Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/01/2019

2 Vajntxwv 3:1-27
Vajtswv Txoj Koob Hmoov Rau Daviv Lub Tsev Neeg

“Elisas teb hais tias, “Kuv coglus rau tus Tswv uas muaj sia nyob uas kuv pehawm hais tias, yog kuv tsis hwm Vajntxwv Yehausafas uas kav lub tebchaws Yudas uas tuaj pab koj, ces kuv yeej tsis quavntsej koj li” (2 Vajntxwv 3:14).

Lo lus nug xav: Vim licas cov vajntxwv yuav los sab laj ua ke ntaus Vajntxwv Mau-am? Thaum lawv tab tom sawv kev mus ntaus Mau-am lawv ntsib yam teeb meem dabtsi? Vim li cas lawv thiaj txais tau kev pab ntawm Elisas? Vajtswv tau pab cawm lawv licas? Dhau los ntawm zaj xwm hnub no, koj kawm tau yam dabtsi txog Vajtswv txojkoob hmoov?

Yaulas sawv los ua vajntxwv hloov nws txiv chaw thaum nws txiv Ahaj tuag lawm, lub sijhawm no yog ib lub sijhawm zoo rau Mau-am sawv los tawm tsam kom yeej kev tswjhwm ntawm haiv neeg Yixalayees. Vim txhua txhua lub xyoo, Mau-am yuav tsum them se uas yog 100,000 tus yaj rau vajntxwv ntawm haiv neeg Yixalayees, ntawm no yog ib lub nra nyhav rau Mau-am heev mas los txog rau Yaulas tiam nws tsis them se lawm. Vim Yaulas poob ntau tsiaj txhu heev lawm nws thiab saj laj nrog lwm tus vajntxwv los tawm tsam Mau-am. Yaulas lawv cov tub rog taug kev mus ntaus Mau-am tau zoo heev mus txog thaum uas lawv tsis muaj dej rau lawv thiab lawv cov nees haus lawm, lawv thiaj nres tsis mus lawm. Thaum uas lawv ntsib qhov teeb meem loj heev li ntawd, lawv tsis paub yuav ua licas. Thaum kawg Vajntxwv Yausafas mam nco txog Vajtswv ntuj nws thiaj nug cov Yixalayees tus vajntxwv: “Txawm tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus nyob ntawm no pab peb nug tus Tswv los?” Vajntxwv Yaulas ib tug thawj tubrog teb hais tias, “Elisas uas yog Safas tus tub nyob ntawm no. Nws yog tus uas pab Eliyas” (nqe 11). Thaum uas vajntxwv hnov tias muaj tus cev lus Elisas mas tas nrho peb tug vajntxwv txawm mus cuag Elisas. Xub thawj, Elisas tsis xav pab lawv. Tiamsis vim Elisas hwm vajntxwv Yausefas tus uas yog Daviv ib tug xeeb ntxwv mas nws thiaj pab lawv. Tseeb tiag Vajtswv txojkoob hmoov uas tseg rau haiv Daviv lub tsev neeg yeej tsis tu.

Lub sijhawm no, Vajtswv tus cev lus samhwm kom hu ib tug uas txawj ntaus nkauj nog ncas tuaj cuag nws, vim lub suab nkauj nog ncag yuav ua rau tus Tswv lub hwjchim los kav Elisas. Thaum no Vajtswv qhia rau Elisas paub txog txojkev cawmsim. Vajtswv txoj kab kev mas yooj yim heev kawg li tiamsis tsis yog txhua tus puav leej ua tau. Ntawd yog kom lawv khawb ntau lub qhov tshij rau hauv lub tiaj suab puam ntawd thiab Vajtswv yuav ua kom muaj dej puv npho rau lawv thiab lawv tej tsiaj tau haus. Vajtswv pom qhov ntawd tsis tau txaus, Nws tseem cob tas nrho haiv neeg Mau-am rau haiv neeg Yixalayees txhais tes thiab. Cov qhov dej ntawd ntag yog cov uas yuav dag tau haiv neeg Mau-am, thiab ntawd yog Vajtswv tes haujlwm. Thaum sawv ntxov, Vajtswv ua rau tej duab tshav ntuj ci mus rau hauv cov pas dej ntawd, ua rau cov dej ntawd liab ib yam li ntshav, ua rau cov tub rog Mau-am pom thiab xav tias haiv neeg Yixalayees cov tub rog twb sib tuas tuag tas lawm, lawv thiab mus rau hauv cov Yixalayees tej yeej tub rog txeeb tej cuab yeej, tiamsis lawv raug dag lawm, lawv raug swb rog loj heev.

Dhau los ntawm zaj kawm no, peb pom Vajtswv lo lus cog tseg rau vajntxwv Daviv qhia rau peb pom txog Vajtswv txojkoob hmoov thiab Vajtswv txojkev cawmdim rau Nws haiv neeg. Thiab kuj qhia rau peb paub tias, thaum uas ib tug neeg paub vam khom rau ntawm Vajtswv mas Vajtswv yuav pab tus ntawd dim ntawm nws cov yeeb ncuab.

Muaj tej txuj ci tseemceeb twg uas Vajtswv twb ua rau koj lub neej lawm? Koj ua Vajtswv tsaug licas?

Vajtswv, tus uas muaj kev txawj ntse tsis paub xaus, thov koj pab kom kuv tawm tso siab rau ntawm koj ib leeg nkaus xwb. Thov ua koj tsaug rau tej txujci tseemceeb uas koj tau ua rau koj cov menyuam, ib yam li koj tau ua rau kuv hnub no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top