Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/01/2019

Ntawv Nkauj 116:7-14
Txais Yuav Txojkev Cawmdim

“Yog li ntawd, kuv thiaj ua kuv lub neej hauv ntiajteb no nrog cov neeg uas muaj sia nyob tabmeeg tus Tswv” (Nkauj 116:9).

Lo lus nug xav: Thaum dhau tej kev sim siab lawm tus sau Phau Nkauj no kawm tau zaj kawm dabtsi rau nws? Tus sau Phau Nkauj no tau txais yuav txojkev cawmdim ntawm Vajtswv licas? Vajtswv twb pab cawm koj dim ntawm txoj kev tuag li cas lawm? Qhov ntawd pab tau koj li cas rau tej teebmeem uas yuav los raug rau koj yav tom ntej?

Nws hais tias, kev ploj kev tuag nyob ib ncig kuv (3-6), thaum ntawd nws zeem paub tias, tibneeg ntiajteb tsis muaj ib tug twg li uas yuav pab cawm tau nws lawm. Ntshai tej zaum nws yeej thov kev pab ntawm tibneeg, ntawm tej vajntxwv lub hwjchim tiamsis txhua tus puav leej ua rau nws tas kev cia siab. Thaum kawg, Nws zeem paub ib qhov tseeb tias, tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog tus pab cawm tau nws lawm. Vajtswv yog qhov chaw so ntawm nws. Vajtswv tau pab nws, Vajtswv tseem pab nws ntau dua qub thiab. Vajtswv tau pab cawm nws tus ntsujplilg tawm hauv qhov tuag los, zam nws tej kev txhaum huvsi mus. Vajtswv pab nws dhau txojkev nyuaj siab ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huvsi, so nws lub kua muag huvsi mus. Vajtswv kuj tsom kwm nws tsis pub nws cov yeeb ncuab yeej, thiab tsis pub nws swb (nqe 7-8). Thaum uas peb nyob nrog Vajtswv peb yuav muaj txojkev kaj siab lug!

Tus sau Phau Nkauj no qhia tshwm nws txoj kev ntseeg yog Vajtswv tug, txais txojkev cawm dim ntawm Vajtswv. Nws mus ntawm Vajtswv txojkev tsom kwm thiab saib xyuas mus. Qhov no kuj txhais tau tias nws cog lus yuav ua mus raws li Vajtswv Txojlus. Los ntawm lub siab ntseeg ruaj khov tias, nws yuav nyob hauv lub ntiajteb nrog cov neeg uas tseem muaj sia nyob tab meeg tus Tswv: Nws yuav ua dabtsi los pauj rau Vajtswv txojkev pab cawm nws dim? Yam dab tsi Vajtswv xav kom nws ua? Ces nws nrhiav tau ib lo lus teb rau nws, ntawd yog : “kuv yuav coj cov cawv txiv hmab tuaj fij rau tus Tswv” thiab nws yuav niaj hnub qhia tus tswv txojkev cawm dim thiab vam khom Nws txoj kev pab. Nws txiav txim siab ua nws lub neej tab meeg tibneeg ntiajteb rau tus Tswv (Nqe 9-14).

Ntawm Vajtswv, peb txhua tus puav leej yog cev neeg uas me kawg nkaus. Nws xav kom peb paub tig rov los vam khom ntawm Nws, nyob hauv Nws txojkev tsomkwm thiab Nws txojkev saib xyuas. Vajtswv txaus siab cia Nws tib Leeg Tub los tuag theej peb lub txhoj, cawm peb tus ntsujplig. Nws hnov peb lub suab quaj thov kev pab cawm thiab Nws txhawj xeeb txog peb sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huvsi. Koj twb ua thiab tab tom yuav ua li cas rau Vajtswv txojkev cawmdim?

Vajtswv! Kuv zoo siab so hauv koj txojkev tsom kwm thiab tiv thaiv. Thov koj pab kom kuv txawj nco koj tshav ntuj thiab hlub koj heev dua qub. Thov koj pab kom kuv niaj hnub mus hauv koj txojkev hlub mus thiab qhia tawm Koj Txojmoo Zoo mus rau coob leej ntau tug.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top