Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/01/2019

2 Vajntxwv 4:38-44
Ua Neej Muab Faib Rau Lwmtus

“tiamsis tus tubtxib teb hais tias, “Koj xav hais tias npaum li no ncuav xwb txaus ib puas leej noj no los? Elisas teb hais tias, “Cia li muab faib rau sawvdaws noj, rau qhov tus Tswv hais tias, lawv txhua tus yuav noj tsau thiab tseem tshuav” (2 Vajntxwv 4:43).

Lo lus nug xav: Tom qab kho zoo tus pojniam tus metub uas nyob rau hauv lub nroog Sunees, thaum Elisas rov los rau hauv Nkilenkas, nws tau ua ob yam txujci tseemceeb dabtsi? Tej txujci tseemceeb ntawd qhia rau koj paub li cas txog Vajtswv txoj koob hmoov nplua mias rau lwm tus? Koj tau ua li cas lawm txog lub neej muab faib rau lwm tus?

Tom qab Elisas cawm tau leej niam tus metub hauv lub nroog Sunees lawm ces nws rov los rau hauv Nkilenkas, thaum nws tab taum kev los nws mus xyuas cov cev lus cov thwjtim. Nyob hauv lub nroog ntawd tab tom muaj kev tshaib, ntawm no yog ib lub caij tshaib uas ntev xya lub xyoo uas tau qhia rau hauv 2Vajntxwv 8:1. Peb sim ua tib zoo xav saib kev tshaib nqhis rau lub sijhawm 7 xyoo li ntawd mas kev nrhiav noj haus tsis yooj yim, vim luag pom dab tsi noj tau ces noj tas huvsi. Thaum uas Elisas kom nws tus tub qhe cia li muab ncuav rau cov thwjtim noj, mas cov thwjtim kuj mus nrhiav saib puas tau yam dabtsi uas noj tau, nyob hauv cov thwjtim ntawd muaj ib tug mus pom ib tsob taub iab ces nws txawm muab de coj los hau rau hauv lauj kaub. Thaum uas lawv hau siav lawm lawv txawm muab daus los rau sawv daws haus, thaum lawv tab tom haus ces txawm muaj neeg los qhia rau Elisas tias hauv cov kua tuab ntawd muaj taug. Elisas txawm hais kom lawv muab ib cov hmoov nplej, nws txawm muab cov hmoov nplej ntawd tso rau hauv lub lauj kaub, tamsis ntawd cov taub tsis muaj taug lawm, ces sawv daws puav leej tau noj tsau npo. Zaj xwm no qhia rau peb nco tias, tas nrho lub ntiajteb puav leej nyob hauv txojkev txhaum thiab txojkev tuag, cov taug ntawm txojkev tuag yog kev txhaum. Tiamsis peb ua Vajtswv tsaug, vim Tswv Yexus txojkev tuag saum tus ntoo khaublig, cov taug ntawm txojkev txhaum txawm yaj tas, tibneeg ntawm txojkev tuag hla dhau mus rau ntawm txoj koob hmoob dhau los ntawm txojkev cawmdim hauv Tswv Yexus (1Kauleethaus 15:56-57).

Tom qab ntawd, muaj ib tug nyob hauv lub nroog ntawd coj tau nees nkaum lub ncuav uas yog muab thawj phaum qib ua thiab ib cov hnab nplej tuaj rau Elisas. Vim lub sijhawm ntawd yav qaum teb ntawm lub tebchaws Yixalayees tsis tau muaj Tuamtsev (saib ntxiv 1Vajntxwv 12:26-32), vim li ntawd cov neeg uas xav fij ib feem kaum lossis ib yam khoom fij dab tsi lawv yuav tau tuaj mus nrhiav Vajtswv ib tug cevlus uas nyob ze lawv tshaj plaws muab yam khoom ntawd fij pub rau tus ntawd kom mus raws li kevcai. Thaum uas Elisas txais tau nees nkaum lub ncuav ntawd lawm nws tsis muab khaws cia ua nws tug tiamsis nws muab faib rau 100 leej uas tab tom nyob ntawd. Thaum xub thawj Elisas tus tub qhe tsis ntseeg tias cov ncuav ntawd yuav txaus faib rau cov neeg ntawd vim cov ncuav tsawg, cov neeg coob, tiamsis Vajtswv twb hais rau Elisas lawm hais tias tas nrho cov neeg ntawd txhua tus puav leej tau noj tsau npo thiab tseem tshuav (nqe 43), vim li ntawd Elisas ntseeg Vajtswv tejlus. Elisas hais rau nws tus thwjtim tias cia li muab faib rau sawv daws thiab hais tias sawv daws yuav tau noj tsau npo thiab tseem yuav tshuav thiab. Txhua yam yeej tshwm ib yam li Elisas hais. Zaj no ua rau peb nco txog Tswv Yexus tau muab ncuav faib rau 5000 leej thiab 4000 leej tau noj tsau npo thiab tseem seem ntau los ntawm ob peb lub ncuav me me xwb. Tseeb tiag, thaum peb qia dub, tsuas tseg rau peb xwb mas tsuas yog txaus rau peb ib leeg nkaus noj thiab xwb, tiamsis thaum uas peb xav txog lwm tus, thiab txaus siab hlo muab yam uas peb muaj rau lwm tus mas yeej yuav txaus rau txhua tus tau noj tsau npo tsis tas.

Thov Vajtswv pab kom peb tsis yog cov neeg uas qia dub, tsuas paub npaj rau peb tus kheej tiamsis paub xav txog lwm tus, ua neej paub muab faib rau lwm tus uas muaj kev cheem tsum txhua hnub uas tab tom tu ncua kom sawv daws puav leej txais tau txojkev kaj siab hauv peb tus Vajtswv.

Thov koj ua tib zoo tig rov los xyuas koj tus kheej, koj tab tom khaws cia rau koj los sis txaus siab muab faib rau lwm tus?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub muab tej yam kuv muaj faib rau lwm tus kom kuv paub zoo txog koj txoj koob hmoov nplua mias rau kuv lub neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top