Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/01/2019

2 Timautes 1:1-7
Leej Txiv Tus Dej Siab

“kuv thiaj hais rau koj hais tias koj yuav tsum siv lub tswvyim uas Vajtswv pub rau koj thaum kuv tsa tes rau koj thiab xa koj mus ua haujlwm. Rau qhov tus Ntsujplig uas Vajtswv pub rau peb yeej xav kom peb muaj lub siab tawv. Nws yuav ua haujlwm rau hauv peb lub siab kom peb muaj hwjchim, kom muaj lub siab hlub lwm tus, thiab kom peb paub tswj peb lub siab” (Nqe 6, 7).

Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj pib nws tsab ntawv thib ob no los ntawm cov lus li cas rau thaum nws xa mus rau nws tus tub ntawm sab ntsujplig uas yog Timautes? Xibhwb Povlauj rov hais txog qhov tseemceeb twg li uas Timautes twb txais tau hauv nws lub tsev neeg los lawm? Xibhwb Povlauj kuj hais kom Timautes nco ntsoov txog tes haujlwm dab tsi uas nws yuav tau ua pub rau Vajtswv? Koj kawm tau dabtsi ntawm Povlauj uas yog ib leej txiv sab ntsujplig ntawm Timautes?

Peb paub haistias Xibhwb Povlauj tsis muaj pojniam thiab tsis muaj tub, hauv nws txojkev ua Vajtswv haujlwm, nws tau lees Timautes ua nws ib leej tub ntawm sab ntsujplig, cob qhia, kom Timautes dhau los paub ua Vajtswv haujlwm. Timautes niam thiab txiv yug tau Timautes, cob qhia Timautes txog kev ua neej hauv lub ntiajteb no, tiamsis Leejtxiv ntawm sab ntsujplig pab kom nws rov yug dua tshiab, tau nyob mus ib txhis rau hauv Vajtswv lub tebchaws. Niaj hnub nimno muaj ntau tsev neeg heev tsis muaj menyuam, tiamsis thaum lawv nyob hauv Vajtswv lawm lawv tsis muab qhov ntawd los ua ib qhov kev nyuaj siab, kho siab, tas kev cia siab, tiamsis lawv yuav muaj coob tug tub ntxhais rau lawv kev cob qhia kom loj hlob hauv sab ntsujplig, mas lawv yuav zoo siab ib yam li cov ntawd yog cov menyuam uas lawv yug los ntag.

Pib hauv tsab ntawv 2 Timautes, Xibhwb Povlauj tau hu Timautes los ntawm ib txojkev sib raug zoo heev: “Tus tub uas kuv hlub” (Nqe 2). Tom qab thov Vajtswv foom koob hmoov, pub kev hlub, thiab kev kaj siab, Xibhwb Povlauj rov hais txog tej lus tseem ceeb los txhawb Timautes txojkev ntseeg.

Ua ntej Povlauj hais txog Timaustes lub cuab yig, Timautes pog thiab nws niam yog cov uas muaj lub neej ntseeg ruaj khov rau ntawm Vajtswv, thiab peb pom Timautes tus pog yog ib tug uas muab siab qhia kev ntseeg rau ob tiam tibneeg, nws qhia rau nws tus ntxhais thiab nws tus xeeb ntxwv uas yog Timautes. Thaum uas loj hlob lawm, Timautes yog ib tug ntseeg tseeb vim nws txais tau kev cob qhia los ntawm nws niam thiab nws pog. Feem ntau peb qhia peb cov menyuam xwb, tsis nco qab qhia peb tej xeeb ntxwv. Ib qhov uas txaus tu siab mas peb cov xeeb ntxwv coob tug tsis pom tshwm hauv Tuamtsev lawm. Yog tias peb txhua tus cog lus rau Vajtswv thiab yuav cob qhia rau ob tiam neeg, peb cov menyuam thiab peb cov xeeb ntxwv mas peb yeej yuav muaj ib caj ceg dawb huv pub rau Vajtswv.

Ntxiv mus Xibhwb Povlauj txhawb kom Timautes rov nco txog Vajtswv txoj kevhlub uas Vajtswv twb muab pub rau nws lawm dua kom nws yuav mob siab los ua Vajtswv tes haujlwm. Qhov uas Xibhwb Povlauj tsa tes rau saum Timautes taub hau thiab thov Vajtswv foom koob hmoov yog ib qhov kevcai tshwj xeeb rau Timautes, cais tawm nws los ua Vajtswv tes haujlwm. Hauv txojkev ua Vajtswv haujlwm, Xibhwb Povlauj ntuas kom Timautes yuav tsum vam khom rau ntawm Vajtswv lub hwjchim los ua haujlwm. Thaum uas ib tug paub vam kho rau ntawm Vajtswv lub hwjchim los ua haujlwm mas nws tes haujlwm yuav tiav mus rau qhov uas tawg paj txi txiv pub rau Vajtswv.

Tus dej siab ntawm leej txiv Paulus rau nws tus tub ntawm sab ntsujplig uas yog Timautes yeej puv nkaus, tsis yog ntshaw kom nws tus tub dhau los ua ib tug neeg npluanuj ntawm sab nqaij tawv tiamsis kom nws tus tub npluanuj ntawm sab kev ntseeg thiab Vajtswv txojkev koobhmoov kom tau Vajtswv siv los mus pab cawm tibneeg.

Koj tab tom cob qhia koj cov menyuam, cov xeeb ntxwv mus licas? Puas muaj tej yam uas koj xav taij thov Vajtswv pab kom koj hloov pauv? Koj tseg tau yam cuab tam dab tsi rau koj cov menyuam thiab xeeb ntxwv?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub cob qhia kuv tej menyuam thiab tej xeeb ntxwv kom lawv dhau los ua lub neej puv npo kevntseeg, kom peb caj ces yuav dhau los ua ib caj ces dawb huv pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top