Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/01/2019

Phau Ntawv Nkauj 90:1-12
Siv Sijhawm

“Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg, peb thiaj yuav xeev los ua neeg ntse” (Nkauj 90:12).

Lo lus nug xav: Raws li koj xav “paub tias txojsia luv kawg” yog licas? Koj siv koj lub sijhawm mus licas? Yuav ua licas kom koj paub siv lub sijhawm mus rau qhov tseemceeb thiab muaj qab hau?

Lub sijhawm hauv ntiajteb dhau mus sai heev li. Sai ib yam li ib dây ntawm lub teev. Ib dây mas luv heev kawg li, tiamsis peb kev ua neej muaj tau los ntawm ib lub sijhawm uas luv luv heev ntawd. Tsuas muaj “ib dây” tam sim no xwb thiaj yog peb li. Peb tsuas muaj sia nyob luv heev zoo ib yam li lub sijhawm nruab nram ntawm ob dây nkaus xwb. Tom qab ib dây lawm, tej haujlwm uas peb tab tom ua lossis ua tsis tau tiav lossis tsis kam ua mas yeej yuav hloov tsis tau hlo li lawm.

Peb yuav hais tsis tau tias, hnub no ua tsis tau ces cia lwm hnub mam ua. Tiamsis tsis muaj ib leej twg yuav paub tau tias lub sijhawm ntawd puas tseem yuav tig rov los txog rau nws lawm lossis tsis txog. Hais li ntawd mas zoo cuag li uas dag ua luaj? Tsis yog. Nkauj 90:5-6 qhia rau peb paub tias peb tibneeg kev ua neej nyob hauv lub ntiajteb no mas luv heev kawg li. Yawg Raphael, yog ib tug tub txawj kos duab heev, nws nyob rau lub sijhawm trung cổ, nws tuag thaum nws hnub nyoog peb caug xya xyoo thaum nws tab tom ko ib daim duab muaj npe tias “hloov cev”. Luag coj daim duab no tuaj tso rau hauv nws lub ntees tuag kom sawv daws paub tias tibneeg yeej ua tsis tau li tibneeg xav, thiab tibneeg txoj sia mas luv heev kawg li. Lo lus “hloov cev” nyob hauv lus Henplais muaj ntsiab lus tias “hloov dua tshiab” nyob hauv Loos 12:2. Tej lus no xav qhia rau peb paub tias peb lub siab yuav tsum hloov dua tshiab hauv Tswv Yexus Khetos. Cia li siv koj lub sijhawm kom muaj nqis, txawm koj muaj sijhawm luv heev xwb, los hloov koj lub siab thiab koj lub neej dua tshiab. Txhob cia txojkev hloov dua tshiab no tsis tiav ib yam li daim duab “hloov cev”.

Coob leej ntau tug tau siv tas nrho lub sijhawm lawv muaj los rau kev cheem tsum ntawm sab nqaij tawv zoo li, zaub mov noj, ris tsho hnav, vaj tsev nyob, tsheb caij… los ntawm lub siab ntshaw kom yus lub cuab yig muaj kev zoo siab dua, tej menyuam yuav tau zoo dua. Tiamsis tseeb tiag peb pom tau tias, nyiaj txiag, txhua yam muaj tsis pab kom ib lub cuab yig muaj kev sib raug zoo heev dua qub, txhua yam muaj ntawm sab nqaij tawv yuav tsis txhaws tau kev tshaib ntawm sab ntsujplig. Vim li ntawd, siv tas nrho peb lub sijhawm tam sim no rau kev cheem tsum ntawm sab nqaij tawv uas tsis nco qab txog sab ntsujplig thiab tu ncua txojkev sib raug zoo hauv lub cuab yig mas tus ntawd yog ib tug neeg uas tsis muaj tswvyim. Yog tias koj muaj txhua yam txaus ntawm sab nqaij tawv tiamsis sab ntsujplig tshaib nqhis thiab kev sib raug zoo hauv lub tsev neeg raug puas tshuaj mas tseem yuav muaj qab hau dab tsi?

Peb kev ua neej nyob mas luv heev kawg li, vim li ntawd ib tug neeg uas muaj kev txawj ntse nws yuav tsis lam tau lam siv nws lub sijhawm rau tej haujlwm tsis muaj nuj nqis, tiamsis siv sijhawm los txhim kho tej yam zoo uas nyob mus ib txhis. Lub tswvyim yuav pab kom koj siv sijhawm mus rau qhov muaj qab hau tamsim no mas yog siv peb lub neej los mus kom tiav tej koob hmoov uas Vajtswv muab cob rau peb los ua kom tiav Nws tes haujlwm, mus coj cov ntsujplig puas tshuaj kom rov los tau txoj sia ib txhis hauv Vajtswv, txhij kho peb lub cuab yig kom paub txhawj rau ntawm sab ntsujplig, muaj kevhlub, ib tug sib raug zoo nrog ib tug.

Vim qhov uas peb yog ib tug tibneeg los ua qhua rau hauv lub ntiajteb no, koj yuav tau tig rov los xyuas koj tus kheej saib koj tab tom siv koj lub sijhawm mus licas. Koj puas tab tom siv lub sijhawm koj muaj mus rau qhov uas yog thiab muaj qab hau?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv zeem paub tias kuv kev ua neej nyob rau hauv lub ntiajteb no luv heev kawg li kom kuv tsis txhob siv sijhawm mus rau tej haujlwm uas tsis muaj qab hau, thov koj qhia kom kuv paub tias kuv txoj sia nyob luv heev kawg li thiab paub siv lub sijhawm los ua txhua tes haujlwm muaj qab hau pub rau Koj thaum kuv tseem ua neej nyob hauv lub ntiajteb no.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top