Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/02/2019

Phau Ntawv Nkauj 3:1-8
Tus Uas Ua Rau Kuv Tsa Hau Taus

“Tiamsis tus TSWV, koj yog kuv daim thaiv hniav ntaj; koj yuav pub kom kuv yeej thiab koj yuav txhawb kuv lub zog” (nqe 3).

Lus nug xav: Thaum xub xub thawj Daviv zoo licas? Tom qab ntawd nws zoo licas? Ua li cas thiaj txais tau lub zog tshiab thiab txojkev kaj siab txhua hnub? Koj muaj kev txiav txim siab dab tsi tom qab kawm tas zaj no?

Vajntxwv Daviv sau tsab ntawv no lub sijhawm uas nws tus tub Axaloos sawv los txeeb nws lub meej mom vajntxwv thiab tab tom raws nws thiab nws cov neeg txheeb ze tua. Qhov teeb meem uas tshwmsim los raug rau Daviv no tsis yog ua rau nws mob siab, nyuaj siab thiab quaj ntsuag nkaus xwb tiamsis tseem ua rau nws tas kev cia siab, ua rau nws txhawj ntshai thiab ua rau nws kho siab kawg li.

Thaum uas peb txiav txim siab nrog Yexus mus, ua neej pub rau Yexus mas cov neeg uas tawm tsam peb ib hnub coob zuj zus thaum ntawd yuav ua rau peb nyuaj siab thiab kho siab thiab tas kev sia siab. Cov ua tawm tsam peb muaj ntau zaug yeej yog cov txeeb ze peb, peb niam peb txiv, peb cov phoojywg… Peb cov txheeb ze txwv tsis pub peb ntseeg Vajtswv, txwv tsis pub peb mus pehawm Vajtswv. Peb cov phooj ywg, peb cov neeg txheeb ze muaj ntau zaug lawv yuav thuam thiab saib tsis taus peb txojkev ntseeg. Xatas yog tus uas niaj hnub tawm tsam peb, ua rau peb muaj lub siab yij fab yij fwj hauv txojkev ntseeg. Nws hais twj ywm rau hauv peb ob lub pobntseg tias, Vajtswv nyob deb heev, Nws yuav pab cawm tsis tau peb; lossis peb tus Vajtswv tsis muaj hwjchim txaus vim Nws nyob ntsiag to tsis ua ib yam dab tsi rau peb pom kiag thaum uas peb cov yeeb ncuab tab tom nyob ntawm peb ib sab. Los ntawm txoj kev tawm tsam zoo li ntawd mas ua rau coob leej ntau tug cia li tso kev ntseeg twj ywm tseg, lawv tsis paub tias Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog lub haub paus ntawm txojsia, yog lub hauv paus ntawm txojkev pab cawm. Vim li ntawd, thov Vajtswv pab rau peb txhua tus kom peb tsis txhob mag Xatas lub voj hlua. Txhua yam uas Xatas hais rau peb ob lub pobntsej tsuas yog lus dag ntxias nkaus xwb, peb yuav tsum vam khom Vajtswv lub zog los pab kom peb thiaj yuav tsis mag Xatas lub voj hlua, peb thiaj yuav tsis tig nruab qaum rov rau Vajtswv.

Tsis yog Vajtswv tsis nco qab peb, tsis pom peb thiab nyob deb peb li uas Xatas hais. Txhua txhua hnub, Vajtswv yeej nyob nrog peb, txhawj xeeb rau peb, pab peb, txhawb peb lub zog hauv txhua txoj hau kev peb mus. Vim li ntawd, tsis yog peb nyob ib leeg thaum peb raug teeb meem, kev nyuaj siab, sim siab nkaus li uas peb xav.

Ib pliag xwb, thaum uas Daviv tas kev cia siab vim nws tig mus saib rau tej yam uas nws raug, txij li nqe 3 mus qhia rau peb pom tias Daviv txawm tsim dheev rov los, tsa suab hlo los taij thov Vajtswv tas siab tas ntsws. Thaum uas peb mus cuag Vajtswv los ntawm lub siab ntseeg thiab tso siab plhuav, Vajntxwv Daviv txais tau kev cog lus tias nws yuav tau kev pab kom nws rov tsa taus taub hau los tawm tsam yeej nws cov yeeb ncuab. Los ntawm Vajtswv txojkev tiv thaiv, Daviv tau qhau cev hlo pw ib hmo kaj siab lug. Ntawm no yog ib qhov kev pw tsaug zog kaj siab lug, yog ib txojkev kaj siab lug uas Vajtswv muab los rau txhua txhua tus uas ntseeg Nws thiab tso siab rau ntawm Nws txawm tias tus ntawd tab tom ntsib teeb meem kev nyuaj siab hauv nws lub neej.

Txawm li ntawd los, txojsia, kev zoo siab, kev kaj siab thiab kev pub npho txhua yam nag hmo yeej tsis txaus rau hnub no. Peb cheem tsum kev pab, txhawb zog, kev zoo siab, kev kaj siab ntawm Vajtswv txhua hnub. Vim li ntawd, Daviv thiab peb txhua txhua tus ntseeg niaj hnub nimno yuav tsum niaj taigkis, niaj hnub, niaj hmo taij thov kev pab ntawm Vajtswv, peb thiaj yuav txais tau lub zog tshiab ua los ntawm Vajtswv los. Vajntxwv Daviv qhia rau peb paub meej tias, leej twg thiaj yog tus uas tab tom pab peb ntaus rog, thiab peb yuav tsum ntaus rog licas. Kev pab cawm thiab koob hmoov yuav muaj los rau txhua tus uas tsis tig mus ntsia rau ntawm tej teeb meem uas nws raug tiamsis tsa muag saib mus rau ntawm Vajtswv thiab ntseeg siab rau Vajtswv txojkev pab.

Hauv tshav rog ntawm sab ntsujplig, peb kuj tab tom sib tawm tsam nrog Xatas thiab tej tibneeg uas sawv los tawm tsam peb, zoo ib yam li Daviv yav tas los thiab ntag. Tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv, Nws yog tus uas yuav pab kom koj kov yeej koj cov yeeb ncuab. Koj puas ntseeg siab thiab fij koj lub neej kom tas nrho pub rau Vajtswv lawm tau? Koj txais tau nqi zog dabtsi?

Vajtswv, thov koj pub lub zog tshiab thiab txojkev kaj siab rau kuv hnub no. Thov koj pab kom kuv ruaj siab rau ntawm koj txhua lub sijhawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top