Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/01/2019

Malakaus 15:21-39
Vajntxwv Ntawm Txhua Haiv Neeg

“Tamsim ntawd daim ntaub uas thaiv hauv lub Tuamtsev txawm ntuag rhe saud ti nkaus rau hauv taw ua ob daig” (Malakaus 15:38).

Lo lus nug xav: Sib piv qhov uas Tswv Yexus raug kev txomnyem rau tej lus samhwm tseg ntawm cov cev lus tau sau rau hauv Yaxayas 53 thiab Nkauj 22. Yam xwm tseemceeb dabtsi tshwm los thaum uas Tswv Yexus tu siav saum tus ntoo khaublig? Yam xwm txheej no ntsig txog li cas rau koj lub neej ntseeg Yexus?

Qhov uas Tswv Yexus tuag saum tus ntoo khaub lig yeej tiav mus raws li txhua lo lus uas cov cev lus tau sau tseg. Thaum uas peb saib mus rau ntawm Tswv Yexus thaum Nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig, Nws raug mob, raug cov Povthawj hlob thuam, raug cov neeg coob coob thaum, raug cov tug rog ua siab tsis taus, ob tug tub sab uas ntsia suam ntoo khaub lig kiag los kuj hais lus saib tsis tau Yexus: “Peb saib tsis taus Nws thiab muab Nws tso povtseg, Nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav tig saib Nws. Peb tsis quavntsej Nws ib yam li Nws tsis tsimtxiaj dabtsi” (Yaxayas 53:3). Tswv Yexus tau nyob ntsiag to los tiv txojkev txomnyem: “Nws raug tsimtxom thiab Nws ntxhov siab kawg, tiamsis Nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tus yaj uas luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li tus yaj uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab” (Yaxayas 53:7). Nws raug ntsia rau hauv nruab nrab ntawm ob tug tub sab vim li ntawd Nws thiaj raug suav tias yog neeg phem tiamsis tau muab faus rau hauv tus neeg nplua nuj lub ntxa (Yaxayas 53:9)

Thaum peb teev hnub qaij, Yexus hu nrov nrov tias “Elau-is, Elau-is, lemasxanpathanis?” Lo lus ntawd txhais hais tias, “Kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv, ua li cas koj muab kuv tso tseg lawm?”

Ntawm no tus Mexisyas tej lus taij thov Vajtswv uas twb tau sau ua ntej hauv phau Nkauj 22:1.

Thaum hnub ntseg mus txog peb teev hnub qaij mas txawm tsaus ntuj thoob plaws lub tebchaws, ntawm no yog ib yam xwm txheej uas tsis tau pom dua, tiamsis yog ib qhov uas qhia rau peb paub tias Vajtswv rau txim rau tej tibneeg uas nyob thoob plaws ntiajteb (Amaus 8:9). Tom qab uas Tswv Yexus tu siav lawm, daim ntaub hauv lub tuam tsev txawm ntuag rhe ua ob sab txij saud los rau hauv av, qhia tau tias yuav tsis muaj chav dawbhuv thiab dawbhuv kawg nkaus lawm. Tswv Yexus txojkev tuag hloov peb txojkev txhaum tau qhib dua ib txojkev tshiab, dhau ntawm txojkev ntawd txhua tus tibneeg muaj feem los cuag tau Vajtswv. Kev Pehawm Vajtswv tsis yog tsuas muaj nyob hauv tej kevcai hauv Tuamtsev lossis tsuas tseg rau haiv neeg Yudais lawm xwb, tiamsis txhua haiv neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj no muaj cai los cuag Vajtswv los ntawm lawv lub siab ntseeg Tswv Yexus, thiab Pehawm Nws los ntawm sab ntsujplig thiab qhov tseeb. Txawm yog ib tug thawj tub rog ntag los yog nws kam lees yuav Tswv Yexus tiag tiag ces nws yeej muaj feem los nrog Vaj Peb leeg sib raug zoo ua ke (Nqe 39). Tswv Yexus yog tus Mexiyas, Nws yog haiv neeg Yudais thiab txhua haiv neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj no tus Vajntxwv.

Tswv Yexus twb tuag vim koj. Yog li ntawd, tseem tshuav yam dab tsi tiv thaiv koj los cuag Tswv Yexus thiab?

Vajtswv, vim kuv txojkev txhaum Koj thiaj raug kev tsim txom thiab tuag saum tus ntoo khaub lig, thov koj qhia kom kuv paub hlub Koj heev tshaj qub thiab paub ua Koj tsaug dhau los ntawm kev pehawm teev tiam kom mus raws li koj siab nyiam.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top