Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/01/2019

1 Petus 2:17
Cov Neeg Los Ua Qhua Thiab Tus Uas Niaj Hnub Nyob Nrog

“Thiab kuv yuav nrog nej nyob mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg” (Mathais 28:20b).

Lo lus nug xav: Mus raws li Mathais 28:20b, Tswv Yexus cog lus li cas rau peb? Mus raws li 1Petus 2 :17, peb yuav tsum ua licas pub rau Vajtswv ? Peb yuav tsum paub ntshai Vajtswv mus li cas thiaj yog ? Paub ntshai Vajtswv yuav coj tej koob hmoov dabtsi los rau peb ?

Cov neeg uas los ua qhua rau hauv lub ntiajteb no tsis nyob ib leeg, vim peb muaj Tswv Yexus nyob nrog (Mathais 28 :20b). Nws yog tus uas cob qhia peb, coj peb lub neej mus rau qhov zoo. Vajtswv Txojlus qhia peb ‘Nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv’. Ntawm no yog lub hauv paus pib ntawm ib tug neeg uas muaj kev txawj ntse (Pajlug 9 :10).

Paub ntshai tsis yog ntshai ua ib cev tshee nyho tiamsis yog hwm thiab mloog lus. Peb yuav tsum paub ntshai Vajtswv vim ntawd yog Vajtswv tus cwjpwm. Nws yog Vajtswv, yog peb tus phoojywg, tiamsis Nws kuj yog Vajtswv ntawm txhua tus vajtswv thiab yog tus Tswv ntawm txhua tsav yam hauv lub qab ntuj no. Nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais, dawb huv tshaj plaws, txawj ntse tsis paub xaus. Tiamsis peb tibneeg yog Nws tsim los thiab peb yog neeg txhaum tsis muaj kev txawj ntse. Vim li ntawd, hwm thiab mloog Vajtswv lus yog qhov uas tsim nyog peb yuav tsum ua, yog peb ua li ntawd peb thiaj yuav ua tau haum Vajtswv siab thiab peb thiaj yog ib tug neeg uas muaj kev txawj ntse.

Peb yuav tsum qhia tshwm txojkev paub ntshai Vajtswv los ntawm tej lus peb hais. Vajtswv cov menyuam tsis txhob muab Vajtswv lub npe mus siv ua dog ua dig. Uas yog muab Vajtswv lub npe mus twv, mus cog lus rau ub rau no. Paub ntshai Vajtswv kuj yuav tsum tau qhia tshwm thaum lub sijhawm peb pehawm. Peb yuav tsum nco ntsoov tias, thaum peb pehawm Vajtswv yog peb tab tom tim ntsej tim muag nrog Vajtswv tus uas kav ib puas tsav yam saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb no huvsi, tus uas muaj hwjchim loj dua ntais thiab kuj yog tus uas cob qhia peb mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg. Peb yuav tsum paub ntshai Vajtswv hauv peb txhua txojkev txiav txim siab, hauv txhua tes haujlwm peb ua txhua hnub. Ntawd yog peb yuav tsum ua mus raws li Vajtswv siab nyiam nkaus xwb, txawm muaj neeg pom thiab tsis muaj neeg pom los peb yuav tsum ua, txawm yuav tau zoo lossis txom nyem peb yuav tsum ua li Vajtswv siab nyiam.

Hwm thiab mloog Vajtswv lus yuav coj ntau yam koob hmoov los rau peb thaum uas peb tseem nyob hauv lub ntiajteb no. Vim qhov uas peb paub ntshai Vajtswv peb yuav tsum ua mus raws li Nws tej lus qhia, vim ntawd peb lub neej yuav txais tau ntau yam koob hmoov (Yausuas 1:8), thiab qaij dhau ntau yam kev txomnyem uas yog kevtxhaum coj los raug rau peb. Vim peb lub siab paub ntshai Vajtswv, peb kuj yuav paub txog Nws txojkev zoo kawg nkaus los rau peb (2Xwmtxheej Vajntxwv 5:1-14).

Koj tab tom qhia tshwm licas txog kev ntshai Vajtswv los ntawm tej lus koj hais, tej haujlwm koj ua tshwj xeeb thaum koj pehawm Vajtswv?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub ntshai koj los ntawm tej lus kuv hais, hauv txhua tes haujlwm kuv ua, thiab hauv kev pehawm koj. Thov koj zam txim rau kuv vim tej zaum kuv ua lub neej tsis paub ntshai koj. Ntawd yog thaum kuv…

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top