Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/01/2019

Henplais 11:13-16
Los Ua Qhua Rau Hauv Lub Ntiajteb

“Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv tej lus, kuv yuav ntuas nej txhua tus. Nej tsis muaj tsev nyob hauv ntiajteb no, nej nyob ib yam li cov neeg uas taug kev tuaj ua qhua xwb. Nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias uas niaj hnub tawmtsam nej kav nej lub siab” (1 Petus 2:11).

Los lus nug xav: “Ua qhua” thiab “taug kev hauv ntiajteb”yog licas? Vim licas peb yuav raug hu ua cov neeg “ua qhua” lossis “taug kev hauv ntiajteb” ? Ib tug tswv tsev thiab ib tug qhua sib txawv licas?

Henplais 11:13-16 qhia rau peb txog cov neeg uas ua lub neej puv npo txojkev ntseeg tau ua lub neej haum Vajtswv siab, qhov uas lawv ua rau li ntawd los lawv paub tias lawv los ua qhua rau hauv lub ntiajteb no xwb. Lawv zeem paub tias lawv tsuas los ua qhua ib vuag rau hauv lub ntiajteb no xwb vim lawv tab tom taug kev mus nrhiav dua ib lub tebchaws uas yuav nyob mus ib txhis saum ntuj Ceebtsheej, yog ib lub tebchaws nyob mus tsis paub xaus uas Vajtswv npaj tos rau rau lawv.

“Ua qhua” lossis “nyob ib ntus” (alien) yog cov neeg uas qiv nyob ib tham tsam twg li ntawd. “cov neeg taug kev” yog cov neeg uas tab tom dhau qhov ntawd mus rau ib qhov chaw tshiab. Tas nrho ob lo lus hais saud puav leej qhia rau peb paub tias, peb los ua neej nyob hauv lub ntiajteb no tsuas yog ib vuag xwb, ntiajteb tsis yog qhov chaw nyob mus ib txhis thiab peb tab tom taug kev mus rau ib lub tebchaws tshiab, qhov tseeb no tau qhia rau peb paub ntau heev hauv Vajluskub.

Ua ntej, Vajluskub qhia rau peb paub txog Aplahas. Aplahas tab tom ua neej nyob nrog nws tsev neeg tiamsis nws tau Vajtswv hu nws tawm mus. Txij thaum ntawd los nws ua lub neej tsis muaj vajtsev, tsis muaj tebchaws, ib hnub nyob ib qho. Nws tau mus txog lub tebchaws uas Vajtswv cog lus yuav muab pub rau nws, txawm li ntawd los nws ua neej nyob zoo li ib tug neeg tuaj ua qhua xwb. Nws tus xeeb ntxwv uas yog Yakhauj tau lees paub txog lub neej taug kev ntawm nws cov yawg koob thiab ntawm nws tus kheej, thaum uas Yakhauj mus cuag Vajntxwv Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv. Yakhauj hais tias: “Kuv ua lub neej ncig mus ncig los tau ib puas peb caug xyoo. Kuv lub neej luv thiab ntxhov siab kawg li, kuv hnubnyoog tsis ntev li kuv tej yawgkoob thaum ub lawm” (Chivkeeb 47:9).

Nyob hauv Khiavdim 6:4, Vajtswv kuj haistias Aplahas, Ixaj, thiab Yakhauj tau nyob hauv Ka-na-as “lub nroog uas nyob ua qhua” zoo li “cov neeg los ua qhua”. Kuj nyob rau hauv Khiavdim, peb pom haiv neeg Yixalayees yog ib haiv neeg uas ncig mus ncig los thaum uas lawv ua neej nyob 40 xyoo hauv tiaj suab puam.

Lub neej ua tuag kev ntawm cov neeg uas hais tas los saud kuj zoo ib yam li peb tib neeg niaj hnub nim no. Peb yog cov neeg uas los ua qhua rau hauv lub ntiajteb. Muaj ib hnub, peb txhua tus yuav tau ncaim hauv lub ntiajteb no mus. 1Petus 2:11 qhia tias: “Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv tej lus, kuv yuav ntuas nej txhua tus. Nej tsis muaj tsev nyob hauv ntiajteb no, nej nyob ib yam li cov neeg uas taug kev tuaj ua qhua xwb. Nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias uas niaj hnub tawmtsam nej kav nej lub siab”

Koj tab tom ua neej zoo li ib tug los ua qhua xwb lossis zoo ib yam li ib tug uas ua neej nyob mus ib txhis rau hauv lub ntiajteb no?

Vajtswv, kuv paub tias kuv tsuas los ua qhua ib vuag rau hauv lub ntiajteb no xwb, thov Koj qhia kuv kom kuv paub tias kuv yog ib tug neeg los ua qhua rau hauv lub ntiajteb no mus raws li Koj kev cob qhia kom muaj ib hnub kuv yuav muaj txoj sia nyob mus ib txhis rau hauv Vajtswv lub tebchaws saum ntuj Ceebtsheej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 2

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top