Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/01/2019

2 Timautes 1:13-18
Muab Siab Rau Ntseeg

“Koj yuav tsum muab tej lus tseeb uas kuv qhia rau koj lawm los ua yamntxwv thiab muab siab rau ntseeg thiab hlub lwm tus. Rau qhov Vajtswv xav kom peb txhua tus uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo lawm muaj lub siab zoo li ntawd” (2 Timautes 1:13).

Lo lus nug xav: Nyob hauv nqe 13, Xibhwb Povlauj ntuas kom Timautes yuav tsum mob siab rau yam dabtsi? Vim li cas? Hauv qhov uas Xibhwb Povlauj ntsib teeb meem, leej twg tau tso nws tseg, thiab leej twg tseem ncaj ncees nrog nws? Cia kom yuav muab siab rau ntseeg Vajtswv, txhua tus ntseeg yuav tsum muaj tej yam dabtsi?

Ntshai tej zaum Xibhwb Povlauj twb paub zoo thiab ntsib los lawm ua ntej uas nws ntseeg Vajtswv, nws yeej ib txwm coj mus raws li tej uas nws tau cob qhia tiamsis vim qhov uas nws coj raws nraim li txhua yam uas nws coj ntawd mas thiaj ua rau Vajtswv Pawgntseeg tiam ntawd raug puas tshuaj lawm ntau heev, Nws tuav kevcai nruj heev txog qhov uas tsuas pehawm Vajtswv ib leeg nkaus xwb vim li ntawd thiab nqis tes los ntes thiab tsim txom cov ntseeg coob heev vim nws hais tias lawv tab tom tawm tsam nws tus Vajtswv. Tom qab uas tau Vajtswv qhib nws ob lub qhov muag lawm nws ua tib zoo cob qhia nws tus tub txib uas yog Timautes hauv tshooj 1:13 li no: Koj yuav tsum muab tej lus tseeb uas kuv qhia rau koj lawm los ua yam ntxwv thiab muab siab rau ntseeg thiab hlub lwm tus. Rau qhov Vajtswv xav kom peb txhua tus uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo lawm muaj lub siab zoo li ntawd” Vim li ntawd, nyob hauv tsab ntawv thib ob no, Xibhwb Povlauj qhuab ntaus kom Timautes yuav tsum nco ntsoov tej uas nws twb tau kawm lawm tiamsis tseemceeb tshaj yog muab siab rau ntseeg Vajtswv heev ntxiv dua qhov qub thiab muaj Vajtswv txojkev hlub. Ntawd yog txojkev ntseeg uas Timautes twb kawm tau los ntawm Povlauj los lawm, thiab niaj hnub ua neej nyob hauv Vajtswv txojkev hlub. Thaum ntawd Vajtswv tus ntsujplig yuav tiv thaiv txhua yam uas nws twb txais tau lawm.

Tom qab uas ua tib zoo cob qhia li ntawd lawm, Xibhwb Povlauj qhia rau Timautes paub txog qhov kev nyuaj thaum nws raug kaw, ntawd yog muaj coob leej ntau tug hauv Axias tau tso nws tseg, nyob hauv muaj ob tug uas yog Finkelus thiab Hemaunkenes. Txawm li ntawd los, thaum uas ntsib kev tsaus ntuj li ntawd los kuj muaj qhov kaj ci tuaj thiab ntawd yog Aunexifaus lub tsev neeg yog ib tsev neeg uas tsis txaj muag thiab tsis paub ntshai rau qhov uas Xibhwb povlauj raug kaw, lawv nrhiav txhua txoj haujkev los pab thiab saib xyuas Xibhwb Povlauj thaum uas nws raug kaw.

Cia kom yuav ua tau lub neej ncaj ncees pub rau Vajtswv, dhau ntawm lub siab ntseeg tseeb thiab txojkev hlub tiag ntawm Vajtswv, Vajtswv cov menyuam yuav tsum zoo siab rau qhov uas tau ua Vajtswv tes haujlwm, tsis ntshai hauv txhua txoj hau kev, thiab tsa muag ntsia mus rau tus cia tom kawg los ua Vajtswv haujlwm. Puas muaj tej qhov nyuaj dabtsi ua rau koj txojkev ntseeg qaug? Koj ua licas los pab kom koj tuav txojkev ntseeg ruaj khov puv rau Vajtswv?

Vajtswv, kuv thov ua koj tsaug rau koj txojkev cawm dim uas koj muab los rau kuv, thov koj pab kom kuv tuav txojkev ntseeg no ruaj khov rau koj mus txog hnub uas kuv los ntsib koj txawm yuav ntsib teeb meem kev nyuaj siab zoo licas.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top