Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/01/2019

Kaulauxais 3:16-17
Cov Neeg Los Ua Qhua Tej Cuab Yeej

“Nej yuav tsum khaws Yexus Khetos tej lus huv tibsi cia rau hauv nej lub siab. Nej ib tug yuav tsum ua tib zoo qhia ib tug, thiab ib tug ntuas ib tug tsis txhob lam tau lam hais li tej neeg uas tsis muaj tswvyim. Thaum nej hunkauj, tsis hais tej nkauj uas Daviv sau lossis tej nkauj qhuas Vajtswv lossis tej nkauj uas cov ntseeg ibtxwm hu qhaus Vajtswv, nej yuav tsum zoo siab hlo ua Vajtswv tsaug. Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum ua kom tsimnyog qhov uas nej yog cov ntseeg tus Tswv Yexus. Nej cov uas ntseeg Yexus, nej cia li ua Vajtswv tus uas yog peb leej txiv tsaug.”

Lo lus nug xav: Kaulauxais 3:16-17 qhia kom peb yuav tsum muaj tej yam cuab yeej dab tsi los rau hauv peb lub neej? Thov qhia txog qhov tseemceeb thiab qab hau ntawm tej cuab yeej ntawd saib yog li cas. Yuav ua li cas koj thiaj muaj tau tej cuab yeej ntawd los ua koj tug?

Peb yam cuab yeej uas txhua tus ntseeg yuav tsum muaj saum txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws ntawd yog Vajtswv Txojlus, tej suab nkauj qhuas Vajtswv, thiab txhawb nqa Vajtswv lub koob npe.

Vajtswv txojlus yog Tswv Yexus tej lus qhuab qhia ntag, yog Txojmoo Zoo ntawm txojkev cawmdim. Txhua tus ntseeg yuav tsum paub zoo txog Vajtswv tej lus qhia vim Nws Txojlus yuav pab kom peb paub txog peb tej kev txhaum peb thiaj paub lees txim, thiab qhia rau peb paub txog txojkev cawmdim ntawm txojkev ntseeg, thiab qhia rau peb pom lub neej kawg nkaus rau yav pem suab peb thiaj yuav tsis nkees hauv txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws, thiab txhawb peb zog hauv kev tshaj tawm txojmoo zoo coj lwm tus los txais txojkev cawmdim. Dhau ntawd, Vajtswv Txojlus kuj yuav pab kom peb muaj txojkev txawj ntse kom ib tug qhia ib tug hauv txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws. Cia kom Vajtswv txojlus puv npo hauv peb, peb yuav tsum nyeem, xav txog txhua hnub, thiab txiav txim siab ua mus li Vajtswv tej lus qhia peb thiaj yuav tsis mus yuam kev; peb thiaj yuav kov yeej dab ntxwgnyoog lub hwjchim thiab tsis qaug mus li peb lub siab ntshaw, thaum kawg peb thiaj yuav mus txog tus ciam tom kawg.

Kauj ruam thib ob yog txhawb nqa qhuas Vajtswv ntuj. Nqe 16b qhia rau peb cov ntseeg Yexus txhua tus thaum peb tseem ua neej nyob no peb yuav tsum hu nkauj qhuas Vajtswv tsis hais tej nkauj uas Daviv sau thiab tej nkauj uas sau los qhuas Vajtswv kom tas peb lub siab. Ntawm no yog Vajtswv tej lus uas tau muab sau lo ua tej suab nkauj. Vim yog tej suab hu nkauj mas yooj yim heev nkag mus txog rau hauv peb tibneeg lub hlwb. Thiab kuj yog tus choj tuaj tau peb mus cuag Vajtswv. Thaum uas peb hu nkauj qhuas Vajtswv tas siab, peb lub siab yuav tau qhib lug los txais tos tej yam uas Vajtswv yuav qhia rau peb lub neej.

Kauj ruam thib peb qhia kom peb yuav tsum ua lub neej kom phim qhov uas peb yog ib tug ntseeg Yexus . Nqe 17: Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum ua kom tsimnyog qhov uas nej yog cov ntseeg tus Tswv Yexus. Nej cov uas ntseeg Yexus, nej cia li ua Vajtswv tus uas yog peb leej txiv tsaug” Nyob rau hauv nqe no xav qhia rau peb paub tias peb xav ua dab tsi peb yuav tsum ua kom Vajtswv tau koob meej. 1Kauleethaus 10:31 qhia tias: “txawm nej yuav noj yuav haus thiab yuav ua ib yam dab tsi los nej yuav tsum ua kom Vajtswv tau ntsej muag” thiab paub ua Vajtswv tsaug txhua lub sijhawm (nqe 17).

Saum no yog tej haujlwm ntawm ib tug ntseeg kev mus rau Vajtswv lub tebchaws, koj sim ua tib zoo tig rov los ntsuam koj tus kheej saib yam uas koj tsis tau muaj yog dab tsi?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv muaj txaus txhua yam cuab yeej, kom kuv yuav muaj feem los txog rau hauv koj lub techaws. Thov koj pab kom kuv nquag thiab nyiam kawm koj Txojlus, txhawb nqa koj, thiab ua lub neej kom phim ib tug ntseeg dhau los ntawm lub neej paub ua tsaug txhua hnub.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top