Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/01/2019

Yaxayas 40:1-11
Haus Cov Cua Uas Laj Siab Ntxiag

“Vajtswv hais tias, “Nplig kuv haivneeg lub siab, nplig lawv siab los mas! Txhawb cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees zog. Qhia rau lawv hais tias lawv twb raug kev txomnyem txaus lawm, thiab nimno kuv twb zam lawv tej kev txhaum tas lawm”” (Yaxayas 40:1, 2a).

Los lus nug xav: Txojkev cia siab ntawm no yog dabtsi? Zaj no ntsig txog Tswv Yexus licas? Thov peb cia li rov nco txog Tswv Yexus tau los yug thiab hloov tau tibneeg los muaj txojkev cia siab li cas?

Lo lus txhawb zog ntawm Vajtswv hauv nqe 1 yog ib qhov kev zoo siab thiab txhawb zog loj rau haiv neeg Yixalayees. Lawv zoo yam li ib tug neeg uas nyiam khiav tawm hauv ib lub qhov tsaus nciab los, khiav dim tej pa dub nciab tsw phem, los txais qhov kaj lug thiab nqus cov cua uas laj siab ntxiag, ntawm txojkev cia siab. Tabsis txojkev cia siab ntawm no yog dabtsi? “Lub suab qw”. Yaxayas tau hais ua ntej lawm txog txojkev cia siab ua ntej Vajntxwv Xailas tuaj txeeb tau tebchaws Npanpiloos xyoo 539 U.Y. Vajtswv ua rau Vajntxwv Xailas pub cai rau cov Yixalayees rov qab los kho lawv lub Tuamtswv rau Yeluxalees. Tiamsis lub homphiaj uas khwv thiab nyuaj no tau siv lub sijhawm ib tiam neeg thiaj li ua tiav. Lub Tuamtswv raug cov neeg Kilis ua rau tsis dawb huv lawm, tiamsis tau Makanpes kho kom rov dawb huv; raug cov Loos tsoo puas tshuaj, tau Vajntxwv Helauj kho dua tshiab; thiab thaum kawg raug haiv neeg Loos muab tsoo puas tshuaj tas xyoo 70 T.Y. Puas yog “Lub suab qw” txog tej xov zoo tsis muaj lawm? Tseeb tiag yeej tsis yog li ntawd. Tej lus uas cov cevlus hais yuav coj txojkev cia siab thiab loj dua qub.

Tsib puas xyoo tom qab, Yauhas Npatitus haistias lub suab “qw” ntawd yog nws ntag (Yauhas 1:23). Yaxayas lub suab qw hauv Vajlugkub qub “Koj tus Vajtswv haistias” dhau los ua Yauhas Npatitus rau hauv Vajlugkub tshiab “Nej saib, Vajtswv tus Menyuam yaj tab tom los” (Yauhas 1:29). Nyob ntawm no, qhov tshiab thiab qhov qub los sib xyaws ua ke. Txojmoo zoo ntawm no tsis yog tseg rau cov neeg uas raug mus ua cev qhev tau rov qab los, tiamsis yog qhov uas Tswv Yexus tau los yug rau hauv lub ntiajteb cawm peb thiab ib hnub Nws tseem yuav rov qab los zaum thib ob tos peb mus nrog Nws nyob. Nws los rau hauv lub ntiajteb no nrog lub hwjchim tswjhwm thiab nws kuj yog tus Tswv yug zoo ntawm peb txhua tus, Nws ua tib zoo cob qhia thiab qhuab qhia Nws pab yaj. Mathais 3:3 qhia tias: “Cia li kho kev kom ncaj tos tus Tswv”. Lo lus nqua hu no muaj lub ntsiab lus qhia rau peb tias kho peb lub neej kom dawb huv, tus Tswv yuav los rau hauv peb, Nws yuav ua peb tus thawj, kav peb los ntawm txojkev ncaj ncees, thiab puv npo txojkev hlub.

Koj txais yuav lo lus samhwm no licas?

Vajtswv, menyuam thov ua koj tsaug vim koj tau pub rau menyuam muaj ib lub neej tshiab hauv Tswv Yexus Khetos. Thaum uas kuv tab tom tos hnub koj rov qab los, thov koj pab kom kuv ncaj ncees rau kev tshaj tawm koj txojkev hlub mus rau lwm tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top