Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/06/2019

I^saa^yaa 51:1-23
Deic-Bungh Huaang Oix Hnangv E^Nden Huingx

“Weic zuqc yie, Ziouv, zungv oix orn Si^on, yaac oix korv-lienh Si^on nyei yietc zungv mbaang waaic nyei dorngx. Yie oix bun ninh nyei deic-bung-huaang hnangv E^nden Huingx, guangc huaang nyei dorngx yaac hnangv yie, Ziouv, nyei huingx. Yiem Si^on gu’nyuoz ziouc maaih njien-youh orn-lorqc, maaih laengz zingh caux baaux nzung nyei qiex.” (I^saa^yaa 51:3).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv kuinx I^saa^laa^en mienh haaix nyungc camv? Weic zoux haaix nyungc? Ninh laengz haaix nyungc waac caux I^saa^laa^en mienh? Maaih haaix nyungc laengz nyei waac yiem naaiv bun meih nyei fai?

Yiem naaiv douc ging-sou, Ziouv dorh maaih lamh hnamv caux orn hnyouv nyei jauv bun Ninh nyei baeqc fingx. Ninh yaac aengx ceix laengz nyei waac bun Ninh nyei baeqc fingx yiem nqaa’haav hingv nyei hnoi. Hnangv mbuo duqv hiuv jiex daaih, maaih lamh hnamv, orn hnyouv nyei jauv, caux yietc zungv laengz nyei waac yiem nqaa’haav fatv se ninh mbuo duqv njoux cuotv Mbaa^mbi^lon, aengx maaih nqaa’haav go se ninh mbuo duqv njoux yiem Me^si^yaa wuov gitv lungh ndiev.

Ziouv aengx nzaamc taux I^saa^laa^en mienh nyei ong-taaix mbuo hnangv haaix nor maaih hnyouv nyiemc zoux faix. Gorngv taux ninh mbuo nyei douh zong gorn nyei fingx, haaix dauh I^saa^laa^en mienh yaac baac zungv hiuv jangx taux ninh mbuo nyei ong-taaix se Apc^laa^ham caux Saalaa. Haaix dauh haih hnamv gorngv Ziouv Tin-Hungh oix ceix fuqv bun lungh ndiev mienh yiem naaiv doix gox haic nyei hmuangv doic mv baac corc maiv gaengh maaih fu’jueiv? Mv baac Ziouv Tin-Hungh Ninh hnangv naaic nor zoux. Maaih haaix dauh haih sienx gorngv Ziouv Tin-Hungh haih zoux bun yietc zungv dei-bung-huaang se kungx maaih la’bieiv caux saa^ziou nyei dorngx hnangv E^nden huingx? Ziouv Tin-Hungh gengh hnangv naaic nor zoux bun Yu^ndaa mienh. Yiem lingh wuonh nyei jauv, Ziouv Tin-Hungh longc camv dauh Giduc mienh zoux bun camv norm zingh buangv nzengc orqv nyei jauv, waaic nyei jauv benx orn-lorqc nyei zingh, maaih Ziouv nyei buoqc zaangc biauv zoux faaux daaih. Douc waac mienh I^saa^yaa aengx kuinx ninh juangx fingx nyei mienh oix zuqc jangx jienv dongh zinh ndaangc Tin-Hungh hnangv haaix nor bun ninh mbuo jiex duqv koiv-siqv. Aengx nzaamc taux ninh mbuo hnangv haaix nor duqv Tin-Hungh laengz bun nyei ndaau-touv. Liuz ih zanc douc waac mienh aengx gorngv ninh mbuo aengx oix duqv mingh laengz bun nyei ndaau yietc nzunc yiem ninh nyei njien-youh orn-lorqc (11 yiemc).

Dongh Ziouv qiex jiez nouz haic nyei ziangh hoc jiex miaqv. Zuqc zeqc naanc nyei jauv jiex liuz, Ziouv Tin-Hungh ziouc ceix fuqv yaac orn hnyouv Ninh nyei baeqc fingx (19 yiemc). Qiez jiex nouz haic nyei zanv ziouc duqv bun dongh haaix dauh zoux bun ninh mbuo kouv wuov deix (17,21-23 yiemc). Yietc douc ziux fangx hlang (phim) Giduc Nyei Siouc Kouv Naanc (The Passion of the Christ) jiex gorn yiem Getc^se^maa^ne huingx dongh Yesu daux gaux tov Zaangc Diex zorqv nqoi Ninh oix zuqc hopv wuov norm zanv (Maako 14:36). Mv baac jiex mingh Ninh yaac zuqc hopv naaic norm qiex jiez nyei zanv weic bun mbuo yietc liuz maiv zuqc Tin-Hungh qiex jiez mbuo aqv.

Tov meih fei-fangv taux meih nyei mienh seix caux ih zanc meih zoux fai hnamv nyei jauv. Dongh haaix norm dorngx se yietc zungv “nqaai haic nyei dorngx” yiem meih nyei maengc mv baac duqv Ziouv goiv yienc hnangv “E^nden huingx” weic bun meih haih maaih njien-youh, cuotv qiex baaux nzung fungx waac laengz zingh Ziouv?

O Ziouv aac, zuqc nzauh nyei jauv caux zuqc suei nyei jauv ih zanc se benx “loz nyei ga’naaiv” yiem yie nyei maengv hnangv. Ih zanc yie duqv ziangh yiem lungh Zaangc Diex nyei hnamv, duqv njien-youh buangv hnyouv. Yie gengh haiz laengz zingh Ziouv camv haic.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 18 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top