Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/01/2019

Phau Ntawv Nkauj 115:9-18
Cia Li Tso Siab Rau Vajtswv!

“Txhua tus uas pehawm tus Tswv, nej cia li tso siab rau tus Tswv; Nws yog tus pab nej thiab tiv thaiv nej” (nqe 11).

Lo lus nug xav: Tus sau Phau Nkauj no nqua hu kom leej twg yuav tsum tso siab rau ntawm Vajtswv? Vim li cas lawv yuav tsum tso siab rau Nws? Koj qhia tshwm koj lub neej licas txog qhov uas tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv ntuj?

Thaum uas lwm haiv neeg vam khom rau lawv tej mlom yam tsis muaj qab hau (nqe 4-8), mas lo lus nqua hu rau cov ntseeg yog: “nej cia li tso siab rau tus Tswv” (nqe 9-11). Vajtswv nqua hu kom cov Yixalayees, lwm haiv neeg uas ntseeg tus Tswv thiab tas nrho txhua tus uas ntseeg tus Tswv cia li tso siab rau ntawm Vajtswv.

Tas nrho txhua tus uas ntseeg Vajtswv ntuj thiab paub ntshai Nws, cia li tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv ntuj! Cia li mus hauv Vajtswv txojkev cob qhia mus! Cia li vam kho rau Vajtswv thiab tso siab rau ntawm Nws! Cia li muab tas nrho txhua yam teeb meem, kev nyuaj siab ntawm yus rau Vajtswv! Cia li muaj kev kaj siab hauv Vajtswv ntuj! Vim Nws yog peb tus Vajtswv uas muaj txaus txhua yam koob hmoov pub rau peb. Tsuas yog Vajtswv ib leeg xwb thiaj yog tus uas nyob ntawm peb, tiv thiav peb thaum uas peb raug teeb meem. Thiab tsuas muaj Vajtswv tib leeg xwb thiaj muaj txaus fwjchim los pab cawm peb tawm ntawm qhov tuag rov los tau txojsia.

Cov neeg uas tso siab plhuav rau ntawm Vajtswv ntuj yeej yuav txais tau Vajtswv txoj koob hmoov rau yus thiab yus tej xeeb ntxwv mus ib txhis (nqe 12-15). Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua txoj koob hmoov. Tso siab rau ntawm Vajtswv ntuj ces yog peb tab tom muab tas nrho txhua yam peb muaj mus ua tshav luam uas muaj tsam loj tshaj plaws. Tej koob hmoov uas peb txais tau los ntawm txojkev tso siab rau Vajtswv tsis yog tau tej yam uas peb qhov muag, tiamsis tseemceeb tshaj yog tej koob hmoov ntawm sab ntsujplig, yog tej yam uas peb yuav muab los luj, suav tsis tau. Tiamsis ntawd yog tej koob hmoov muaj nqis tshaj plaws uas tsuas muaj nyob hauv Vajtswv nkaus xwb. Ntawd yog txoj koob hmoov ntawm kev zam txim, kev cawmdim, uas yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, yog txojkev zoo siab muaj los ntawm txojkev nyuaj siab, kev zoo siab thaum muaj Vajtswv nyob nrog, yog kev txaus siab hauv kev txomnyem… Tej koob hmoov ntawd yog tej uas tibneeg niaj hnub nrhiav, tiamsis tsuas yog tus neeg uas tso siab plhuav rau tus Tswv xwb thiaj yuav nrhiav tau.

Thiab thaum uas peb tshawb nrhiav pom tej koob hmoov ntawd lawm, cov uas tso siab rau ntawm Vajtswv yuav “tshawb nqa qhuas Vajtswv ntuj” txij hnub no mus lawm yav tom ntej ib txhiab ib txhis! (nqe 18). Ntawm no qhov peb txais lees yuav yog kev yog cai rau ntawm Vajtswv thiab txhua yam uas Nws foom hmoov pub peb. Koj txais tau tej koob hmoov dab tsi txij thaum koj los ntseeg Vajtswv? Koj tau ua licas rau tej koob hmoov uas koj txais tau ntawd?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv txawj tso siab rau koj ib leeg, vim tsuas yog koj ib leeg xwb thiaj yog tus pab cawm tau kuv txoj sia. Kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug!

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top