Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 29/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 29/06/2019

I^saa^yaa 52:1-12
Oix Zuqc Saax Ganh Cing-Nzengc!

“Mingh aqv. Mingh aqv. Leih Mbaa^mbi^lon cuotv mingh maah! Maiv dungx muoqv zuqc maaih uix nyei ga’naaiv. Yiem naaic gu’nyuoz cuotv mingh. Meih mbuo gaeng Ziouv nyei jaa-dorngx nyei mienh oix zuqc saax ganh cing-nzengc.” (I^saa^yaa 52:11).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv hnangv haaix nor zoux weic bun huotv mienh nyei waac dingh njiec? Kuv fienx dongh mienh dorh mingh zunh nyei se haaix nyungc caux maaih haaix nyungc camv? Ei meih, goux ganh cing-nzengc caux mingh zunh kuv fienx nyei jauv se maaih haaix nyungc paanx zuqc nyei fai?

Dongh Tin-Hungh zorqv nqoi wuov norm qiex jiez nyei zanv cuotv Ninh nyei baeqc fingx mingh bun ninh mbuo nyei win-wangv se yietc nyungc kuv fienx. Hnangv naaic douc waac mienh I^saa^yaa heuc Ye^lu^saa^lem zingh nyei mienh nyie daaih, aengx henv jiex daaih caux zuqv jienv nzueic haic nyei lui-houx weic zuqc aengc yietc nzunc, Ye^lu^saa^lem zingh se aengx zoux Ziouv nyei cing-nzengc zingh, dongh maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz nyei mienh caux maaih uix nyei mienh maiv duqv bieqc naaic. Douc waac mienh I^saa^yaa heuc Ye^lu^saa^lem zingh caux ninh juangc nyei mienh zoux “Si^on aac” nyie daaih, nyie daaih. Ziouv njoux Ninh nyei baeqc fingx cuotv benx bungx nqoi nyei mienh. Naaiv yaac benx kuv fienx bun taux ih jaax hnoi nyei Giduc mienh: Weic kaux Yesu, mbuo duqv bungx nqoi. Mav gunv hnangv naaic, maaih mienh camv yiem mbuo mbu’ndongx corc maaih gamh nziex, mau maiv maaih qaqv, zoux zuiz. Mbuo oix zuqc nyie daaih weic maiv zeiz gorngv mbuo kungx duqv bungx nqoi hnangv, mv baac corc maaih ziangh nyei maengc duqv bungx se mbuo maiv fu-sux zuiz, maiv ei mbuo ganh nyei hnyouv hanc zoux caux maiv caux baamh gen zoux doic (Yo^han 8:31-32, 36).

Dongh buatc Ziouv nyei baeqc fingx zuqc zoux hoic, lungh ndiev mienh ziouc gorngv: “Tin-Hungh maiv haih njoux Ninh nyei baeqc fingx.” Weic bun naaiv deix waac dingh njiec, Ziouv ziouc jiex gorn zoux gong. Ziouv gorngv Ninh oix zoux bun Ninh nyei baeqc fingx hiuv duqv Ninh nyei mbuox (6 yiemc). Se kungx Ziouv hnangv zuotc ninh mbuo nzuonx weic bun Ninh nyei baeqc fingx caux lungh ndiev mienh hiuv duqv gorngv se yiem Ninh maaih qaqv nyei cing-nzengc buoz njoux I^saa^laa^en mienh (6, 10 yiemc). Aengx jiex mingh, douc waac mienh I^saa^yaa gorngv taux douc fienx mienh caux njien-youh nyei jauv jiex mbong jiex zorng, hungx jienv Ye^lu^saa^lem mingh zunh kuv fienx gorngv dongh zuqc guaatv mingh zoux nouh wuov deix oix duqv nzuonx Mbaa^mbi^lon (7 yiemc). Ei naaiv deix douc fienx mienh, baengh orn nyei jauv, duqv njoux nyei jauv, caux Tin-Hungh zoux hungh nyei jauv duqv zunh cuotv. Ziouv nyei baeqc fingx duqv nzuonx Ye^lu^saa^lem nyei jauv zoux bun gorngv ki Ziouv nyei jauv dingh njiec (5 yiemc) caux bun cing gorngv Ziouv gunv jienv mouz fingx mienh nyei.

Dongh douc fienx mienh taux Ye^lu^saa^lem, siouv gaeng nyei yietc zungv mienh maiv zeiz kungx buatc ninh mbuo ndaangc, mv baac ninh mbuo aengx benx duqv haiz kuv fienx nyei mienh ndaangc jiex. Douc waac mienh I^saa^yaa heuc siouv gaengh nyei mienh longc qiex hlo nyei zunh kuv fienx weic bun ziangh norm zingh nyei mienh duqv njien-youh, weic zuqc Ziouv njoux Ye^lu^saa^lem zingh. Douc waac mienh I^saa^yaa heuc yietc zungv zuqc guaatv mingh nyei mienh oix zuqc cuotv Mbaa^mbi^lon. Taux naaiv ninh yaac heuc zuangx mienh oix zuqc maiv dungx muoqv zuqc maaih uix nyei ga’naaiv caux maiv dungx zoux maiv cing-nzengc nyei jauv. Longc jienv jiex se sai-mienh caux yietc zungv Lewi mienh dongh maaih buonc gaeng Ziouv nyei jaa-dorngx nzuonx nyei mienh oix zuqc saax ganh cing-nzengc daaih (11 yiemc).

Dongh Ziouv heuc meih oix zuqc mingh zunh kuv fienx caux oix zuqc goux ganh cing-nzengc, meih hnangv haaix nor zoux?

0 Ziouv aac, se duqv Ziouv jiu bun mingh zunh kuv fienx longc jienv nyei gong, yie tov Ziouv tengx yie goux longx ziepc zuoqv nyei hnyouv caux faix fimx nyei goux longx ganh maiv mingh muoqv zuqc baamh gen maaih uix nyei ga’naaiv, hnangv naaic yie zoux zorng-zengx nyei jauv ziouc ziangh duqv biouv gitv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 20 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top