Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/01/2019

2 Vajntxwv 4:8-37
Kho Zoo Los Ntawm Vajtswv Los

“ Nws txawm kaw nkaus qhovrooj thiab thov tus Tswv. Nws qhau cev hlo rau saum tus metub, qhovncauj npuab qhovncauj, qhovmuag npuab qhovmuag thiab tes npuab tes. Thaum nws qhau ces hlo rau saum tus metub li ntawd, tus metub lub cev txawm sov tuaj” (2 Vajntxwv 4:33-34).

Lo lus nug xav: Tus pojniam hauv lub nroog Sunees qhia tshwm txog nws kev nyiam qhua licas? Tus pojniam no tau txais txiaj ntsig licas? Thaum nws tus tub mob thiab tuag lawm, tus pojniam no tau ua licas? Elisas ua licas thiaj cawm tau tus tub rov ciaj sia? Thaum koj ntsib tej teeb meem hauv koj lub neej feem ntau koj ua licas?

Hauv txojkev ua Vajtswv haujlwm, Tus cevlus pheej dhau kev hauv lub nroog Sunees mus, nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib tug pojniam nplua nuj thiab nyiam qhua heev, tus pojniam ntawd ua zoo tiam Elisas, nws tseem ua tau ib chav saum tshooj ob rau txhua txhua zaus uas Elisas dhau kev tuaj mus ua haujlwm. Txawm li ntawd los, ob niam txiv no twb laus lawm tiamsis tsis muaj menyuam. Ntawm no yog ib txojkev nyuaj siab thiab kuj yog ib qhov uas poob ntsej muag heev rau cov pojniam Yudais lub sijhawm ntawd. Thaum uas paub tau li ntawd, Elisas tau thov Vajtswv foom koob hmoov rau nkawd ob niam txiv muaj ib tau ib tug me tub. Vim tus pojniam no kev nyiam qhua mas nws tau txais nqi zog lawm ntau npaug.

Thaum uas tus me tub ntawd loj lawm, muaj ib hnub, nws nrog nws txiv mus ua si rau nram tshav ntaus nplej, thaum nws mus txog nra nws txawm mob taub hau heev, luag txawm coj tus metub ntawd los tsev cob rau nws niam, txog thaum tav su ces tus metub ntawd txawm tuag lawm. Ntawm no yog ib qhov kev nyuaj siab loj heev los raug rau lawv tsev neeg, txawm li ntawd los tus pojniam Sunees tsis muaj kev txhawj xeeb li, vim nws paub tias Vajtswv twb muab rau nkawv ib tug tub lawm mas Vajtswv yuav tsis cia tus me tub tuag, nws txawm ua zoo nqa tus metub mus tso rau saum Elisas chav thiab caij nees luav mus nrhiav Elisas thiab qhia rau Elisas paub. Elisas txawm nrog tus pojniam ntawd los txog rau hauv nroog Sunees, nws nce mus rau hauv nws chav pw thiab kaw qhov rooj rau, ua ntej nws tsa suab hlo los taij thov Vajtswv. “Nws qhau cev hlo rau saum tus metub, qhovncauj npuab qhovncauj, qhovmuag npuab qhovmuag thiab tes npuab tes. Thaum nws qhau ces hlo rau saum tus metub li ntawd, tus metub lub cev txawm sov tuaj. Elisas sawv ncig mus ncig los hauv chav tsev ntawd thiab rov qhau cev hlo rau saum tus metub dua ib zaug ntxiv. Tus metub txawm txham xya zaus thiab qhib hlo qhovmuag.” (nqe 34-35). Thaum kawg tus menyuam rov qab ciaj los thiab nws niam zoo siab heev nqa nws tus menyuam tawm hauv chav ntawd mus.

Vajtswv ntuj yog tus pub tau txojsia, Nws kuj yog tus uas tuav peb txojsia thiab peb txojkev tuag. Vajtswv siv Nws tus tub qhe los kho tus pojniam Sunees zoo vim nws niam tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv thiab tsa suab los taij thov kev pab. Niaj hnub nimno, Vajtswv kuj siv peb los kho kom cov ntsujplig uas tab tom puas tshuaj lawm zoo mob rov los tau txojsia thiab tso siab rau ntawm Vajtswv thiab paub taij thov Vajtswv.

Koj tab tom ua dabtsi kom coj tau txojkev cawmdim mus rau cov ntsujplig uas tab tom muaj mob vim lawv txojkev txhaum?

Vajtswv ntuj, koj ib leeg xwb thiaj yog tus kho tau tibneeg tej ntsujplig uas tab tom raug mob thiab puas tshuaj zuj zus, thov koj pab kom kuv tsuas tso siab rau ntawm koj ib leeg xwb txawm kuv tau zoo lossis txomnyem hauv kuv kev ua neej. Thov koj siv kuv los ua koj yam cuab yeej mus pab cawm lwm tus, kom lawv txais tau txojsia mus ib txhis hauv Vajtswv koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top