Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/01/2019

Nkauj 116:1-6
Tus Tswv Ntawm Txojkev Cawmdim

“Tus Tswv tiv thaiv tus uas tas kev cia siab; thaum kuv raug kev txomnyem, nws cawm kuv dim” (Nkauj 116:6).

Lo lus nug xav: Dhau los ntawm cov nqe 1-2 thiab 5-6, tus sau paub zoo li cas txog Vajtswv? Leej twg thiaj muaj txojkev xav thiab paub zoo txog Vajtswv li tus sau (nqe 1-4,6)? Koj twb nyob ze ntawm txojkev tuag zoo li cas? Koj yuav tau ua lub neej li cas thiaj paub zoo txog Vajtswv li tus sau Phau Ntawv Nkauj 116?

Nkauj 116 yog feem kawg hauv zaj nkauj uas haiv neeg Yixalayees siv los hu thaum xaus hauv lub rooj kevcai hla dhau (Mathais 26:30). Tej kev xav no kuj tshwm rov rais hauv ntau tshooj uas Daviv sau. Tus uas sau tas siab tas ntsws los qhuas Vajtswv txojkev hlub uas muab los rau nws txhua hnub. Vajtswv yog tus tiv thaiv, Nws qhib pob ntsej los mloog (nqe 1-2). Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj tshaj plaws tiamsis Nws txhawj xeeb txog peb tibneeg uas tsis tseemceeb dabtsi txhua lub sijhawm uas tibneeg muaj teeb meem. Nws ua tib zoo los mloog txhua los lus taij thov ntawm peb. Thaum nws ntsib txojkev tuag, nws paub hais tias tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog tus cawm tau nws txoj sia (Nqe 4), Vajtswv muaj siab hlub, Nws txaus siab yuav pab txhua tus uas thov Nws (nqe 5), Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, Nws tiv thaiv tus uas tas kev cia siab (Nqe 6)

Cov neeg uas yuav paub tau Vajtswv zoo li tus sau Phau Nkauj no tus ntawd muaj tej yam li nram qab no: Thib ib, lawv yog cov uas hlub Vajtswv (Nqe 1-2). Lawv lees paub tias Vajtswv yog tus cev tes los mus pab cawm lawv dim thaum uas lawv ntsib kev tuag (Nqe 3). Thib ob, lawv zeem paub tias lawv tsis muaj zog ces lawv tsa suab los taij thov Vajtswv pab cawm lawv dim ntawm tej teeb meem uas yuav muaj los raug lawv yav tom ntej (Nqe 2,4). Thib peb, lawv yog neeg tseeb. Vajtswv tiv thaiv cov neeg tseeb (Nqe 6). Vajtswv yog tus ncaj ncees, vim li ntawd Nws yuav koom tsis tau nrog txojkev phem qias. Yog li ntawd cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum ua lub neej ncaj ncees pub rau Vajtswv. Lawv yuav tsum muaj lub siab mos muag, vam khom rau Vajtswv, mus kom ze rau ntawm Vajtswv thiaj yuav tsa suab tau los taij thov kev pab ntawm Vajtswv kom raws caij nyoog.

Thaum ntsib teeb meem, ntsib kev txomnyem feem ntau tibneeg xav txog kev pab ntawm tibneeg, ntawm tus kheej, ntawm nyiajtxiag, ntawm fwjchim meej mom hauv lub ntiajteb no, v.v…, tiamsis nyob hauv Phau Nkauj no qhia rau peb mas tsuas yog Vajtswv ib leeg xwv thiaj yog tus tiv thaiv tau peb. Nws txiav tu nrho tej teeb meem uas nyob hauv peb thiab nyob ib ncig peb. Tej teeb meem ntawd zoo li, lub siab nyiam ua kevtxhaum, txij nkawm lub neej uas tab tom yuav puas tshuaj, kev sib tawm tsam, kab mob kev nkeeg, tu ncua kev noj haus… Vajtswv muaj hwjchim kho mob zoo, kho thiab pab cawm peb tawm hauv txhua yam teeb meem uas peb tab tom ntsib. Vajtswv samhwm tias: “Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseemceeb uas koj tsis tau paub rau koj” (Yelemis 33:3).

Koj yuav paub thiab yuav txais tau Vajtswv txojkev pab cawm thaum koj yog Vajtswv ib tug menyiam tiag, ntseeg tias Vajtswv yuav pab cawm, txhos caug los taij thov thiab mus ntawm Vajtswv txojkev cob qhia mus. Txhua hnub dhau mus, tus uas ntseeg Vajtswv haj yam hlub Vajtswv heev dua, sib raug zoo nrog Vajtswv heev dua. Zaj kawm no qhia rau koj dabtsi? Koj taij thov kev pab dab tsi ntawm Vajtswv hnub no?

Vajtswv kuv thov ua Koj tsaug vim Koj niaj hnub nyob ntawm kuv, mloog kuv tej lus taij thov, thiab tsa hlo koj txhais tes los pab kuv dim ntawm txojkev tuag. Koj lub hwjchim yuav pab kom kuv kov yeej txhua yam teeb meem uas tab tom raug kuv thiab tseem yuav raug kuv mus lawm yav tom ntej. Thov koj niaj hnub tsomkwm kuv tiv thaiv kuv txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top