Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/01/2019

Tshwmsim 20:14-15; 21:1-4
Qhov Chaw Uas Cov Neeg Los Ua Qhua Yuav Mus Txog

“Hauv kuv Txiv lub tsev muaj ntau chav, thiab kuv tabtom yuav mus tu chaw rau nej. Yog tsis muaj li ntawd, kuv yeej yuav tsis qhia li no rau nej. Thaum uas kuv tu tau chaw rau nej lawm, kuv yuav rov qab los thiab tos nej mus nrog kuv nyob; kuv nyob qhov twg nej yuav nrog kuv nyob qhov ntawd” (Yauhas 14:2-3).

Lo lus nug xav: Tom qab los ua qhua rau hauv lub ntiajteb, tibneeg yuav mus rau qhov twg? Thov qhia me ntsis txog ob qhov chaw xaus rau ntawm txhua tus tibneeg yuav mus nyob. Yuav ua licas thiaj mus tau rau qhov chaw kaj siab lug? Koj twb ua thiab tab tom ua dabtsi los pab rau cov neeg uas tsis tau paub kev mus txog qhov chaw kaj siab lug?

Tibneeg tsis yog ncig mus ncig los hauv lub ntiajteb no kom tas yus sim neej ces cia li ploj lawm, tiamsis tibneeg yuav nyob mus ib txhiab ib txhis rau hauv qhov chaw li nram qab no:

Qhob chaw thib ib: Ntuj Ceebtsheej. Tshwmsim 21:1-4 qhia rau peb paub txog ib qhov chaw nyob uas hu ua lub ntuj thiab lub ntiajteb tshiab, Vajluskub kuj hu qhov ntawd ua Ntuj Ceebtsheej, Vajtswv lub tebchaws, lossis Leej Txiv lub tsev. Los ntawm tibneeg txhaum txojkev paub uas me heev, peb yuav tsis paub tias lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab ntawd nyob qhov twg thiab zoo licas, txawm li ntawd los Vajluskub qhia rau peb paub me ntsis txog qhov zoo ntawm lub tebchaws uas peb cov los nyob ua qhua yuav mus txog: Qhov ntawd yuav tsis muaj kev txhaum lawm. Thaum uas peb nyob hauv lub ntiajteb, peb nyob nrog txojkev txomnyem, nyuaj siab, kab mob, kev tuag, tiamsis thaum uas peb mus nyob rau hauv Vajtswv lub tebchaws txhua yam ntawd yuav tsis muaj ntxiv li lawm (Tshwmsim 21:4). Thiab ib qhov koob hmoov uas loj tshaj plaws ntawd yog Vajtswv yuav nrog peb nyob thiab peb yuav yog Nws haiv neeg (Tshwmsim 21:3).

Qhov chaw thib ob: Ntuj tawg, qhov chaw uas muaj nplaim hluav taws cig tsis paub tuag (Tshwmsim 20:14-15): Ntuj tawg tsis zoo thooj li ntuj Ceebtsheej, hauv ntuj tawg tsis muaj Vajtswv nyob hauv (2 Thexalaunikes 1:9), tsis muaj kev zoo siab, kaj siab, tsuas muaj suab quaj suab nyiav, tom hniav qawv (Mathais 8:12). Ntawm no yog qhov chaw nyob ntawm cov qhua uas tsis muaj npe hauv phau ntawv muaj sia nyob mus ib txhis, uas yog cov neeg tsis txais lees yuav Tswv Yexus los ua lawv tus Tswv Cawmseej rau hauv lawv lub neej thaum lawv tseem ua neej nyob. Ntuj tawg yog qhov chaw uas Vajtswv npaj cia rau Xatas (Tshwmsim 20:10), cov neeg uas ua lub neej mus raws li Xatas siab nyiam yuav mus txog rau qhov chaw uas npaj tos rau Xatas.

Qhov tseebceeb uas peb yuav tsum nco ntawd yog ntuj Ceebtsheej thiab ntuj tawg puav leej nyob mus ib txhis. Ntawm no yog ob qhov chaw xaus rau ntawm txhua tus tibneeg uas los nyob ua qhua rau hauv lub ntiajteb yuav mus nyob. Thaum uas mus txog rau hauv ob qhov chaw ntawd lawm, peb yuav tsis tig tau rov los thiab yuav hloov tsis tau hlo li lawm.

Tswv Yexus twb mus npaj ib qhov chaw rau peb nyob uas zoo kawg nkaus lawm. Nyob hauv Yauhas 14:2, Nws haistias “hauv Kuv Txiv lub tsev muaj ntau chav”, vim li ntawd Nws tsis xav kom peb qaug mus rau kev noj kev haus hauv lub ntiajteb no tiamsis Nws xav kom qhia Txojmoo Zoo rau lwm kom lawv kuj muaj feem nrog peb mus nyob rau qhov chaw kaj siab lug ib txhis ib yam li peb thiab.

Koj ntseeg thiab ruaj siab tias koj yuav mus txog rau qhov chaw twg thaum koj xaus koj lub neej hauv ntiajteb no? Vim licas koj ntseeg li ntawd?

Vajtswv, kuv ua Koj tsaug vim thaum uas kuv ntseeg Koj, kuv muaj feem mus txog rau hauv koj lub tebchaws uas zoo kawg nkaus. Thov koj pab kom kuv txawj siv txhua lub sijhawm los pab cov neeg uas nyob ib ncig ntawm kuv kom lawv kuj muaj feem los nyob rau hauv koj lub tebchaws.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top