Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/01/2019

Yauhas 13:34-35
Cov Neeg Los Ua Qhua Thiab Tej Phooj Ywg

“ Nej yuav tsum saib taus sawvdaws thiab hlub cov ntseeg, nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv thiab hwm huabtais” (1 Petus 2:17).

Lo lus nug xav: Vim qhov uas peb yog neeg los ua qhua xwb, peb yuav tsum saib taus txhua tus thiab hlub cov ntseeg li cas? Vim li cas? Thaum uas peb ua tau lub neej zoo li ntawd lawm mas cov neeg uas nyob ib ncig ntawm peb yuav pom dabtsi?

Saum txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws, peb muaj coob tug phooj ywg nrog peb mus ua ke. Ntawd yog cov uas koom tib txojkev ntseeg li peb. Vajtswv txojlus qhia kom peb yuav tsum hlub cov ntseeg Yexus ib yam li peb hlub peb.

Vim li cas? Thib ib, vim ntawm no yog Tswv Yexus lo lus samhwm tseg ua ntej Nws tuag saum tus ntoo khaub lig. Tswv Yexus haistias: Nimno kuv yuav muab ib txoj kevcai tshiab rau nej: Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li kuv hlub nej. Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg” (Nqe 34) Tsis yog Tswv Yexus qhia kom peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg xwb, tiamsis Nws samhwm tias ntawm no yog ib nqe kevcai tshiab, sib hlub yog ib lo lus samhwm kom yuav tsum ua txawm tias koj xav thiab tsis xav los yuav tau ua. Koj thiab koj cov phooj ywg nej tab tom koom taug tib txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws yog li ntawd nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li Yexus, txojkev hlub ntawd tsis yog ua kom muaj nuj nqis rau yus, tsis qia dub, kuj tsis yog txojkev hlub uas siv zog ua kom haum lwm tus siab, tiamsis yog ib txojkev hlub uas txaus siab hlob pab lwm tus, zam txim rau lwm tus, thiab nrhiav txhua txoj hau kev coj yam zoo los rau tus yus hlub.

Loj tshaj qhov ntawd, thaum uas ib leeg hlub ib leeg, yog peb tab tom ua kom lwm tus yooj yim zeem paub peb. Cov ntseeg uas mus rau Vajtswv lub tebchaws tsis tas muaj ib cev ris tsho koom tib xim coj los hnav kom lwm tus pom thiab paub peb. Tiam sis yog los ntawm kev ua lub neej ib tug hlub ib tug, thaum ntawd lwm tus yuav zeem paub peb yog Vajtswv cov menyuam. Tswv Yexus qhia tias: “yog nej ib leeg hlub ib leeg, sawv daws thiaj yuav paub tias nej yog kuv cov thwjtim” (nqe 35).

Txojkev hlub ntawm cov neeg los ua qhua thiab nws cov phooj ywg yuav tsum pib hauv siab tuaj, tsis yog los ntawm txojkev xav ib pliag ib ntug xwb. Sib hlub yog ib txojkev txiav txim siab, kev cog lus, ib lub neej hwm thiab saib taus, ua neej kom muaj nqis rau tus uas yus hlub.

Saum txojkev mus rau Vajtswv lub tebchaws, Koj ua licas rau cov phooj ywg uas tab tom nrog koj mus ke? Cov neeg uas nyob ntawm koj ib sab puas yuav zeem paub tau tias koj yog ib tug ntseeg Yexus dhau los ntawm koj kev coj noj coj ua nrog koj cov phooj ywg?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv muaj lub siab hlub cov ntseeg txhua tus tiag tiag thiab paub qhia tshwm txojkev hlub ntawd tawm kom lwm tus pom, thov koj pab kom kuv ua lub neej phim qhov uas kuv yog koj ib tug menyuam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top