Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 26/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 26/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 26/06/2019

Gong-Zoh 1:12-26
Mbenc Ziangx Bieqc Fu-Sux Nyei Gong

“Aengx maaih deix m’sieqv dorn caux Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, caux Yesu nyei youz mbuo. Ninh mbuo lomh nzoih yiem wuov dongh hnyouv guv jienv daux gaux.” (Gong-Zoh 1:14).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Yesu faaux lungh liuz, yietc zungv gong-zoh mbuo nzuonx taux Ye^lu^saa^lem zingh, ninh mbuo zoux haaix nyungc ndaangc jiex? Gong-zoh Bide yiem zuangx mienh mbu’ndongx souv jiex daaih gorngv haaix nyungc? Yietc zungv Yesu nyei gong-zoh mbuo ginv yietc dauh mienh div Yu^ndaatc zoux haaix nyungc gong? Yiem naaiv douc ging-sou tengx duqv haaix nyungc mbuo nyei gorn ndoqv, dongh mbuo oix fu-sux yietc nyungc siang gong?

Ndaangc Yesu faaux lungh, yietc zungv gong-zoh caux sai-gorx mbuo zipv Yesu paaiv nyei domh lingc se mingh tengx Yesu zoux zorng-zengx (Gong-Zoh 1:8). Ninh mbuo gengh ei jienv Yesu heuc nyei waac zoux, se yiem ninh mbuo daux gaux nyei jauv (14 yiemc). Ninh mbuo longc noic, dongh diuc hnyouv caux wuov deix sienx longx nyei m’sieqv dorn, Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, caux Yesu nyei youz mbuo lomh nzoih dongh hnyouv guv jienv daux gaux. Daux gaux nyei jauv se oix zuqc da’yietv jiex caux qiemx zuqc jiex bun dongh Yesu heuc nzuonx nyei mienh. Yiem mbuo daux gaux nyei jauv, mbuo caux Tin-Hungh maaih gauh nitv doic duqv ceix jiex daaih, liuz yiem naac daux gaux nyei jauv mbuo ziouc zipv duqv Ninh dorh mbuo nuqv jauv mbuo caux ceix qaqv bun mbuo weic zoux ziangx Ninh paaiv nyei gong bun mbuo wuov.

Gong-Zoh Bide zieqv duqv lorz ganh dauh div Yu^ndaatc nyei gong se longc jienv caux qiemx zuqc zoux nyei gong dongh yiem Yesu paaiv bun nyei gong. Ninh ziouc yiem zuangc mienh mbu’ndongx souv jiex sin daaih gorngv taux Yu^ndaatc nyei jauv louc cuotv daaih doix diuc nzengc hnangv Singx Lingh longc Ndaawitv hungh douc nyei waac nor. Yiem Ziouv nyei waac, Bide gorngv qiemx zuqc zoux nyei gong se ginv dauh mienh daaih nzipc Yu^ndaatc nyei gong (20b). Naaiv nyungc gong yaac ei Yesu zoux nyei gorn-ndoqv, oix zuqc maaih gaux 12 dauh gong-zoh, weic zuqc naaiv deix 12 dauh gong-zoh maaih eix leiz div 12 fingx I^saa^laa^en mienh, naaiv norm 12 se zuqc sung, weic bun hungh hec yiem Yesu paaiv nyei gong, weic zuqc Yesu paaiv gong-zoh mbuo oix zuqc mingh yietc doix yietc doix nyei laanh tengx laanh. Yiem ninh mbuo ginv ganh dauh nzipc gong nyei jauv, ninh mbuo longc cong-mengh caux horpc nyei leiz, se wuov dauh mienh oix zuqc maaih nyungc zeiv longx nyei mienh, yaac dongh juangc ninh mbuo nyei guanh nyei mienh, dongh gan Ziouv Yesu bieqc bieqc cuotv-cuotv, yiem Yo^han tengx jiex wuom nyei leiz taux Yesu leih nqoi mbuo, Tin-Hungh dorh faaux tin-dorngh (21-22 yiemc). Yietc dauh tengx Yesu zoux zorng-zengx nyei mienh se oix zuqc za’gengh zien sienx longx Yesu nyei mienh, yaac oix zuqc hiuv zien Yesu se dongh haaix dauh nyei mienh nyei caux mbenc ziangx hnyouv laengz siev maengc weic gan Yesu. Taux setv mueiz gong-zoh mbuo bangc kaux Ziouv bun nyei cong-mengh, ninh mbuo ziouc ginv duqv I dauh maaih nyungc zeiv longx nyei mienh daaih dingc maengc mangc.

Oix fu-sux Ziouv ziangh duqv biouv gitv, longc jienv jiex se yiem mbuo jang-jang bieqc yietc nyungc gong fu-sux, mbuo qiemx zuqc zimh lorz yiem daux gaux nyei jauv ndaangc, weic bun mbuo buatc Ziouv nyei hinc yaangh zien nyei caux longc hnyouv bun Ziouv dorh mbuo. Caux mbuo yaac oix zuqc maiv dungx buangx ndortv yiem ging-sou njaaux bun nyei gorn-ndoqv, se ei Yesu nyei zaux-mbiec, zoux yietc zungv gong hnangv Yesu zoux jiex wuov nor, longc Ziouv bun daaih nyei cong-mengh zoux, taux setv mueiz oix zuqc aengx longc suonc hnyouv ei Singx Lingh dorh zoux.

Meih nzengc zoux haaix nyungc ndaangc jiex dongh meih zipv Ziouv paaiv bun nyei gong?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie zanc-zanc zimh lorz meih caux haih hiuv duqv Ziouv eix weic zoux ei. Tov Ziouv tim qaqv bun yie ziepc zuoqv nyei yaangh yiem meih nyei jauv caux fu-sux meih ziangh duqv biouv gitv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 17 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top