Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/02/2019

Efexus 6:10-13
Tshav Rog Ntawm Sab Ntsujplig

“Rau qhov tsis yog peb tawmtsam neeg, tiamsis yog peb tawmtsam tej dab uas nyob saum nruab ntug, tsis hais cov thawj, tej uas muaj hwjchim loj thiab tej uas muaj hwjchim kawv tiam tsaus ntuj” (Efexus 6:12).

Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj qhia rau peb paub licas txog peb tej yeeb ncuab? Peb yuav tsum npaj los tawm tsam tau licas? Thaum kawg yuav zoo licas?

Lub neej ntawm ib tug ntseeg yog ib tshav rog ntawm sab ntsujplig vim li ntawd peb tsis muaj cai swb, vim tsuas yog tawm tsam yeej xwb thiaj ua haum Vajtswv siab, Vajtswv thiaj tau koob meej.

Ua ntej, peb yuav tsum paub tias peb tus yeeb ncuab yog leej twg. Xibhwb Povlauj qhia tias, tsis yog peb tawm tsam neeg, txhais tau tias peb tus yeeb ncuab tsis yog neeg, txawm tias feem ntau yeej yog tibneeg tawm tsam Pawgntseeg, ua rau cov ntseeg raug kev txomnyem, txawm li ntawd los lawv yog cov uas tsimnyog peb hlub, peb thov Vajtswv pab rau vim lawv “tsis paub tias lawv tab tom ua dabtsi”. Peb tus yeeb ncuab tiag tiag muaj ntau lub npe heev “tus muaj hwjchim loj, tus uas kav tiam tsaus ntuj”. Tus ntawd yog dab Ntxwgnyoog, tus dag ntxias, tus tawm tsam, yog Xatas tus uas tawm tsam Vajtswv thiab tawm tsam tas nrho txhua tus uas ntseeg Vajtswv. Nws yeej ib txwm tsis tau yog thiab yeej yuav tsis yog peb tus phooj ywg ib zaug li, txawm tias muaj ntau zaug nws los cuag peb zoo li ib tug timtswv uas muaj hwjchim ci ntsa iab. Tiamsis tseeb tiag nws lub siab phem ib yam li hma, ib yam li tus tsov ntxhuav uas tab tom nyob ntawm peb ib sab. Nyob ntawm Xatas ib sab yog tej dab uas nyob saum nruab ntug. Ntawm no yog Xatas li tes taw, vim muaj ib pab coob heev cov timtswv tau koom siab nrog Xatas sawv los tawm tsam Vajtswv. Vim li ntawd, peb yuav tsum txhob saib tsis taus peb cov yeeb ncuab uas tsiv heev, txawj dag heev, thiab muaj hwjchim heev, cov uas ib txwm ua haujlwm hauv qhov tsaus ntuj rau hauv lub ntiajteb uas peb nyob no.

Cia kom peb yuav tawm tsam yeej yeeb ncuab, peb yuav tsum tau npaj ua ntej kom “khov kho hauv Vajtswv, vam khom rau Vajtswv lub zog uas loj”. Peb tus yeeb ncuab tsiv thiab muaj zog heev, tiamsis peb tsis ntshai, vim peb tus Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj tshaj plaws, Tswv Yexus twb kov yeej Xatas lawm thiab Nws yeej yuav kov yeej mus ib txhis. Nyob hauv Vajtswv, peb tau tiv thaiv thiab txais tau lub zog tshiab los ntawm Vajtswv los tawm tsam Xatas. Vajntxwv Xa-ules pab tub rog uas muaj zog heev los ntshai ua ib ce tshee hnyob thaum uas lawv saib pom Nkau-li-am cem thiab thuam lawv, tiamsis tus tub hluas Daviv mus rau hauv tshav rog los ntawm Vajtswv lub zog uas loj tshaj plaws ua rau Nkau-li-am hais tsis taus ib lo lus mus ntxiv lawm. Los ntawm qhov uas peb yuav tsum npaj kom zoo, peb kuj yuav tau npaj kom muaj txhua yam cuab yeej txaus nkaus. Peb tus yeeb ncuab muaj tswvyim heev, nws yuav tawm tsam peb txhua phab tuaj, tshwj xeeb yog thaum uas peb pom tias qhov ntawd zoo lawm, yog qhov chaw uas yooj yim ua rau peb zeem paub. Vim li ntawd, Xibhwb Povlauj thiaj qhuab ntuas kom peb yuav tsum muab Vajtswv tej cuab yeej los hnav, peb thiaj yuav tawm tsam yeej dab Ntxwgnyoog lub hwjchim (nqe 2). Hnav txhua yam cuab yeej tsis yog muab qho yam los hnav xwb. Vajtswv twb npaj txhij txhua yam cuab yeej los tawm tsam kom yeej dab Ntxwgnyoog rau txhua phab lawm. Txawm tias dab Ntxwgnyoog yuav txawj dag heev npaum twg los Vajtswv tej cuab yeej yuav zeem paub thiab rhuav kom puas tshuaj tas huv tibsi.

Vajtswv twb npaj txhij lawm kom peb cov ntseeg tawm tsam yeej dab Ntxwgnyoog. Thaum uas peb nres ruaj khov rau hauv Vajtswv, vam khom Vajtswv lub zog uas loj, thiab vam khom txhua yam cuab yeej ntawm Vajtswv, Xatas yuav kov tsis yeej peb, txawm muaj ntau lub sijhawm Xatas ua tau rau peb raug txomnyem; tiamsis txog thaum kawg, peb yuav sawv khov kho ib yam li tus uas muaj yeej rau txhua phab kev sim siab, dhau ntawd Vajtswv yuav tau koob meej.

Koj tab tom tawm tsam nrog Xatas los ntawm tej yam caub yeej dabtsi?

Vajtswv, thov koj qhia kom kuv paub meej kuv tus yeeb ncuab kuv thiaj yuav tsis ntshai. Thov koj pab kom kuv npaj txhij lub neej hauv Vajtswv, kom kuv yuav sawv los tawm tsam Xatas los ntawm koj lub zog thiab koj tej cuab yeej, vim kuv ntshaw kov yeej kom Koj ib leeg tau koob meej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top