Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/01/2019

2 Timautes 2:1-2
Qhia Mus Rau Ntau Tiam

“Koj yuav tsum muab tej lus uas koj thiab muaj ntau leej hnov kuv qhia lawm qhia rau cov neeg uas koj cia siab tau hais tias lawv yuav txawj qhia tej ntawd rau lwm tus” (Nqe 2).

Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj nqua hu kom Timautes ua li cas kom nws thiaj kub siab lug? Mus raws li nqe 2, muaj pis tsawg tiam neeg tau cob qhia mus ntxiv? Licas thiaj yog cov neeg uas ncaj ncees? Koj xav tias koj yuav qhia Vajtswv txojkev hlub mus rau leej twg?

Lo lus “Kuv tus tub” ntawm pib tshooj 2 qhia rau peb paub txog tej uas nws yuav sau yeej ntsig txog tej uas nws sau tas los. Los ntawm ib leej txiv tus dej siab, dhau los ntawm tshooj ib hauv tsab ntawv, xibhwb Povlauj tau tas siab hlo los ua tib zoo qhuab ntuas nws tus tub ntawm sab ntsujplig txog kev ua Vajtswv tes haujlwm. Nws qhuab ntuas kom nws tus tub yuav tsum tig rov los nco txog Vajtswv txojkev hlub uas Vajtswv tau muab rau nws lawm kom nws muaj lub neej ncaj ncees rau Vajtswv tes haujlwm; tsis txhob txaj muag vim ua timkhawv txog Vajtswv, thiab yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv ib leeg. Xibhwb Povlauj hais txiv tias: “koj yuav tsum cia siab rau Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb cov uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo”. Lub zog loj ntawm cov ua Vajtswv haujlwm tsis yog vam kho rau yus txojkev txawj ntse, kawm tiav qib siab, tiamsis yog los ntawm Vajtswv lub hwjchim uas Nws muab pub rau peb xwb. Thaum uas peb nyob ruaj hauv Vajtswv txoj koob hmoov, peb yuav txais tau Vajtswv lub zog los pab kom peb tsis txhob txaj muag txawm peb yuav nyob rau lub sijhawm zoo li cas.

Xibhwb Povlauj paub tias tsis ntev thiab xwb nws yuav mus nrog Vajtswv nyob, vim tsis paub lub sijhawm twg Tswv Yexus yuav rov los, Timautes los kuj yuav mus nrog Vajtswv nyob, vim li ntawd Xibwb Povlauj thiaj ntuas kom Timaustes yuav tsum cob qhia txog tej uas nws twb tau hnov thiab twb tau kawm los lawm rau cov uas nws ntseeg siab tau tias yuav qhia tau rau lwm tus ntxiv mus. Nyob hauv nqe 2 peb yuav pom tau hais txog plaub tiam: Thib ib yog Xibhwb Povlauj tiam qhia rau tiam thib ob uas yog Timautes, Xibhwb Povlauj samhwm kom Timautes yuav tsum cob qhia rau tiam thib peb uas yog cov neeg ncaj ncees, thiab cov neeg ncaj ncees no yuav qhia ntxiv mus rau tiam thib plaub. Thaum uas Vajtswv siv ib tug, mas tus ntawd tsis yog txais Vajtswv txoj koob hmoov los rau nws ib leeg xwb, tiamsis nws yuav tsum cob qhia mus rau tiam ntxiv mus, tshwj xeeb yog cob qhia rau cov uas muaj lub siab ncaj ncees thiab muaj peev xwm yuav qhia tau rau lwm tus ntxiv mus.

Peb txhua tus tsuas yog cov uas saib xyuas Vajtswv txoj koob hmoov xwb, txawm peb yuav txais tau tsib choj lossis ob choj xwb los peb yuav tsum ncaj ncees siv los ua kom muaj tsam rau peb tus Tswv. Thiab siv zog los mus cob qhia rau tiam uas nyob tom qab peb, kom Vajtswv tej hauj lwm ib hnub huam vam loj thiab dav zuj zus tsis paub kawg.

Tshaj li 100 xyoo dhau los, cov xibhwb uas nyob ua ntej peb tiam lawv yeej ncaj ncees tshaj tawm Txojmoo Zoo rau peb lub tebchaws Nyab Laj. Cov xibhwb uas nyob ua ntej peb lawv ncaj ncees cob qhia ib tiam dhau ib tiam kom peb paub txog qhov tseeb ntawm txojkev ntseeg ib yam li hnub no. Thaum uas peb to taub zoo txog qhov no koj pom koj tes haujlwm yog dabtsi?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua Koj tsaug vim koj tau xaiv kuv los ua koj tes haujlwm. Thov koj pab kom kuv paub vam khom koj txoj koob hmoov los ua neej ncaj ncees rau hauv kev cob qhia koj txojlus tseeb mus rau lwm tiam, kom lawv cov ntawd yuav mus qhia tau lwm tias ntxiv mus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top