Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/02/2019

Henplais 4:12
Rab Ntaj Uas Yog Vaj Ntsujplig

“Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej lus tseemceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plab nruab plawv nqaij nruab txha. Tej lus ntawd paub tej uas neeg xav thiab paub neeg lub siab huv tibsi”.

Lo lus nug xav: Tus uas sau phau Henplais tau sau qhia txog ob yam tseebceeb dab tsi hauv Vajtswv Txojlus? Vajtswv Txojlus uas ntse dua ntaj muaj nqis li cas rau tibneeg lub siab? Qhov uas mloog Vajtswv lus yuav coj tej nqi zog dab tsi los rau peb hauv tshav rog?

Ib yam cuab yeej tseemceeb ntawm cov ntseeg yuav tau muaj siv rau hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig uas Xibhwb Povlauj hais txog hauv Efexus 6:17 yog rab ntaj uas yog Vajtswv Txojlus. Tsuas yog yam cuab yeej no xwb thiaj siv tau los tiv thaiv thiab tawm tsam huvsi. Xibhwb Povlauj hais txog rab ntaj no yog ib rab uas ob sab ntse. Mus raws li Henplais 4:12, Vajtswv Txojlus muaj tej yam tseemceeb li nram qab no:

Thib ib, Txojlus ciaj sia thiab paub neeg lub siab: Xibhwb Povlauj hais hauv 2 Kaulithaus 3:6b: “Txoj kevcai uas sau rau hauv ntawv ua rau neeg raug kev ploj kev tuag, tiamsis Vaj Ntsujplig ua rau neeg tau.” Vajluskub tsis yog txwm ntawv, lossis ib phau ntawv puv npho cov txwm ntawv li lwm phau ntawv, tiamsis no yog Vajtswv tej lus rau tibneeg kom tus neeg txhaum nrhiav tau txojsia ib txhis rau sab ntsujplig. Vajtswv yog tus Tswv uas muaj sia yog li ntawd Vajtswv Txojlus niaj hnub ciaj sia thiab puv npho lub hwjchim. Tus ntseeg ua lub neej raws Vajtswv Txojlus yuav muaj kev txawj ntse rau yus lub neej.

Thib ob, Txojlus ntawd ntse ib yam li rab ntaj uas ob sab ntse, nkaus mus txog rau nruab plab nruab plawv, nruab txha, thiab paub tib neeg lub siab xav huv si: Rab ntaj ntawm sab ntsujplig siv los tawm tsam tshav rog ntawm sab ntsujplig, tiamsis ntawm no tsis yog yam cuab yeej rau peb siv los tua kom Xatas tuag, vim ntawd tsis yog peb tes haujlwm. Vajtswv yog tus uas yuav muab Xatas khi thiab muab pov rau hauv cub hluav taws uas cig tsis paub tuag lub sijhawm ntiajteb kawg (Tshwmsim 20). Vajtswv cov tub rog tau Vajtswv muab Nws rab ntaj rau yog siv los tiv thaiv thiab ua kom dab Ntxwgnyoog khiav deb. Dhau li ntawd Vajtswv rab ntaj kuj tseem tau siv los nkaug mus rau hauv peb lub siab, qhia peb txojkev xav, pab peb tiv thaiv txhua yam kev sim siab, teeb meem uas yog los ntawm dab Ntxwgnyoog los, txhua tes haujlwm uas peb lub siab nyiam ua (Kalatias 5:19-21a), thiab qhia rau peb paub txog tej kev txhaum nraim nkoos uas peb nyiam ua… Thaum uas peb lub siab tau tiv thaiv thiab kho kom dawbhuv los ntawm Vajtswv Txojlus thaum ntawd peb yuav ua tau lub neej zoo thiab haum Vajtswv siab heev dua.

Qhov uas Tswv Yexus muaj yeej saum tus ntoo khaub lig yog ib qhov kev muaj yeej hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, ua rau peb tus yeeb ncuab swb thiab tiv thaiv peb lub siab kom tsis txhob raug kev sim siab los ntawm dab Ntxwgnyoog los, thaum ntawd peb yuav paub ua lub neej haum Vajtswv siab txhua hnub. Txhua txhua tus ntseeg niaj hnub nimno puav leej muaj rab ntaj uas yog Vajtswv Txojlus rau hauv peb tes. Thov Vajtswv pab kom peb txhob nyeem Vajluskub zoo ib yam li lwm yam ntawv, tiamsis peb yuav tsum ua lub neej nrog Vajluskub txhua hnub, txhua lub sijhawm, thaum ntawd Vajtswv Txojlus yuav tiv thaiv peb tsis mag dab Ntxwgnyoog lub voj hlua uas niaj hnub npaj tos yuav tom peb ib yam li tus tsov ntshuav nrhiav tom tsiaj noj. Cia Vajtswv Txojlus uas ntse dua rab ntaj ob sab ntse ntawd los ntxuav peb lub siab kom dawb kom huv. Txawm li ntawd los rab ntaj uas yog Vajtswv txojlus tsuas ua tau haujlwm tiav muaj nqis thaum uas peb mloog thiab ua lub neej mus raws li Vajtswv tej lus qhia. Ib lub neej uas niaj hnub kawm Vajtswv txojlus thiab ua lub neej mus li Vajtswv tej lus qhia yuav yog ib lub neej uas muaj yeej los ntawm Vajtswv Txolus uas yog rab ntaj.

Koj tab tom siv rab ntaj ntawm sab ntsujplig los tawm tsam hauv tshav rog mus licas? Muaj nqis dabtsi?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv nco ntsoov ceev faj, hnav Koj Txojlus uas yog rab ntaj kom kuv yuav sawv ruaj khov kho thaum raug dab Ntxwgnyoog tsim txom. Thov Koj Txojlus tshawb xyuas kuv lub siab thiab ua rau kuv paub mloog koj tej lus thaum ntawd kuv yuav kov yeej txhua tsav yam pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top