Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/01/2019

Loos 13:1-7; 1 Petus 2:13-15
Cov Neeg Ua Qhua Thiab Tej Nom Tswv

“Nej yuav tsum saib taus sawvdaws thiab hlub cov ntseeg, nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv thiab hwm huabtais” (1 Petus 2:17).

Lo lus nug xav: Vajtswv qhia peb kom peb yuav tsum ua li cas rau tej nomtswv? Vim li cas? Hwm cov ua nom ua tswv qhia tau li cas? Peb yuav tsum mloog nomtswv lus thaum twg xwb? Muab ib qho piv txwv.

Cov ntseeg Yexus yog neeg qaum ntuj, yog cov cev Vajtswv lus, yog tub thiab ntxhais ntawm tus Vajntxwv uas loj dua txhua tus vajntxwv huv si, Vajtswv Txojlus qhia kom peb yuav tsum txhob thuam thiab saib tsis taus, tiamsis peb yuav tsum hwm thiab saib taus cov ua nom ua tswv kav tebchaws.

Hwm yog mloog, ua mus raws li nomtswv txoj kevcai, tej lus samhwm kom pejxeem ua. Tej kevcai niaj hnub nimno yog tej kev cai tswj teb kav chaw, them se, tsav tsheb raws kevcai, v.v… Hwm yog tsis tawm tsam thiab tsis ua plaub ntug rau cov ua nomtswv.

Qhov uas peb yuav tsum mloog nom tswv lus los twb vim yog Vajtswv ua tus tsim muaj tej nom tswv ntawd ntag. Vajtswv paub tias tibneeg yeej ib txwm coj tsis ncaj, ua phem ua qias, ib leeg tsis nyiam mloog ib leeg, yuav nyob tsis taus ua ke. Vim li ntawd thiaj yuav tsum muaj nomtswv los tswj thiab kav, los coj pejxeem kom mus koom ib lub homphiaj rau qhov zoo. Nomtswv tau tsim muaj tej kevcai rau txim thiab lawv yuav rau txim rau tus uas ua txhaum, yog lawv xav kom lwm tus paub ntshai thiab mloog lus. Vim li ntawd, cov ntseeg Yexus hwm thiab mloog nomtswv lus ces yog tab tom pab rau tej nom tswv tswj teb kav chaw kom mus tau rau qhov zoo rau lwm tus thiab rau yus tus kheej ntag. Loj tshaj qhov ntawd, qhov uas peb hwm thiab mloog nomtswv lus ces peb tab tom coj koob meej zoo los rau Vajtswv. Thaum uas cov tsis ntseeg pom peb yog ib cov neeg uas ua tau qauv zoo, lawv yuav saib taus peb thiab hwm Vajtswv tus uas peb tab tom pehawm.

Txawm li ntawd los, qhov uas peb mloog lus kuj mloog mus rau qhov yog xwb. Thaum uas tej nomtswv muaj tej kevcai lossis tej lus samhwm uas tawm tsam Vajtswv txojkev cai ces thaum ntawd cov ntseeg yuav tsum xyaum mus raws li cov Tim thawj tus qauv: “Peb yeem mloog Vajtswv lus heev dua li mloog tibneeg tej lus” (Tes Haujlwm 5:29). Qhov no twb tshwm muaj los lawm ntau thaj tsam uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb no. Tej lub caij nyoog, tej lub sijhawm, yuav muaj cov nomtswv sawv los txwv tsis pub pej xeem ntseeg Yexus, pehawm Vajtswv, thiab tshaj tawm Txojmoo Zoo. Thaum uas muaj tej yam zoo li ntawd tshwm los, cov ntseeg tsis tsim nyog yuav mloog nomtswv lus lawm. Kuj muaj ntau thaj tsam tej nom tswv coj tsis ncaj ncees, tsis mus raws li kevcai, cov ntseeg muaj cai tawm suab los mus tiv thaiv rau qhov yog tsis txhob nyob twj ywm ntsiag to. Xibhwb Povlauj los kuj ua ib yam li ntawd thaum uas nws raug haiv neeg Yudais tsim txom. Nws tau nug mus rau qib siab uas yog vajntxwv Loos.

Qhov uas peb mloog nomtswv lus mam muaj ciam xwb, tiamsis qhov uas peb hwm mas tsis muaj ciam hlo li. Txawm nom tswv yuav ua yog thiab tsis yog los, peb yuav tsum hwm lawv txawm tias peb tsis mloog li lawv hais. Yuav muaj ntau lub sijhawm peb txojkev xav thiab lawv txojkev xav yuav tsis sib thooj, los peb yuav tsum tsis txhob ua saib tsis taus lawv. Ntawm no yog tej yam uas cov Tim thawj tau uas thaum uas lawv raug tsim txom.

Koj muaj tus cwjpwm li cas rau tej nomtswv ?

Vajtswv, thov koj qhia kom kuv paub hwm thiab mloog tej nomtswv lus thiab saib taus tej nomtswv mus raws li Koj siab nyiam. Txawm kuv yuav nyob rau lub sijhawm twg, thov koj qhia kom kuv paub coj lub neej zoo rau txhua phab kom kuv paub ua lub neej tsimnyog yog Koj ib tug menyuam thiaj ua rau koj lub koob meej nrov ncha moo lug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo : Chivkeeb 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top