Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/01/2019

Yaxayas 41:1-16
Tus Cawm Seej

“Kuv yog tus Tswv, nej tus Vajtswv; kuv yeej tuav rawv nej sab tes xis, thiab kuv hais rau nej hais tias, ‘Tsis txhob ntshai kuv yuav pab nej” (Yaxayas 41:13).

Lo lus nug xav: Vajtswv cog lus li cas rau haiv neeg Yixalayees? Yam dab tsi ua rau haiv neeg Yixalayees zoo siab thiab ntseeg siab rau Vajtswv? Vajtswv tiv thaiv koj yav tas los li cas? Tamsim no Nws tab tom ua dab tsi rau koj?

Yuav ua li cas cov neeg raug mus ua qhev yuav tsa suab los ua nkauj qhuas Vajtswv tau rau thaum uas lawv paub tias zoo li Vajtswv nyob deb lawv heev thiab tsis quav ntsej txog lawv li lawm? Nyob hauv ntu no lo lus teb rau lawv yog dab tsi thiab coj txojkev cia siab li cas los rau lawv.

Vajtswv haistias Nws yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb thiab yog tus uas tsim ib puas tsav yam. Yav tas los Nws nqua hu Aplahas (Nqe 4), thiab dhau los ntawm Aplahas Nws ua kom muaj ib haiv neeg coob. Tom qab ntawd Vajtswv yog tus uas ua rau haiv neeg no raug mus ua cev qhev, raug tsim txom. Ua ntej ib tiam neeg rau thaum uas Vajntxwv Xailas tsis tau yug los, tus cev Vajtswv lus twb samhwm ua ntej lawm haistias, tus vajntxwv no yuav tau Vajtswv xaiv los ua Vajtswv haujlwm los ntawm qhov uas tso cov ua cev qhev rov los kho lawv lub Tuamtsev thiab rov los txhim kho lawv haiv neeg (Yaxayas 44:28). Vajtswv hu Vajntxwv Xailas los ua Vajtswv tes haujlwm tsis yog vim Xailas muaj lub neej ncaj ncees tiamsis yog los ua tiav Vajtswv lub homphiaj uas ncaj ncees ntawd yog pab cawm Nws haiv neeg (Yaxayas 45:1-4). Vajtswv hais rau txhua haiv neeg tias Nws nyob nrog Vajntxwv Xailas thiab Vajtswv yog tus uas nyob thaum Chivkeeb los thiab Nws yog tus uas nyob thaum kawg (Nqe 4). Vajtswv yog peb tus Tswv ntawm keeb kwm. Vim li ntawd Vajtswv paub zoo tias Xailas yuav tshwm los rau hauv keeb kwm.

Nyob hauv cov nqe 11-16, Vajtswv cog lus rau Nws haiv neeg tias, Nws yuav tawm tsam kom yeej lawv cov yeeb ncuab. Nws haistias “Kuv yuav pab koj” (41:14). Tus uas haistias Nws yog haiv neeg Yixalayees tus cawm seej. Nws yuav siv cov neeg uas tsis muaj zog, cov neeg uas tsis muaj chaw cia siab sawv los mus tawm tsam cov uas tsim txom Nws haiv neeg. Nws yuav siv “lub tshuab zom nplej uas hniav ntse zuag plias” los mus zom kom cov neeg uas tawm tsam cov Yixalayees tawg ntsoog mos nyoog (nqe 15). Vajtswv tsis yog tus cawm seej, yog tus uas yuav peb los ntawm lub nqi uas kim heev xwb, tiamsis Nws tseem yog tus uas niaj hnub tsom kwm peb. Vim li ntawd, peb yuav zoo siab thiab tsa suab los hais tau tias Vajtswv yog peb tus Tswv Cawmseej, Nws yog tus uas cawm peb dim, tiv thaiv peb. “Cawm dim thiab tiv thaiv” yog ib lo lus cog tseg, yog ib qhov kev cia siab rau cov neeg uas tso siab rau tus Tswv.

Thaum uas peb tab tom nyob rau tiam uas muaj kev tsov rog, kev sib tawm tsam, sib tua ntawm ntau haiv neeg hauv lub qab ntuj no, cov neeg uas tas kev cia siab tsis pom qab yuav ua li cas rau lub neej yav tom ntej, tsis muaj kev cia siab, tsis muaj kev txhawb zog lawm mas ntu Vajluskub no yuav yog ib ntu uas txhawb cov neeg ntawd lub zog. Thaum uas koj paub li ntawd lawm yuav pab tau koj thiab lwm tus yam dabtsi?

Vajtswv, nyob hauv koj lub homphiaj uas loj thiab zoo kawg nkaus ntawd yog pab cawm txhua haiv neeg, thov koj pab cawm kuv thiab kuv haiv neeg ib yam li koj tau ua rau haiv neeg Yixalayees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top