Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/01/2019

2 Vajntxwv 4:1-7
Muag Roj Them Nqi

“Tus pojniam ntawd thiaj rov mus cuag Elisas uas yog tus cev Vajtswv lus, Elisas hais rau nws hais tias, “Koj rov mus tsev, muab cov roj ntawd muag, muab cov nyiaj ntawd them nej tej nuj nqi, thiab cov uas seem yeej yuav txaus nej cov niamtub siv mus yav tom ntej” (2Vajntxwv 4:7).

Lo lus nug xav: Tus poj ntsuam mus cuag Elisas rau tes haujlwm dabtsi? Elisas ua li cas los daws qhov teeb meem no ? Thaum kawg zoo licas? Koj puas muaj yam dabtsi xav taij thov ntawm Vajtswv? Vajtswv tau teb koj licas lawm?

Feem ntau, cov cev Vajtswv lus ua neej nyob nrog pejxeem thiab tau pejxeem tso siab thiab siv lawv, yog muaj tej yam nyuaj dab tsi los raug tej pejxeem ces lawv txawm tuaj cuag cov cev lus thov kev cob qhia. Muaj ib tug pojntsuam, uas yog Elisas ib tug tub kawm tus pojniam tuaj cuag Elisas, nws yog ib tug uas hwm Vajtswv heev tiamsis nws tuag lawm, tseg ob tug menyuam rau nws tus pojniam. Ntshai tej zaum tus pojniam no tau khwv heev los nrhiav zaub mov rau ob tug menyuam noj tiamsis tsis txaus, nws thiaj mus txais lwm tus los. Txog lub caij them rov nws tsis muaj dab tsi them, vim li ntawd tus tswv nqi thiaj tuaj yuav coj ob tug menyuam mus ua qhev. Thaum uas ntsib qhov kev teeb meem loj heev li ntawd, tus poj ntsuam no tau nrhiav kev tuaj cuag Elisas thiab yws rau Elisas. Lo lus ‘Yws’ ntawm no txhais tau tias tuaj thov, quaj thov. Vajtswv tus uas nws thiab nws tsev neeg tab tom pehawm yog tus uas tuaj cov pojntsuam thiab cov quaj ntsuag tog. Vajtswv tshoov Elisas siab vim li ntawd nws thiaj nug tus pojntsuam ntawd tias : ‘Koj xav kom kuv pab koj dab tsi ?’ Koj sim qhia rau kuv paub saib, hauv koj tsev tshuav dabtsi ? Tus pojntsuam ntawd teb haistias : ‘Kuv tsis muaj dabtsi, tsuas muaj ib hwj roj me me xwb’ (nqe 2). Feem ntau Vajtswv yeej siv tej yam me me uas peb muaj lawm los pab rau Nws tes haujlwm thiab pab rau peb tus kheej. Tus pojntsuam no tsuas tshuav ib hwj roj me me xwb, Elisas hais kom nws rov mus tsev thiab mus qiv zej zog tej hub kom ntau lub los thiab muab hwj roj me me ntawd laub rau hauv cov hub ntawd. Txawm tias tej lus uas Elisas hais nyuaj to taub thiab tsis yooj yim ntseeg los peb niam tub tsis yws thiab tsis lwv ncauj thiab tsis nug vim licas, lawv txaus siab hlo ua txhua yam mus li Elisas hais. Qhov no qhia tau rau peb paub tias tus pojntsuam no puv npo kevntseeg thiab mloog lus, vim li ntawd Vajtswv tau ua txujci tseemceeb rau tus pojntsuam ua rau lawv cov hub txhua lub puv nkaus. Tsis yog Vajtswv pab kom nws muaj txaus nyiaj los them nqi xwb, tiamsis tseem txaus rau lawv siv mus lawm yav tom ntej thiab.

Niaj hnub nimno, peb muaj Vajluskub ntawm tes, Vajtswv txojlus yog lub teeb rau peb pom kev (Nkauj 119 :105). Thaum uas muaj teeb meem, koj puas taij thov kev pab ntawm Vajtswv thiab nrhiav kev cob qhia hauv Vajluskub ? Koj tau Vajtswv teb koj licas lawm ?

Vajtswv, thov koj qhia kuv kom kuv paub nrhiav koj thiab koj txojlus txhua hnub los ntawm lub siab ntseeg, thov coj kuv nrog koj mus txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 16

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top