Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 28/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 28/06/2019

Singx Nzung 119:57-64
Ginv Zoux Doic Nyei Leiz

“Da’faanh taaih meih, ei jienv meih hatc nyei waac zoux wuov deix, yie caux ninh mbuo zoux doic.” (Singx Nzung 119:63).

Waac naaic bun meih hnamv: Fiev sou nyei mienh gorngv taux yiem ninh nyei maengc caux Ziouv, caux Zouv nyei hnangv haaix nor? Yiem 63 wuov yiemc bun mbuo hiuv fiev sou nyei mienh hnangv haaix nor ginv mienh zoux doic? Weic haaix diuc fiev sou nyei mienh kungx zoux doic caux naaic deix mienh? Meih niv, meih hnangv haaix nor ginv?

Yiem naaiv douc ging-sou jiex gorn caux setv mueiz se benx gorngv waac caux Ziouv nyei jauv. Dongh fiev sou nyei mienh gorngv “Ziouv benx yie nyei buonc,” ninh za’gengh nyei yiem Ziouv, Ziouv yaac yiem ninh, hnangv naaic se gorngv yiem Ziouv gu’nyuoz se muangx Ziouv nyei waac. Fiev sou nyei mienh hiuv duqv zuiz nyei jauv zoux bun ninh leih go Ziouv, hnangv naaic dongh ninh hnamv taux ninh yangh nyei diuc-diuc jauv liuz ninh dingc hnyouv maiv ngaih, huin nzuonx daaih lorz Ziouv njaaux nyei yietc zungv waac (59, 60). Maiv gunv orqv mienh zaeng hlaang ndoh ninh, mv baac ninh zungv maiv la’kuqv Ziouv nyei leiz-latc (61 yiemc). Muonz-muonz ninh jiez sin yiem ndaamv-muonz daaih laengz zingh Ziouv, weic Ziouv baengh fim nyei leiz (62 yiemc). Weic simv ndutv zuqc ganh dauh nduov ninh leih go Ziouv nyei waac, ninh gengh faix fim yiem dongh ninh ginv zoux doic nyei jauv, ninh dingc hnyouv maiv caux zoux doic dongh maiv taaih Ziouv fai muangx Ziouv nyei waac nyei mienh, mv baac kungx zoux doic caux taaih Ziouv ei jienv Ziouv hatc nyei waac zoux nyei mienh hnangv (63 yiemc). Yiem Ziouv ziepc zuoqv nyei hnamv lungh ndiev mienh, ninh tov Ziouv njaaux ninh dongh Ziouv oix nyei weic bun ninh zanc-zanc ziangh yiem horpc Ziouv nyei hnyouv (64 yiemc).

Mbuo nyei maengc maaih laanh qiemx zuqc laanh. Cuotv liuz hmuangv doic, haaix dauh yaac qiemx zuqc maaih a’nziaauc doic, mv baac ginv zoux doic nyei jauv se longc jienv nyei. Gong-zoh Baulo yaac njaaux yiem 1 Ko^lin^to 15:33 gorngv: “Maiv dungx bun mienh nduov. “Kuv mienh caux mienh waaic mienh zoux doic, kuv mienh ziouc waaic mi’aqv.” Dongh mbuo caux maiv taaih Ziouv fai maiv ei jienv Ziouv hatc nyei waac zoux wuov deix zoux doic, da’yietv se yietc zungv yiem nitv mbuo fai mbuo nyei gorx-youz yaac ndaam mengh gorngv sienx Ziouv nyei mienh mv baac maiv ei jienv Ziouv hatc nyei waac zoux, dongh naaic deix se hungh hec baeng mbuo nyei maengc leih go Ziouv. Hnangv naaic, ginv zoux doic nyei jauv fai ginv caux mbuo fu-sux Ziouv nyei mienh, mbuo oix zuqc mangc gaax ninh za’gengh taaih Ziouv nyei mienh fai? Ninh mbuo hiuv Ziouv nyei waac mv baac ninh mbuo gengh ei jienv Ziouv nyei waac zoux nyei fai? Yiem mbuo nyei nza’hmien buonc yaac oix zuqc zaah mangc gaax mbuo caux Ziouv hnangv haaix nor, weic zuqc mbuo dingc hnyouv gan Ziouv yiem mouz norm qiangx, hnangv naaic hnamv daaih mbuo maiv haih zoux doic caux maiv taaih Ziouv nyei mienh duqv.

Meih caux nyei doic se hnangv haaix nor? Meih tengx ninh mbuo daaih muangx Ziouv nyei waac fai ninh mbuo zoux bun meih jaa mingh leih go Ziouv nyei waac?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie yietc liuz gan Ziouv caux yietc liuz muangx meih nyei waac weic bun yie maaih cong-mengh nyei ginv a’nziaauc doic, longc jienv jiex se juangc fu-sux meih nyei gong nyei mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 19 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top