Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/01/2019

2 Timautes 2:3-7
Peb Daim Duab

“Koj yuav tsum nyiaj kev txomnyem, rau qhov koj yog Yexus Khetos tus tubrog uas ncaj ncees” (2 Timautes 2:3).

Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj qhia rau peb txog tej duab dab tsi los piv rau Tswv Yexus txojkev txomnyem hauv ntuj Vajluskub hnub no? Tej duab nug ntsig txog kev ua neej ntawm cov ntseeg li cas? Koj yuav tsum ua lub neej licas thiaj yuav txais tau Vajtswv lub kaus mom kub?

Xibhwb Povlauj yog tus tiv kev txom nyem vim Txojmoo Zoo ntau heev, nimno nws paub hais tias nws yuav mus cuag Vajtswv, yog li ntawd nws nqua hu kom Xibhwb Timautes koom nrog nws tiv kev txom nyem. Thiab nws muab peb qhov piv txwv los qhia.

Tus tub rog uas ncaj ncees (nqe 3): Cov tub rog uas nyob rau Xibhwb Povlauj tiam yuav tau tso txhua yam hauv lub cuab yig tseg, txaus siab hlo los mus tiv kev txomnyem hauv tshav tub rog. Feem ntau lawv yuav tsum npaj kom muaj txhua yam rau lawv, thiab feem ntau yog tsis muaj ib qhov chaw tau zoo los mus pw hmo ntuj. Ntxiv rau qhov ntawd, lawv yooj yim heev yuav raug tua sab thiab tuag hauv tshav rog. Ib tug tub rog uas ncaj ncees yog ib tug uas tas siab los pab vajntxwv, tas siab los ua txhua yam kom zoo nws tus thawj siab. Xibhwb Povlauj qhuab ntuas tias, peb yuav tsum nyiaj kev txomnyem rau qhov peb yog Yexus Khetos ib tug tub rog uas ncaj ncees. Yog li ntawd, peb puas yws me ntsis thaum peb tiv kev khwv rau peb tus Vajntxwv?

Tus sib tw khiav (nqe 5): Ib tug sib tw khiav yuav tsis txais tau nqi zog yog tias nws tsis khiav mus raws li txojkev cai. Yog xav tau nqi zog nws yuav tsum tau xyaum yoog mus li txoj cai, coj kom nruj; thiab nws kuj yuav tsum kawm kom paub tus cai ntawm txojkev sib tw nws thiaj yuav tsis yuam kev. Kuj zoo ib yam li ib tug sib tw khiav, muaj ib qhov nqi zog uas loj heev ntawd yog lub kaus mom kub uas yog txoj sia mus ib txhis tab tom tos peb txhua tus. Tiamsis yog peb xav txais tau, peb yuav tsum niaj hnub kawm paub Vajtswv txojkev cai, thiab ua peb lub neej mus raws nraim li Vajtswv tej lus qhia, txawm txomnyem los kuj ua siab ntev.

Tus ua teb (nqe 6): Tus ua teb yuav tsum rau siab ntso ua txhua hnub tsis so, los mus tu nws cov nplej. Txawm li ntawd los lawv tsis nkees vim lawv paub tias ib hnub tsis ntev xwb lawv yuav tau sau nplej. Yog tias ib tug ntseeg uas tsis muaj lub siab xav txais tau nqi zog saum ntuj ceebtsheej mas tus ntawd yuav tiv tsis taus kev txomnyem. Yog tsuas txhawj rau lub neej tiam no xwb mas yuav khwv heev ua tau lub neej ncaj ncees pub rau Vajtswv.

Peb daim duab no qhia rau peb paub txog ib qhov tseeb: Yog peb xav txais tau nqi zog peb yuav tsum tiv kev txomnyem, kev mob, kev khwv, kev cog lus thiab ceevfaj lub neej. Ntawd yog txhua yam uas Xihwb Povlauj xav qhia rau Timautes thiab kuj yog ib zaj kawm rau peb txhua tus niaj hnub nimno.

Koj tab tom lossis tseem yuav, tiv kev khwv, kev txomnyem li cas pub rau Vajtswv ntuj?

Vajtswv, kev ua neej nyob no luv heev, kuv txaus siab ua koj tes haujlwm thiab tiv kev txomnyem vim koj. Thov koj pab kom kuv txaus siab hlo tiv kev txomnyem thiab ncaj ncees pub rau Vajtswv koj ib leeg nkaus xwb.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top