm kev thov Vajtswv, kom kuv thiaj yuav tsis swb hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top