Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/01/2019

Kalatias 5:13-25
Tej Yam Uas Peb Yuav Tsum Tsis Txhob Ua

“Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv tej lus, kuv yuav ntuas nej txhua tus. Nej tsis muaj tsev nyob hauv ntiajteb no, nej nyob ib yam li cov neeg uas taug kev tuaj ua qhua xwb. Nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias uas niaj hnub tawmtsam nej kav nej lub siab. Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zos nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv” (1 Petus 2:11-12).

Lo lus nug xav: Cov neeg uas los ua qhua rau hauv lub ntiejteb no yuav tsum tsis txhob ua tej yam dabtsi? Vim licas peb yuav tsum tsis txhob ua tej yam ntawd?

Thaum uas peb paub meej tias peb tsuas los ua qhua rau hauv lub ntiajteb no xwb, peb yuav muaj txojkev xav, kev ua, thiab kev hais lus txawv li cov neeg uas tsis paub li ntawd.

Ua ntej rau ntawm peb tus kheej, 1Petus 2:11 qhia tias peb tsuas zoo li cov neeg uas taug kev tuaj ua qhua xwb, peb yuav tsum tsis txhob ua mus li tej yam uas peb lub siab ntshaw. Txhais tias tsis txhob yoog mus li peb lub siab xav, yuav tsum vam khom Vajtswv lub hwjchim los qaij kom dhau tej yam tsis zoo ntawd. “Sab nqaij tawv” yog lub siab ntshaw ua txhaum. Vajluskub qhia rau peb paub tias “sab nqaij tawv muaj tej yam kev ntshaw uas tawm tsam sab ntsujplig” (Kalatias 5:17). Tej yam kev ntshaw ntawm sab nqaij tawv yog li no: Ua nkauj ua nraug, ua phem ua qias, pe dab pe mlom, v.v…

Peb yuav tsum tsis txhob ua li peb lub siab ntshaw vim tej yam ntawd tawm tsam sab ntsujplig, lossis ua phem rau sab ntsujplig. Tseeb tiag thaum uas peb tsis tau yog ib tug ntseeg Yexus, peb ua mus li peb lub siab ntshaw “neeg tawm tsam” (Efexus 2:3); uas peb yog ib tug neeg txhaum tab tom tos hnub txiav txim. Thaum uas peb yog Vajtswv tus menyuam lawm, tiamsis peb tseem niaj hnub ua mus li peb lub siab xav mas peb yuav ua rau Vaj Ntsujplig tu siab, thaum ntawd peb sab ntsujplig yuav txais tsis tau Vajtswv lub tebchaws los ua peb tug ib zaug hlo li (Kalatias 5:21b). Yog peb tsis paub ua tib zoo ceev faj tej yam uas lub siab ntshaw mas peb yuav raug tej kev phem hauv lub ntiajteb no los haub ntxias tau peb mus ua txhaum, thaum ntawd peb yuav ua neej tsis muaj kev kaj siab, ua neej nyob tsaus ntuj nti. Peb yuav tsis dhau los ua tau cov ntsev las neeg ntiajteb thiab lub teeb uas ci rau sawv daws pom kev.

Koj puas tab tom cia tej kev txhaum hauv lub ntiajteb no nkag tau los rau hauv koj? Koj cia li taij thov Vajtswv pab kho koj tej mob, thiab taij thov Nws pab kom koj tswj tau tus kheej tsis txhob mus ua li koj lub siab ntshaw, thaum ntawd koj thiaj yuav dhau tau los muaj ib lub neej zoo kawg nkaus pub rau Vajtswv.

Vajtswv, thov koj pab kuv, qhia kuv, kom kuv zeem paub tau tej uas kuv lub siab ntshaw kom kuv tsis txhob ua rau Vaj Ntsujplig tu siab. Thov koj pab kom kuv paub ua lub neej mus raws li Vaj Ntsujplig kev qhia txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top