Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/01/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/01/2019

Yelemis 17:7, 8
Lub Cai Ntuj Tshiab Mus Ib Txhis

“Tiamsis kuv yuav foom koob hmoov rau tus uas cia siab rau kuv. Nws zoo ib yam li tsob ntoo uas tuaj ntawm ntug dej thiab nrhau cag mus rau hauv dej. Txawm yog tshav ntuj kub los nws yeej tsis ntshai, rau qhov nws tej nplooj tsis qhuav tsis ntsws txawm yog tsis muaj nag los nws yeej tsis txhawj; thiab nws yeej tawg paj txi txiv raws caij raws nyoog”.

Lo lus nug xav: Lub tswvyim pab kom lub caij ntuj tshiab nyob mus ib txhis yog dab tsi? Thaum uas koj ua neej mus raws li lub tswvyim ntawd koj yuav txais tau nqi zog dab tsi? Koj xav tau dabtsi hauv lub xyoo 2019 no?

Qhov twg thiaj yog lub cai ntuj tshiab mus ib txhis, txhua txhua hnub puav leej yog cai ntuj tshiab? Cov neeg uas tsis ntseeg Yexus mas suav tias ntawm no yog ib lo lus nug twv uas tsis muaj lus teb! Tej ntoo tawg paj txi txiv thaum lub cai ntuj tshiab, tiamsis puas tseem tshuav ib daim nplooj rau lub cai ntuj tsaug? Txawm li ntawd los muaj ib lub tswvyim yuav pab koj tej nplooj ntsuab xiab mos nyog rau lub cai ntuj qhuav, tsob ntoo ntawd tawg paj thiab txi txiv tsis tseg rau lub cai ntuj qhuav, qhov no mloog zoo li nyuaj thiab yeej ib txwm tsis tau muaj rau hauv lub ntiajteb no dua, tiamsis tsis muaj dabtsi nyuaj rau ntawm Vajtswv hlo li.

Lub tswvyim uas yuav pab kom lub cai ntuj tshiab nyob tsis tu ntawd yog “paub vam khom rau ntawm Vajtswv ntuj” thiab “cia siab ntsoov rau ntawm Nws” (Nqe 7). Leej twg cia siab rau ntawm nws tej nyiaj txiag kom muaj kev zoo siab hauv lub caij ntuj tshiab; leej twg vam khom rau ntawm kev lom zem kom nrhiav kev zoo siab; leej twg cia siab rau ntawm tej lo lus qhuas tsis tseeb kom ua neej ntxiv nrog kev npau suav… mas tus ntawd tsuas nrhiav pom lub caij ntuj tshiab ib pliag ib ntus xwb. Tiamsis leej twg yog tus uas kam qhib siab los txais yuav Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj dua ntais thiab vam khom rau Nws ib leeg, ntseeg thiab cia siab ntsoov rau ntawm Nws, mas tus ntawd yuav ua lub neej zoo li lub caij ntuj tshiab mus ib txhiab ib txhis. Tus neeg uas paub ua lub neej li ntawd nws zoo ib yam li tsob ntoo uas cog ze ntus dej, nws cov cag ntsiab taus mus tob, txawm lub caij ntuj qhuav los nws tsis ntshai, nws tej nplooj ntsuab xiab; txawm lub caij ntuj qhuav los txog los nws tseem tawg paj txi txiv taus vim nws tsis muaj kev txhawj dab tsi (nqe 8). Ntawd yog tus neeg uas ua lub neej kov yeej txhua yam kev sim siab vim nws niaj hnub txais tau Vajtswv lub zog los pab kom nws muaj lub neej kaj siab lug, txawm nyob ib sab ntawm nws yuav yog lus caij ntuj qhuav, lub caij ntug nag, lub caij ntuj kub, lub caij ntuj no los nws tsis txhawj tsis ntshai vim nws ua neej hauv tus dej cawm siav, uas yog ua neej nrog Vajtswv Txojlus txhua hnub. Vim li ntawd, nws lub neej niaj hnub tawg paj txi txiv pub rau Vajtswv: Txi Vaj Ntsujplig cov txiv rau nws tus kheej, rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawm nws, uas yog coj ntau tug ntsujplig rov los rau Vajtswv; txiv ua rau cov uas tshaib plab zoo nqhis; ua rau cov ua qhuav siab rov laj siab; coj txoj sia los rau cov uas koom Yexus lub cev; tej txiv uas zoo nkauj heev, ua rau lub ntiajteb nqhis nqhawv, lawv thiaj khiav los cuag Vajtswv txojkev hlub; cov txiv qhuas thiab ua tsaug niaj hnub muab fij pub rau Vajtswv v.v.

Lub caij ntuj tshiab ib xyoo los txog ib zaug xwb, tiamsis peb txhua tus yuav tsum nco ntsoov tias, peb tsis nrhiav lub ciaj ntuj tshiab uas nyob ib ntus, tiamsis peb lub neej yuav tsum yog ib lub caij ntuj tshiab uas nyob mus ib txhis, lub caij ntuj tshiab no tsis paub xaus. Lub xyoo 2019 no qhov chaw twg yog qhov uas koj yuav cia siab tau rau?

Vajtswv, thov Koj pab kom kuv paub vam khom koj, ua lub neej nrog Koj Txojlus txhua hnub kom kuv lub neej yuav yog lub caij ntuj tshiab mus tsis paub kawg.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top