Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/01/2019

2 Vajntxwv 5:1-19
Lub Neej Ntseeg Ruaj Khov

“Yexus Khetos yog nej tus Tswv, nej yog nws cov tubtxib. Yog li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej yeej yuav tau tej nqi zog uas Vajtswv khaws cia rau Vajtswv haivneeg lawm” (Kalauxais 3:24).

Lo lus nug xav: Tus ntxhais qhev Yixalayees qhia rau nws tus tswv tias leej twg thiaj yuav pab kho tau nws tus tswv txoj mob ruas? Na-amas cov tub qhe tau qhia li cas rau Na-amas thaum uas nws chim rau Elisas thiab yuav khiav rov los tsev? Raws li koj xav vim li cas Na-amas yuav mloog cov tub qhev tej lus? Koj kawm tau dab tsi ntawm cov tub qhe no kev ua neej?

Na-amas yog cov Xilais tus thawj tub rog, nws muaj hwjchim heev thiab vajntxwv los hwm nws heev. Tiamsis nws ho raug ib tug mob ruas. Nyob zaj xwm no muaj ntau zaj kawm heev rau peb lub neej, tiamsis hnub no peb tsuas los kawm txog tus qauv zoo ntawm Na-amas cov tub qhe xwb, yog cov uas Vajtswv siv los pab kom Na-amas tau txais kev kho mob zoo.

Tus tub thib ib yog ib tug ntxhais Yixalayees uas raug ntes mus ua qhev rau Na-amas tus pojniam. Thaum uas nws paub tias nws tus tswv raug mob ruas, tus ntxhais qhev no hais rau nws tus tswv uas yog Na-amas tus pojniam tias: “”Kuv xav kom kuv tus tswv mus cuag tus cev Vajtswv lus uas nyob nram tebchaws Xamalis! Tus cev Vajtswv lus ntawd yuav kho tau Na-amas tus mob ruas zoo” (nqe 3). Thaum Na-amas tus pojniam hnov li ntawd nws txawm mus cuag nws tus txiv thiab qhia rau nws tus txiv paub, thiab nkawd ob niam txiv mus thov cai ntawm vajntxwv ces vajntxwv txawm pom zoo ua li tus ntxhais qhev ntawd tej lus hais.

Thib ob yog cov ntxhais qhev uas nrog Na-amas nkawd mus rau nram Xamalis. Thaum uas lawv pom lawv tus tswv chim heev thiab yuav khiav rov qab los tsev vim Na-amas xav tias Elisas hais lus saib tsis taus nws, tsis kam kho nws mus raws li qhov txujci uas nws xav kom Elisas ua, tiamsis tsuas yuam kom Na-amas mus da dej xya zaus rau hauv tus dej Yauladees xwb ces zoo lawm. Thaum uas lawv pom lawv tus tswv chim heev li ntawd, lawv ua tib zoo los qhuab ntuas lawv tus tswv tias: “Tus tswv, txawm yog tus cev Vajtswv lus kom koj ua tej yam nyuaj los koj yuav tau ua raws li nws hais. Vim li cas nimno koj tsis mus raus dej raws li nws hais kom koj tej ruas zoo?” (Nqe 13). Na-amas mloog cov tub txib ntawd tej lus ces nws tus mo ruas txawm cia li zoo thaum uas nws mus raus rau hauv tus dej Yauladees xya zaus.

Txawm lawv yog ib pab tub qhe los, cov neeg no lawv tsis ntxub lawv tus tswv, tsis tso lawv tus tswv tseg yuav ciaj yuav tuag los tau, lawv tsis yog npaj ua kom lawv tes hauj lwm tiav xwb, tiamsis lawv hlub lawv tus tswv heev, lawv txhawj xeeb rau nws, thiab lawv ua haujlwm rau lawv tus tswv tas siab. Lawv tsis yog cov tub qhe uas tsuas paub txhos caug rau ntawm tus tswv, mloog tus tswv lus, txhua lo lus uas tus tswv hais puav leej yog thiab muaj tseeb txawm tej lus ntawd yeej yuam kev, tiamsis lawv paub siv lawv txojkev txawj ntse los tawm tej tswvyim uas muaj nqis rau lawv tus tswv thiab rau lawv lub tebchaws. Ib qhov uas peb kawm tau ntawd yog, cov lus uas cov tub qhe pab tswvyim, tsis ua mus li tus tswv tej lus hais los Na-amas tsis pom chim, tsis cem lawv, tsis rau txim rau lawv, cov ua li nws hais, tiamsis Na-amas txaus siab mloog mus li cov qhev hais, qhov no qhia tau rau peb paub tias cov tub qhe no lawv yeej ib txwm yog tub qhe xwb los lawv yeej yog neeg tseemceeb, tseemceeb los ntawm tej lus hais, tej hauj lwm ua puav leej txaus ntseeg, vim li ntawd lawv thiaj kam tsa suab los hais lawv tus tswv thiab lawv tus tswv thiaj kam ua mus li lawv hais.

Vajtswv Txojlus qhia tias: “Yexus Khetos yog nej tus Tswv, nej yog nws cov tubtxib. Yog li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej yeej yuav tau tej nqi zog uas Vajtswv khaws cia rau Vajtswv haivneeg lawm”” (Kaulauxais 3:23). Txawm tias koj yuav nyob rau lub meej mom twg, los thov Vajtswv pab kom peb paub ua lub neej haum Vajtswv siab thiab ua lub neej kom muaj nqis rau lwm tus.

Hauv lub neej txhua hnub, koj ua li cas rau cov uas nyob hauv qab koj kev tswjhwm? Thiab cov uas tswjhwm koj?

Vajtswv, thov koj pab kom tej lus uas kuv hais thiab tej haujlwm uas kuv ua yuav txaus rau sawv daws ntseeg siab thiaj yuav coj tau nqi zog los rau Vajtswv koj thiab rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawm kuv.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top