Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/01/2019

Yaxayas 40:12-31
Vajtswv Yog Tus Muaj Sia Nyob

“Tus Tswv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis, nws tsim tagnrho lub ntiajteb no. Nws ibtxwm tsis tsaug leeg lossis qaug zog ib zaug tsis muaj leejtwg paub txog nws lub siab xav hlo li” (Yaxayas 40:28).

Lo lus nug xav: Yaxayas qhia rau peb paub Vajtswv yog tus zoo licas? Nws txhawj xeeb txog tibneeg li cas? Mus raws li koj to taub, tus Vajtswv uas koj tab tom pehawm yog tus zoo li cas?

Los ntawm peb tibneeg lub hlwb uas muaj ciam, feem ntau peb xav tias Vajtswv tes haujlwm zoo ib yam li peb tibneeg hauv ntiajteb no. Ntawm no yog ib txojkev xav yuam kev uas loj heev. Vim li cas? Vajtswv yog tus uas nyob tsis muaj ciam li tibneeg thiab tsis yog lub ntiajteb me me no tug. Nws yog tus uas tsim lub ntuj lub ntiajteb thiab Nws yog tus Tswv ntawm txhua yam muaj nyob rau hauv lub ntiajteb thiab saum nruab ntug (nqe 26); Nws yog tus Tswv uas tswjhwm peb txojsia (nqe 23). Muab ib yam dab tsi uas peb ua los mus piv rau Vajtswv ces yog peb tab tom pe mlom (nqe 18-20).

Vajtswv yog tus tsim tasnrho ib puas tsav yam hauv lub ntiajteb no, Nws yog tus uas muaj kev txawj ntse heev tsis muaj leej twg yuav to taub txog Nws lub tswvyim (Nqe 28). Tibneeg txojsia nyob thiab tibneeg kev ua neej tsuas yog ib pliag ib vuag rau hauv lub ntiejteb no xwb, tsis thooj li Vajtswv tus uas nyob mus tsis paub kawg (nqe 15). Yaxayas sau qhia tias, tsis ntev thiab xwb Vajtswv yuav los pab cawm Nws haiv neeg. Yaxayas muab ib cov lus nug los nug kom cov mloog muaj lub siab ntseeg thiab npaj rawv tos Vajtswv. Lo lus qhia txog Vajtswv hauv nqe 12-31 qhia rau peb nco txog tej uas Vajtswv tau qhia Nws rau Yauj hauv Yauj tshooj 38. Vajtswv nug Yauj tias: “Thaum uas Kuv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb koj nyob qhov twg?” Yauj 38). Nws yog tus uas muaj hwjchim loj tshaj dua li tej uas tibneeg yuav xav txog lawm ntau heev, vim li ntawd Yaxayas thiaj nug tias: Leej twg thiaj yuav to taub txog Nws? Leej twg thiaj yuav qhia tau txojkev txawj ntse rau Nws? Nqe 14.

Tom qab Yaxayas qhia txog Vajtswv lub hwjchim tas, Yaxayas tig mus qhia txog Vajtswv txojkev hlub thiab Nws txojkev zoo. Tibneeg yuam kev loj heev thaum uas lawv xav tias Vajtswv tau tso lawv tseg lawm, tsis yog Vajtswv tsim kom muaj txhua tsav yam thiab tswj cov ntawd xwb (nqe 26), tiamsis Nws tseem txhawb cov uas qaug zog thiab tsa cov uas ntog lawm sawv txhua tus (nqe 29). Leej twg cia siab, ntseeg siab rau ntawm Vajtswv ntuj tus ntawd yuav txais tau lub zog loj uas los ntawm Vajtswv los ua tiav tej haujlwm loj hauv lub ntiajteb no (Nqe 31). Vajtswv ntxiv zog kom lawv kov yeej kev sim siab, hla dhau tej yam tib thaiv tiamsis tsis hnov nkees thiab tas zog hlo li. Tseemceeb tshaj plaws yog Nws pub dag zog thiab Nws txoj koob hmoov rau tibneeg kom tibneeg nyob kaj siab lug txhua hnub.

Koj muaj yam teeb meem, kev nyuaj siab dab tsi uas xav muab cob rau Vajtswv lub sijhawm no? Tseg sijhawm los xav txog Vajtswv txojkev txawj ntse uas tsis muaj leej twg yuav paub tau thiab Nws txoj koob hmoov uas txaus siab hlo yuav muab los rau peb txhua tus, koj thiaj yuav muaj zog ua neej nyob ntxiv mus los ntawm lub siab ntseeg ruaj khov rau ntawm Vajtswv.

Vajtswv, Koj yog peb tus Vajtswv ntawm txhua tsav yam, txhua lub sijhawm, thov koj qhib kuv lub qhov muag los pom txog koj lub hwjchim uas loj tshaj plaws, koj txoj kev hlub uas zoo tshaj kom kuv paub qhuas koj mus ib txhis.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top