Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/01/2019

1 Petus 2:11-12
Cov Los Ua Qhua Thiab Lwm Haiv Neeg

“Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zos nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv” (1 Petus 2:12).

Lo lus nug xav: Li cas thiaj yog ua lub neej kom zoo? Vajtswv cov menyuam yuav ua ua lub neej kom zoo rau cov neeg tsis ntseeg pom thaum twg? Vim li cas peb yuav tsum ua lub neej zoo kawg nkaus li ntawd?

Vajtswv cov menyuam yeej ib txwm nyob nrog cov neeg uas tsis nyob hauv Vajtswv. Vajluskub hu cov neeg ntawd tias lwm haiv neeg, uas yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv. Cov neeg ntawd kuj yog cov neeg uas los nyob ua qhua rau hauv lub ntiajteb no thiab xwb, tiamsis lawv tsis tau paub tias lawv yuav mus rau qhov twg. Vajluskub qhia rau peb paub tias ua lub neej zoo rau cov neeg uas tsis ntseeg pom. Ua lub neej zoo yog coj ncaj ncees, tsis dag noj dag haus, nyob dawb huv pub rau cov neeg txhaum. Muaj ntau yam ntau tsav uas peb yuav tsum coj ncaj ncees tiamsis hnub no peb yuav los tham txog peb kauj ruam rau sab kev ncaj ncees li nram qab no:

Nyiaj txiag: Cov ntseeg yuav tsum ncaj ncees hauv kev nrhiav thiab kev siv nyiaj txiag. Tsis ua tej lag luam txhaum kevcai, tsis dawb huv tiamsis yuav tsum nrhiav nyiaj txiag los ntawm kev ncaj ncees, dawb huv. Tsis dag lwm tus noj, tsis qhuab yuam lwm tus ua haujlwm kom yus tau nyiaj, thiab yuav tsum them nyiaj kom ncaj ncees rau cov neeg uas yus tshuav nqi, cov yus ntiav haujlwm, rau tej se nom tswv. Thaum peb mus ua zog rau lwm tus, peb yuav tsum yog cov tub ua zog uas ntseeg siab tau. Thaum uas peb yog tus tswv ntawm ib pab tub zog, peb yuav tsum ncaj ncees rau txhua tus, paub hlub, paub txhawj txog txhua tus ua zog rau yus.

Kev hlub: Cov ntseeg Yexus yuav tsum ncaj ncees hauv txojkev sib hlub. Peb txojkev sib raug zoo nrog lwm tus yuav tsum dawb huv.

Lus hais: Cov ntseeg tej lus hais yuav tsum dawb huv, txaus ntseeg, txhawb tau lwm tus zog. Tsis hais tej lus dag, lus vuab tsuab uas tsis tsim nyog hais.

Vim li cas peb yuav tsum ua lub neej zoo thaum uas peb nrog cov tsis ntseeg nyob ua ke? Kom cov neeg tsis ntseeg uas koom nrog peb nyob ua zej ua zos thuam hais tias peb ua phem los lawv yuav pom tej haujlwm zoo uas peb ua thiab txog thaum hnub Yexus rov los lawv yuav qhuas Vajtswv. Cov uas tsis tau ntseeg Vajtswv feem ntau yeej hais phem cov ntseeg, tej zaum lawv yuav thuam tias peb cov ntseeg yog neeg ruam, ntseeg tej yam tsis muaj tseeb, tsis ncaj ncees v.v… txawm li ntawd los, yog peb ua taus siab ntev thiab tuav peb txojkev ntseeg kom ruaj khov, ua peb lub neej kom zoo mas yuav muaj ib hnub cov uas thuam peb ntawd yuav hloov lawv lub neej los koom peb ntseeg Yexus vim pom peb ua lub neej zoo thiab tsim nyog txaus hwm.

Vim qhov uas peb tsuas los ua qhua ib zaug rau hauv lub ntiajteb no xwb, koj puas tseg ib tug qauv zoo rau cov uas nyob tom qab koj tau xyaum?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub ua lub neej zoo kawg nkaus, ncaj ncees rau txhua tus los ntawm txhua phab kom kuv dhau tau los ua cov ntsev uas las neeg ntiaj teb thiab ua lub teeb ci rau tibneeg ntiajteb pom.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top