Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/01/2019

Yaxayas 39:1-8
Tus Thawj Coj Uas Muaj Kev Txawj Ntse

“Vajntxwv Hexekiyas teb Yaxayas hais tias, “Tus Tswv tej lus uas koj hais no zoo kawg li.” Vim kuv xav hais tias, “Yuav muaj kev thajyeeb thiab kev kaj siab rau tiam uas kuv tseem ua neej nyob no” (Yaxayas 39:8).

Lo lus nug xav: Vim licas Vajntxwv Hexekiyas yuav tso cai rau cov neeg uas Npalada xa tuaj mus ncig xyuas nws cov khoom? Qhov uas Hexekiyas ua li ntawd coj yam teeb meem dab tsi los? Ib tug thawj coj khav theeb, tsav hwjchim, thiab vam khom rau ntawm tibneeg xwb tsis vam khom rau ntawm Vajtswv yuav ntsib teeb meem li cas?

Hnov xov Vajntxwv Hexekiyas tau Vajtswv kho zoo, vajntxwv kav tebchaws Npanpiloos tau txib neeg nqa khoom mus pub rau Vajntxwv Hexekiyas koom rau nws kev zoo siab. Tiamsis vajntxwv Npanpiloos lub homphiaj yog xav koom tes nrog vajntxwv Yixalayees sawv los tawm tsam tebchaws Xilias, thiab vajntxwv Npanpiloos kuj xav tshawb paub saib Vajntxwv Hexakiyas cov tub rog muaj zog npaum licas. Vajtswv cia qhov no los sim saib Vajntxwv Hexekiyas tso siab rau ntawm Vajtswv lossis tso siab rau Npanpiloos (2 Xwmtxheej Vajntxwv 32:31). Cia kom yuav yooj yim rau kev cog phooj ywg nrog vajntxwv Npanpiloos, Vajntxwv Hexekiyas tau coj vajntxwv Npanpiloos cov neeg mus xyuas tas nrho txhua yam uas nws muaj, homphiaj yog xav khav txog nws lub zog.

Khav theeb, koom tes nrog Npanpiloos thiab qhuas rau cov neeg uas tsis paub hwm Vajtswv txog tas nrho txhua yam uas nws lub tebchaws muaj, tsis hais tej cuab yeej ua rog tseemceeb, ntawm no yog ib teg haujlwm uas yuam kev loj heev. Qhov uas Vajntxwv Hexekiyas ua li ntawd ua rau pejxeem raug ntau yam teeb meem tom qab no. Vajntxwv Hexikiyas haistias: “Lawv pom txhua yam huv tibsi; tsis tshuav ib yam nyob hauv tej txhab uas kuv tsis tau qhia rau lawv li” (nqe 4). Thaum uas khav theeb ces tibneeg rov qhuas nws hloov rau qhov uas yuav tsum qhuas Vajtswv ib leeg xwb; peb tsuas yog cov saib xyuas xwb tiamsis feem ntau peb khav tias peb yog tus tswv ntawm txhua yam. Tom qab ntawd kiag xwb, tus cevlus uas yav nram ntej samhwm kom zoo mob, lub sijhawm no nws samhwm kom raug teem txim: Txhua yam uas koj muaj yuav raug coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos huvsi, tas nrho koj cov menyuam thiab koj cov xeeb ntxwv huvsi. Vajntxwv teb Yaxayas haistias: “Tus Tswv tej lus uas koj hais no zoo kawg li.” Vim kuv xav hais tias, “Yuav muaj kev thajyeeb thiab kev kaj siab rau tiam uas kuv tseem ua neej nyob no” (nqe 8). Lo lus teb no qhia rau peb paub tias vajntxwv tsuas txhawj xeeb txog nws tus kheej heev dua li tiam tom qab no. Nrhiav kev kaj siab los rau peb ib pliag tiam no kav liam tej teeb meem kev quaj ntsuag uas los raug rau tiam tom qab ces tsis yog ib qhov kev txiav txim siab uas muaj kev txawj ntse los?

Tus thawj coj uas tsis muaj kev txawj ntse yog tus uas khav theeb, khav txiv, qia dub, thiab tsuas xav rau nws txojkev tau zoo rau tiam no xwb tsis npaj thiab tsis xav rau tiam tom qab. Peb txhua tus puav leej tau Vajtswv xaiv los tswj thiab kav ib lub cuab yig, ib pab me me, thiab ib Pawgntseeg, thov Vajtswv pab kom peb tsis txhob qaug mus rau Vajntxwv Hexekiyas txojkev.

Tseg ib lub sijhawm no los xav txog koj kev ua neej. Koj kev ua neej yog muab cob rau qhov twg?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub ua lub neej haum mus li koj tus dej siab, hlub yeeb ncuab thiab txawj txog kev noj nyob ntawm lwm tus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top