Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/02/2019

Efexus 6:14-18
Cuab Yeej Ntawm Sab Ntsujplig

“Ib puas tsav yam uas nej ua no, nej yuav tsum thov Vajtswv pab. Nej yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sijhawm raws li Vajtswv tus Ntsujplig coj nej. Vim li ntawd nej yuav tsum ceevfaj thiab ua siab ntev thov Vajtswv tsis txhob nkees. thiab niaj hnub thov Vajtswv pab cov ntseeg sawvdaws” (Efexus 6:18).

Lo lus nug xav: Cov ntseeg Yexus yuav tsum pib thiab xaus tshav rog ntawm sab ntsujplig licas? Thov qhia txog Vajtswv tej cuab yeej saib yog licas? Yam dab tsi yog yam cuab yeej uas siv tau los thiab tawm tsam huvsi? Koj tab tom siv tej cuab yeej ntawd licas?

Thaum uas peb tawm tsam nrog peb tus yeeb ncuab uas muaj hwjchim heev li Xatas, mas Vajtswv tej cuab yeej yog yam uas tseemceeb tshaj plaws rau peb txhua tus.

Xibhwb Povlauj qhuab ntuas txhua tus ntseeg kom yuav tsum nco ntsoov tias, qhov pib thiab qhov xaus ntawm txhua tus ntseeg hauv kev tawm tsam ntawm sab ntsujplig yuav tsum khov kho, ruaj nrees pub rau Vajtswv, nres ruaj khov rau txhua phab, txhua lub sijhawm ntawd yog Tswv Yexus. Qhov no zoo ib yam li lo lus qhuab ntuas hauv nqe 10 los ntawm npaj: “Thaum kawg no kuv qha rau nej hais tias nej yuav tsum nrog tus Tswv sib raug zoo, nej thiaj li yuav muaj zog thiab tau nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus”

Thaum uas peb sawv nres ruaj khov kho lawm, peb yuav tsum muab Vajtswv tej cuab yeej los hnav:

(1) Muab txojlus tseeb los ua siv sia. Txoj siv sia yuav pab kom ib tug tub rog lub tsho nyob khov kho, qhov chaw uas tus tub rog txib ntaj thiab pab kom ib tug tub rog mus kev yooj yim tsis dawm kev. Zeem paub qhov tseeb thiab ua neej nrog qhov tseeb yuav pab kom peb kov yeej dab Ntxwgnyoog tus uas hais lus dag.

(2) Kev ncaj ncees los ua daim hlau thaiv hauv siab. Tseeb tiag peb yuav tsum hnav lub tsho ncaj ncees ntawm Tswv Yexus, vim dhau ntawm Tswv Yexus txojkev ncaj ncees tsis muaj leej twg yuav pab cawm tau peb lawm. Txawm li ntawd los, thaum uas peb nyob hauv Tswv Yexus Khetos, lub neej ncaj ncees yog qhov uas peb yuav tsum ua. Lub neej ncaj ncees tsis yog yuav pab kom lwm tus thuam tsis tau peb xwb, tiamsis tseem yog ib qhov tim khawv zoo rau peb lub koob meej rau saum ntuj Ceebtsheej.

(3) Khau rau uas hais txog kev tshaj moo zoo. Nkawm khau no yuav pab rau peb kom yooj yim mus rau hauv tshav rog thaum uas peb mloog Yexus lus mus tshaj tawm Txojmoo Zoo, coj txoj xov zoo mus qhia rau txhua tus uas tab tom yuav raug Vajtswv txojkev txiav txim.

(4) Txoj kevntseeg uas yog daim hlau thaiv hniav ntaj. Daim hlau thaiv hniav ntaj yog siv los tawm tsam tej xib xub cuav, dag ntxias, tsim txom uas dab Ntxwgnyoog tua tuaj.

(5) Txojkev cawmdim uas yog lub kaus mom hlau. Peb yuav tsum paub meej tias, peb twb tau cawmdim ntawm kev teem txim tuag, tab tom tau cawmdim ntawm txojkev txhaum qhev, thiab yuav txais tau kev cawmdim ntawm txojkev txhaum. Peb lub siab yuav tsum tau tiv thaiv los ntawm lub kaus mom hlau uas yog txojkev cawmdim, nws yuav pab kom peb kov yeej txojkev dag ntxias uas thaum ub Xatas dag ntxias Evas.

(6) Vajtswv Txojlus uas yog rab ntaj. Vajtswv Txojlus yog yam cuab yeej tshwj xeeb uas siv tau los tiv thaiv thiab tawm tsam tej kev txhaum uas nyob hauv lub ntiajteb no huvsi. Tswv Yexus tau siv Vajtswv txojlus los tawm tsam yeej dab Ntxwgnyoog, thiab peb los yuav kov tsis yeej Xatas yog tias peb tsis muaj Vajtswv Txojlus. Thov kom peb yuav tsum nco ntsoov tias, Xatas los kuj siv Vajtswv Txojlus los tawm tawm tsam Yexus thiab. Vim li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo kawm, xav thiab ua lub neej mus raws li Vajtswv Txojlus los ntawm Vaj Ntsujplig tus dawb huv kev cob qhia, thaum ntawd peb yuav paub siv rab ntaj uas yog Vajtswv txojlus kom tau zoo ib yam li Yexus twb siv lawm.

Thaum kawg, Xibhwb Povlauj qhia rau peb paub txog ib yam cuab yeej uas muaj ceem kawg nkaus, yam cuab yeej ntawd yog: Kev thov Vajtswv. Txawm li ntawd los, peb yuav tsum siv yam cuab yeej no txhua hnub, txhua lub sijhawm. Ntawd yog, vam khom Vaj Ntsujplig ua tus pab peb taij thov kom peb muaj kev to taub zoo txog Leej Txiv tus dej siab, kom peb kev thov Vajtswv yuav dhau los ua ib qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Yog peb xav tau li ntawd, peb yuav tsum ua siab ntev thiab niaj kev txomnyem, yuav tsum zeem paub yus kev ua neej thiab niaj hnub taij thov kev pab ntawm Vajtswv tsis tseg rau peb tus kheej, rau cov Timthawj, rau cov ua Vajtswv haujlwm txhua tus, dhau los ntawm txojkev thov Vajtswv tsis tseg yuav pab kom peb nyob ze Vajtswv thiab peb ib leeg nyob ze ib leeg heev dua qub, thaum ntawd peb yuav kov yeej txhua yam kev sim siab hauv lub ntiajteb no, thaum peb kov yeej lawm Vajtswv yog tus tau koob meej.

Tshav rog ntawm sab ntsujplig, peb yuav tawm tsam yeej thaum uas peb paub siv Vajtswv tej cuab yeej. Puas muaj yam cuab yeej ntawm sab ntsujplig twg li uas koj tsis tau muaj?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv nyob ruaj khov hauv koj, kom kuv paub hnav thiab siv koj tej cuab yeej los ntawm kev thov Vajtswv tsis tseg tsis tu rau kuv thiab rau lwm tus uas nyob ntawm kuv ib sab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top