Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 30/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 30/06/2019

I^saa^yaa 52:13-53:12
“Ninh” Se Haaix Dauh?

“Daaux nzuonx ninh laaix yie mbuo zoux dorngc nyei sic zuqc mun, laaix yie mbuo baamz nyei zuiz zuqc mborqv faaux nziaamv. Ninh zuqc dingc zuiz bun yie mbuo duqv baengh orn. Ninh zuqc mborqv faaux nziaamv bun yie mbuo duqv zorc longx.” (I^saa^yaa 53:5).

Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih mbuo fiev cuotv yietc zungv “naaic dauh bou” yiem naaiv douc ging-sou duqv zoux haaix nyungc weic mbuo? Meih hnangv haaix nor hnamv, dongh naaiv douc sou gorngv bun mbuo hiuv naaiv dauh bou zuqc mienh zoux doqc, zuqc mienh ki, zuqc zorqv, zuqc mienh dingc zuiz, zuqc mienh zorqv ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax mv baac ninh maiv zoux dorngc haaix nyungc? Naaiv dauh bou se haaix dauh caux ih zanc maaih haaix nyungc paanx taux meih?

Ei zien nor, mbuo zorqv fei-fangv yiem ih hnoi nyei se 27 zaang, yiem I^saa^yaa 40 mingh taux I^saa^yaa 66. Naaiv se benx yietc diuh nzung (thơ) maaih biaa wuonc nzung, yietc wuonc maaih buo joux. Da’fam wuov wuonc nzung (4-6 yiemc) se mbu’ndongx fim. Jiex gorn nyei yietc diuh nzung zoux bun doqc nyei mienh mbuoqc horngh nzengc. Nzung hnangv yietc douc maiv maaih waac nyei fangx-nangh (video) mv baac maaih camv nyungc bun mbuo mangc, bun mbuo hnamv. Naaiv diuh nzung biux mengh Ziouv nyei hnamv bun taux waaic haic nyei lungh ndiev mienh. Maaih 36 nyungc zoux duqv gorngv cuotv yiem naaiv diuh nzung caux naaiv deix nyei gong se yiem wuov dauh bou zoux cuotv daaih. Naaiv dauh bou weic baamh mienh oix zuqc diev ziex nyungc kouv naanc maiv maaih haaix nyungc haih beiv duqv.

Weic bun mbuo bieqc taux se mbu’ndongx fim, ndaangc jiex se mbuo oix zuqc yiem gorn wuov wuonc nzung caux dueiv wuov nzung (52:13-15; 53:10-12). Hnamv jienv mbuo maiv haih gorngv maiv mbuoqc horngh caux hnyouv mun weic hnamv taux wuov dauh Ziouv nyei bou zuqc nyei buonc zeqc naanc. I wuonc nzung yiem mbu’ndongx wuov (53:1-3; 7-9) bun mbuo buatc taux yiem naaiv dauh nyei maengc, ninh oix zuqc buangh diev nyaiv caux zuqc daic. Mbuo maiv zeiz kungx buatc naaiv dauh bou benx dauh zuqc kouv nyei fangx hnangv, cuotv liuz naaic mbuo aengx buatc ninh se benx yietc dauh maaih cong-mengh nyei ndie-sai, buangv nzengc hnyouv tengx mienh zorc baengc, tengx baamh mienh jaaiv ninh mbuo nyei hnyouv nyei you-nzauh (53:5).

Mbu’ndongx fim (4-6 yiemc) gorngv maiv zeiz mbuo nyei zuiz la’guaih duqv bun naaiv dauh bou ndaam, mv baac naaiv se Ziouv nyei za’eix. Ninh zuqc mienh mborqv, zuqc mienh zorqv ninh ding ziepc nzaangc jaax, zuqc mienh nzopv la’nyaapv se weic mbuo nzengc, se yietc zungv dorngc jauv nyei ba’gi yungh. Maiv gunv hnangv naaic, taux setv mueiz naaiv dauh bou duqv Ziouv ceix zingh nyeic bun ninh yaac taaih ninh. Ziouv ceix zingh nyeic bun ninh weic zuqc ninh siev jienv ninh nyei maengc daic weic ndaam mienh camv nyei zuiz, maiv gunv ninh maiv maaih zuiz (Fi^lipv^poi 2:8-9, Hipv^lu 4:15). Dongh ninh aengx nangh daaih liuz, ninh tengx mbuo yiem Tin-Hungh mbiauc maengx bung tengx mbuo jouh Tin-Hungh taux ih zanc. Naaiv dauh bou se gorngv zuqc Yesu dongh douc waac mienh I^saa^yaa douc gorngv ndaangc siec gitv lungh ndiev cingx daaih Yesu cuotv seix.

Meih hiuv duqv Yesu weic meih nyei zuiz zuqc siouc ziex-nyungc kouv naanc, hnangv naaic meih hnamv, taaih caux fu-sux Yesu hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, yie za’gengh haiz mun hnyouv haic dongh yie duqv doqc taux naaiv deix waac. Dongh meih weic yie nyei zuiz zuqc hoic zuqc kouv se hlo haic nyei en maiv maaih haaix nyungc haih beiv duqv. Yie gengh laengz zingh haic meih. Tov Ziouv bun yie ziangh seix yiem horpc meih nyei hnyouv caux maaih buonc gong mingh zunh kuv fienx gorngv taux meih daic nyei jauv zuoqv taux meih aengx njiec baamh gen nyei da’nyeic nzunc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 21 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top