Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/01/2019

Malakaus 15:40-16:11
Tswv Yexus Cov Thwjtim

“Muaj ib co pojniam tuaj sawv deb deb saib. Cov pojniam ntawd yog Malis Madalas, Malis tus uas yog tus Yakaunpaus hluas thiab Yauxej nkawd niam, thiab Xalaumes. Cov pojniam ntawd yog cov uas ibtxwm pab Yexus thiab nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj, thiab muaj dua ib co pojniam uas nrog Yexus tuaj rau hauv Yeluxalees los nyob ntawd thiab” (Malakaus 15:40-41).

Lo lus nug xav: Cov pojniam uas pab Tswv Yexus, lawv ua haujlwm li cas rau lub sijhawm kawg ntawm Tswv Yexus? Lawv thiab Tswv Yexus muaj kev sib raug zoo licas? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm lawv kev ua haujlwm? Ib tug pojniam uas ntseeg Yexus muaj nqis licas rau Pawgntseeg , rau tsev neeg, thiab rau zej zos uas koj nyob?

Mus raws li cov Yudais txojkev cai, pojniam tes haujlwm tsuas yog pab tus txiv thiab ua zaub mov rau tsev neeg tau noj xwb. Tiamsis mus raws li qhov tseeb, peb yeej pom ntau tug pojniam raws Yexus qab thiab ua Nws haujlwm thaum nyob hauv Kalilais. Lawv koom tes los pab rau Tswv Yexus kom Nws ua tiav Nws tes haujlwm rau hauv lub ntiajteb no. Txawm tias lawv tsis tau suav zoo ib yam li kaum ob tug thwjtim los lawv yeej tau Yexus ntseeg siab thiab siv lawv los ua ntau tes haujlwm tseemceeb.

Malakaus sau qhia rau peb paub txog ib tug pojniam uas nyob rau hauv lub nroog Npethanis tau muab nws hwj roj tsw qab los hliv rau Yexus taub hau npaj rau hnub faus Yexus (14:3-9). Thiab lub sijhawm no, lawv tab tom muaj ntsej muag koom nrog lub sijhawm uas Tswv Yexus raug kev txomnyem hnyav tshaj plaws. Rau thaum lub sijhawm uas cov thwjtim txiv neej khiav nkaus tas lawm, mas Mali Madalas, Yauxej niam thiab Xalaumes niam nrog rau lwm tus pojniam, lawv tau raws Tswv Yexus qab mus txog rau hauv Yeluxalees. Lawv muaj ntsejmuag rau qhov chaw uas Tswv Yexus raug tsimtxom, ntsia pom tim ntsej tim muag thaum Yexus tuag, quaj hlub, koom nrog kev nyuaj mob ntawm Tswv Yexus. Cov pojniam ntawd koom nrog Yauxej Alimathas coj Tswv Yexus lub cev mus faus, lawv paub qhov chaw faus Yexus, koom nrog kev faus Yexus lub cev. Thiab lawv kuj yog cov pojniam xub thawj uas pom tias Yexus lub qhov ntxa khoob lug lawm, thaum uas lawv coj tshuaj tsw qab tuaj pleev Yexus lub cev tuag. Thiab lawv kuj yog cov xub xub thawj uas tau ntsib Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los.

Txawm tias haiv neeg Yudais saib tsis tau pojniam, lawv ua tib zoo taug thaum uas ib tug pojniam sawv los ua timkhawv rau hauv ib lub rooj tu plaub, tabsis Tswv Yexus tau siv cov pojniam no los ua cov cevlus uas tseemceeb heev kawg nkaus txog qhov uas Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los mus rau nws kaum ob tug thwjtim. Tswv Yexus saib taus lawv txojkev hlub, txojkev txhawj xeeb, ua zoo tu, thiab txaus siab tiv kev txomnyem ntawm cov pojniam tseg rau Nws. Nws kuj qhuas txog tus pojniam uas txaus siab muab nws hwj roj los hliv rau Yexus taub hau. “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias qhov uas tus pojniam no ua yuav nrov ncha mus rau txhua qhov hauv qab ntuj uas muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo, kom sawvdaws nco txog tej uas tus pojniam no tau ua lawm” (Malakaus 14:9).

Pojniam niaj hnub nimno los yeej tseemceeb heev rau hauv lub cuab yig, Pawgntseeg, thiab lub zej zos, vim lawv yog cov uas nquag, txaus siab tiv kev txomnyem thiab ua siab ntev mus li. Vim qhov uas peb yog cov ntseeg Yexus tsis tsim nyog peb yuav saib tsis tau cov pojniam tiamsis peb yuav tsum muab poj niam thiab txiv neej saib sib luag zog, sib koom tes los ua Vajtswv tes haujlwm pab Vajtswv Pawgntseeg.

Koj saib cov pojniam hauv nej Pawgntseeg zoo licas? Koj puas saib taus lawv txhua tus ib yam nkaus?

Vajtswv ntuj, thov koj pab kuv kom kuv xyaum mus li cov pojniam uas tas siab tas ntsws los ua koj tes haujlwm li hauv zaj kawm no. Thov pab kom kuv saib taus txhua tus sib koom tes los mus ua koj tes haujlwm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top