Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/01/2019

2 Tiamuates 1:8-12
Tsis Txaj Muag

“Koj tsis txhob txajmuag ua timkhawv txog peb tus Tswv zaj thiab tsis txhob txajmuag rau qhov uas kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj. Kuv raug kaw li no twb yog vim kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm. Koj yuav tsum ua siab ntev qhia Txojmoo Zoo, txawm yog koj raug kev txomnyem npaum li cas los Vajtswv yeej yuav txhawb koj lub zog kom koj ua tau” (nqe 8).

Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj qhuab ntuas kom Timautes yuav tsum tsis txhob txaj muag rau yam dabtsi? Vim licas nws yuav qhuab ntuas kom txhob txaj muag thaum ua tim khawv txog Vajtswv? Zaj kawm no txhawb tau koj lub zog licas?

Xibhwb Povlauj qhuab ntuas Timautes kom yuav tsum tsis txhob txaj muag thaum ua tim khawv txog Vajtswv rau lwm tus, thiab kuj yuav tsum tsis txhob txaj muag rau qhov uas Xibhwb Povlauj tab tom raug kaw, tiamsis vam khom Vajtswv lub hwjchim, siv zog los qhia Txojmoo Zoo (Nqe 8). Nyob ntawm Xibhwb Povlauj los nws kuj haistias nws tsis hnov txaj muag vim qhov uas nws raug kaw (nqe 12). Nws qhia txog tej uas ua rau nws thiab nws tus tub tsis txhob txaj muag thaum uas ua timkhawv txog Vajtswv kuj ib yam li thaum raug kev txomnyem vim Txojmoo Zoo:

Thib ib, vim Vajtswv twb cawm peb dim ntawm txojkev txhaum los lawm, Nws kuj hu peb los ua Nws haiv neeg lawm (nqe 9). Ntawm no yog ib qhov koob hmoov rau txhua tus ntseeg, vim thaum uas peb txais tau kev cawmdim, peb yuav tau Vajtswv siv los pab ua Nws tes haujlwm uas yog cawm tibneeg, vim li ntawd tsis tsimnyog peb yuav txaj muag tiamsis peb yuav tsum zoo siab.

Thib ob, Tus uas peb ua tim khawv yog tus uas txaus siab tuag, coj Txojmoo Zoo los rau txhua haiv neeg kom tibneeg txais tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis (Nqe 10). Tswv Yexus twb cob qhia Nws cov thwjtim tias: “Nej tsis txhob ntshai tus uas tua tau nej sab nqaij tawv tiamsis tua tsis tau nej sab ntsujplig; tiamsis nej yuav tsum ntshai tus uas tua tau nej sab ntsujplig thiab muab nej lub cev pov mus rau hauv ntuj tawg” (Mathais 10:28), Thaum uas peb ua timkhawv txog Vajtswv, peb cov yeej ncuab uas ntxub peb, lawv tsuas tua tau peb sab nqaij tawv no xwb yeej tua tsis tau peb sab ntsujplig. Tus ntsujplig yog tus uas tsis paub tuag, vim li ntawd peb yuav tsum txhob txaj muag qhia txog Txojmoo Zoo ntawm tus uas twb tuag theej peb lub txoj thiab ris peb lub txim mus rau txhua tus tibneeg kom lawv los ntseeg Nws.

Thiv peb, Peb tus Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais, Nws twb sam hwm kom peb qhia moo zoo lawm mas nws yeej yuav tiv thaiv qhov tseeb ntawm Txojmoo Zoo ntawd mus txog hnub txiav txim (nqe 11.12). Yeeb ncuab yuav muab Povlauj kaw thiab muab tau nws sab nqaij tawv tua tuag tiamsis tsis muaj leej twg yuav txwv tau Txojmoo Zoo kom nrov mus thoob qab ntuj. Ntawd yog qhov uas tsimnyog peb yuav tsum zoo siab dua li txaj muag.

Xibhwb Povlauj txawm nws tab tom raug kaw hauv tsev lojcuj los nws tsis txaj muag, nws ntuas nws leej tub ntawm sab ntsujplig uas yog Timautes kom yuav tsum tsis txhob txaj muag. Niaj hnub nimno peb tab tom tshaj tawm Txojmoo Zoo mus rau peb haiv neeg, thov Vajtswv pab kom peb tsis txhob txaj muag, tsis txhob tso tseg rau tes haujlwm uas zoo kawg nkaus ntawm no.

Koj puas txaj muag vim qhov uas tshaj tawm txojkev cawmdim ntawm Vajtswv mus rau lwm tus?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv tsis txhob txaj muag tiamsis niaj hnub muaj kev zoo siab thaum uas tau koj siv los coj cov neeg txhaum los cuag koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top