Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/01/2019

Yaxayas 41:10
Cov Neeg Los Ua Qhua Tsis Yog Nyob Ib Leeg

“nej tsis txhob ntshai, rau qhov kuv nrog nraim nej, kuv yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob poob siab; Kuv yuav pab nej thiab txhawb kom nej muaj zog, kuv sab tes xis yuav puag rawv nej” (Yaxayas 41:10).

Lo lus nug xav: Tibneeg feem ntau ntshai tej yam dab tsi? Koj ntshai yam dab tsi tshaj plaws? Thaum uas koj hnov kho siab, nyuaj siab vim tsis muaj phooj ywg, koj ua licas? Vajtswv Txojlus qhia tias “nej tsis txhob ntshai, rau qhov kuv nrog nraim nej” muaj nqis li cas rau koj lub neej?

Niaj hnub nimno muaj coob heev tibneeg tsis muaj phooj ywg hauv lub ntiajteb no. Ib qhov kev txhawb zog uas loj heev rau cov uas yog Vajtswv tug mas ntawd yog Vajtswv nyob nrog nraim peb. Vajtswv haistias: “nej tsis txhob ntshai, rau qhov kuv nrog nraim nej nyob”. Tsis yog tsis muaj phooj ywg xwb tiamsis tibneeg tseem ua neej nrog ntau yam kev txhawj kev ntshai thiab: ntshai kab mob, ntshai laus, ntshai tuag, ntshai tsis muaj noj… yog tias tej kev txhawj kev ntshai zoo li ntawd pheej nyob hauv peb lub hlwb, ua rau peb pom tias lub ntiajteb no tsis yog qhov chaw zoo rau peb nyob, thaum ntawd thov kom peb nco ntsoov tias, Vajtswv cog lus tias Nws nyob nrog nraim peb. Thaum uas muaj Vajtswv nyob nrog mas yeej yuav tsis muaj ib yam dab tsi tshwm los raug peb saum txojkev peb mus rau Vajtswv lub tebchaws. Ntawm no yog ib qhov kev txhawb zog loj heev rau txhua tus ntseeg hauv kev ua neej txhua hnub.

Vajtswv cog lus ntxiv rau peb tias: “Nej tsis txhob poob siab, vim kuv yog nej tus Tswv” Thaum uas peb tiv thaiv tsis tau kom txojkev txhawj nkag los rau hauv peb lawm mas yuav ua rau peb muaj kev txhawj ntshai, poob siab heev rau txhua yam uas tshwmsim los raug rau peb lub neej. Vajtswv paub tias peb cov ntseeg uas tab taug kev mus rau Vajtswv lub tebchaws yeej yuav ntsib tej teeb meem zoo li ntawd mas Nws thiaj rov hais dua txog peb txojkev sib raug zoo nrog Nws, Nws yog peb tus Vajtswv. Nws txaus siab yuav tib thaiv peb, tsom kwm peb, vim li ntawd thaum uas peb tseem muaj kev ntshai yog vim peb tsis tau muaj kevntseeg txaus rau ntawm Vajtswv.

Koj yog ib tug los ua qhua xwb los tsis yog koj nyob koj ib leeg xwb vim koj tab tom mus hauv Vajtswv tus uas muaj sia zees nyob mus. Nws nrog koj nyob, cob qhia koj thaum koj tsis paub, ntxiv zog rau koj thaum koj qaug zog, tiv thaiv thaum koj muaj kev ntshai, pab kom koj kov yeej kev sim siab, txhawb koj zog thaum koj nyuaj siab, tsa koj sawv thaum koj ntog. Vajtswv nyob nrog nraim koj tamsim no thiab mus ib txhis, vim Nws yog koj tus Vajtswv uas nyob mus ib txhis. Nws yog tus uas cob qhia koj lub neej hnub no mus tas sim neej. Ntawm no yog ib qhov tseeb uas zoo tshaj plaws, yog lub zog uas yuav pab kom koj to taub, ntseeg siab, mloog lus, pehawm, thiab zoo siab hlo hauv txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws. Koj puas hnov ruaj siab thaum uas Vajtswv nyob nrog koj?

Vajtswv menyuam ua Koj tsaug vim Koj lo lus cog tseg “Kuv nyob nrog koj” coj txojkev txhawb zog uas loj heev los rau kuv, qhov uas muaj Koj ua rau kuv ruaj siab, ua rau kuv txojkev ntshai, kev txhawj ploj mus lawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top