Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/01/2019

Yaxayas 41:17-29
Cov Dej Uas Nyob Hauv Tiaj Suab Puam

“Yexus teb hais tias, “Txhua tus uas haus cov dej hauv lub qhovtshij no tseem yuav rov nqhis dua, tiamsis tus uas haus cov dej uas kuv muab rau nws yuav tsis nqhis ib zaug li lawm. Cov dej uas kuv muab rau nws yuav txhawv hauv nws lub siab thiab cawm nws txojsia mus ibtxhis”” (Yauhas 4:13, 14).

Lo lus nug xav: Vajtswv cog lus licas rau cov neeg uas mus ua cev qhev rov los? Vajtswv hais li cas rau cov mlom uas tsis muaj sia? Muaj lo lus cog tseg dab tsi rau koj hauv ntu no?

Thaum haiv neeg Yudais raug kuav mus ua cev qhev, muaj ntau haiv neeg tiam ntawd hais tias cov Yudais tus Vajtswv tsis muaj hwjchim txaus (Nkauj 115:2). Vim li ntawd thaum nyob hauv ib lub rooj txiav txim Vajtswv tau hais kom lwm haiv neeg ntawd hu kom lawv cov mlom ua txujci tseemceeb. Vajtswv hais kom lawv tej mlom sim qhia saib yav tas los muaj dabtsi, thiab qhia saib yav tom ntej yuav muaj dabtsi tshwm los. Yog tias ua tsis tau mus li Vajtswv hais no, mas tsawg kawg nkaus cov mlom ntawd kuj yuav tsum ua tau ib yam dabtsi los qhia txog nws lub hwjchim muaj nyob. Tiamsis keeb kwm qhia rau peb pom tias, cov mlom ntawd tsis foom tau koob hmoov rau leej twg thiab kuj tsis rau txim tau rau leej twg hlo li (nqe 26). Tsis zoo thooj li cov mloog uas ua tsis tau ib yam dabtsi, haiv neeg Yixalayees tus Vajtswv tau foom koob hmoov, tau ua haujlwm los pab cawm nws haiv neeg tawm kev ua cev qhev los ntawm tej lub hwjchim loj kawg nkaus.

Nyob rau lub sijhawm uas kwj deg qhuav qhawv, liaj teb cog tsis tau qoob loos ua rau cov neeg pluag tsis xav txog kev tu ncua ntawm sab ntsujplig yeej tsis tau. Txawm li ntawd los, Vajtswv cog lus rau cov neeg pluag uas nyuam qhuav rov los rau hauv lawv lub tebchaws tom qab ntau xyoo mus ua qhev tias, Nws yuav muab kom txaus nkaus rau lawv mus li lawv lub siab xav. Nws yuav ua rau dej tawm hauv tej pob zeb los thiab ua rau dej tawm hauv roob moj sab qhua tuaj, tej av uas qhuav qhawv yuav muaj dej haus puv npo (Nqe 18). Nyob hauv cov lus piv txwv no, Vajtswv xav qhia tias, Nws yuav foom koob hmoov nplua mias rau Nws haiv neeg. Cov neeg uas ntseeg, cov neeg uas vam khom rau ntawm Nws yuav txais tau koob hmoov thiab muaj lub neej nplua mias.

Tej nom tswv yuav pab kom pejxeem cog qoob loos kom muaj txaus noj txaus haus, tiamsis tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog tus uas ywg tau kom ntub rau cov ntsujplig uas tab tom nyob qhuav qhawv. Ib lub qhov dej haus uas nyob hauv tiaj suab puam. Tswv Yexus yog tus xub thawj uas muab cov dej haus cawm siav (Yauhas 4:13,14). Tsuas yog nyob hauv Vajtswv xwb peb thiaj yuav txaus tau txhua yam koob hmoov puv npo uas los saum ntuj los (Efexus 1:3). Tsuas yog thaum uas peb nyob hauv Tswv Yexus, tasnrho txhua lo lus cog tseg pub txojsia uas tau hais rau cov cevlus, Vajluskub thiaj yuav txais tau.

Dhau zaj kawm no, koj pom tias Tswv Yexus ua licas los pab kom koj sab ntsujplig hloov dua tshiab?

Vajtswv, thaum uas kuv nyob rau hauv lub ntiajteb qhuav qhawv no, thov koj pab kom kuv paub coj cov dej cawmm siav los siv rau kuv thiab coj mus rau cov uas tab tom tshaib nqhis cov dej ntawd.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top