Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/02/2019

1 Xamuyees 17:31-51
Tswvyim Pab Kom Yeej

“Daviv teb hais tias, “Koj nqa ntaj, nqa hmuv thiab xubvos tuaj tua kuv, tiamsis kuv tuav tus Tswv uas muaj hwjchim lob kawg nkaus uas yog cov tubrog Yixalayees tus Vajtswv uas koj saib tsis tau lub npe tuaj tua koj” (nqe 45).

Lo lus nug xav: Raws li koj xav, txojkev sib tua hauv ntu Vajluskub no yog Ib txojkev sib tua zoo licas? Tus tub hluas Daviv tuav leej twg lub npe los mus tawm tsam Nkau-li-am? Lub tswvyim uas yuav pab kom kov yeej tej kev sim siab hauv kev ua neej txhua hnub yog dabtsi?

Txojkev sib tua ntawm tus tub hluas Daviv thiab Nkauli-am yog ib txoj kev sib tuas uas tsis ncaj ncees, zog tsis sib luag zos, ib phab muaj zog heev tiamsis ib phab tsis muaj zog kiag li. Vim ib phab yog ib tug thawj tub rog uas loj siab heev thiab nws ib txwm ntaus rog, nws muaj txhij cuab yeej ua rog (1Xamuyees 17:4-7), tiamsis ib phab ces tsuas yog ib tug nyuam hluas uas saib yaj, nws hnav ris tsho ntaub mag, yam cuab yeej nws muaj yog ib txoj hlua zeb. Raws li kev ua rog ib txwm pom los mas, Nkauli-am yog tus yeej xwb xwb li. Tiamsis qhov tseeb tiag tsis zoo li peb xav. Vim licas? Vim Vajtswv tus muaj hwjchim loj dua ntais nyob nrog tus tub hluas saib yaj Daviv.

Vajluskub qhia rau peb paub tias Daviv tsis tuav Vajntxwv Xa-u-les lub npe, tsis tuav haiv neeg Yixalayees cov tub rog lub npe los mus ntaus rog, tiamsis nws vam khom rau ntawm Vajtswv ntuj, tus Tswv ntawm tas nrho cov tub rog uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb no lub npe. Tus thawj tub rog Nkauli-am tsis yog ua rog nrog tus tub hluas saib yaj Daviv tiamsis nws ua rog nrog Vajtswv tus uas yog cov tub rog saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb no tus Tswv. Tsis muaj ib leej tus twg li yuav tawm tsam yeej Nws. Vim li ntawd thiaj ua rau Nkauli-am xav tias nws yuav ntaus yeej ntag tiamsis nws raug Daviv ntaus tuag los ntawm ib lub qe zeb. Vajtswv yog tus uas pub kev muaj yeej.

Zaj xwm no txhawb tau ntau leej kam sawv los vam khom rau ntawm Vajtswv lub zog thaum uas lawv ntsib teeb meem, kev nyuaj siab hauv lawv lub neej. Daviv lub neej twb kov yeej thiab khiav dhau txhua yam kev sim siab, los mus hla dhau tej teeb meem loj hauv nws kev ua neej. Daviv lub neej twb khiav dhau txhua yam kev sim siab hauv nws lub neej, dhau los ua lub neej muaj nqis rau Vajtswv thiab ua rau Vajtswv ib leeg tau koob meej.

Nyob hauv tej teeb meem uas peb ntsib txhua hnub, peb yuav tsum zeem paub tias yam uas tiv thaiv loj tshaj plaws ua rau peb tsis muaj zog los mus tawm tsam yeej, yog tsis muaj lub siab ntseeg. Vim tsis ntseeg siab rau ntawm Vajtswv lub hwjchim thiab Nws txojkev pab cawm thiaj ua rau Vajntxwv Xa-u-les thiab nws cov tub rog tsis kam sawv los tawm tsam tus tub rog uas loj thiab siab heev Nkauli-am. Lawv tsis nco qab lawm tias lawv qhov chaw tso siab thiab cia siab yog Vajtswv ntuj. Tsis zoo thooj li lawv tus tub hluas Daviv tso siab thiab ntseeg siab rau ntawm Vajtswv ntuj, ua rau nws ntaus yeej Nkauli-am yooj yim heev, nws tsuas yog siv ib ntsiav zeb xwb twb yeej lawm.

Tus yaumsij uas yuav pab kom peb kov yeej txhua yam kev sim siab hauv kev ua neej, txawm tias tej teeb meem ntawd yuav loj mus txog qib twg, los peb yuav kov yeej yog tias peb muaj lub siab ntseeg thiab tso siab rau ntawm Vajtswv. Vim tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj muaj hwjchim loj txaus los pab peb kov yeej txhua yam kev sim siab.

Hauv peb kev ua neej, peb yeej yuav ntsib ntau yam kev sim siab: Nyiaj txiag, tshuav nuj nqis, tu ncua ntau yam, kab mob, quav yeeb quav tshuaj, poob ntau yam, thiab teeb meem hauv lub neej txijnkawm… thov kom peb nco ntsoov tias muaj ib tug uas muaj hwjchim loj dua ntais txaus siab hlo yuav pab peb kov yeej txhua yam kev sim siab thiab kev nyuaj siab ntawd. Yog tias koj tso siab thiab ntseeg siab rau ntawm Vajtswv, mas koj yeej yuav kov yeej txhua yam teeb meem kev nyuaj siab. Koj puas tau npaj txhij yuav muab koj lub neej fij kom tas nrho pub rau Vajtswv lawm tau?

Vajtswv, kuv thov muab kuv lub neej rau hauv koj txhais tes, thov koj pab kom kuv kov yeej txhua yam kev sim siab uas kuv ntsib. Thov koj qhia kuv kom kuv paub ua ib lub neej muaj nqis thiab ua rau Vajtswv koj tau koob meej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 35.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top