Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 25/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 25/06/2019

Gong-Zoh 1:1-11
Fu-Sux Hungh Nyei Mienh

“Mv baac Singx Lingh njiec daaih yiem meih mbuo nyei sin wuov zanc, meih mbuo ziouc duqv Singx Lingh nyei qaqv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, mingh gormx Yu^ndie caux Saa^maa^lie Saengv, aengx mingh jomc lungh ndiev tengx yie zoux zorng-zengx.” (Gong-Zoh 1:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Yietc zungv Ziouv nyei gong-zoh ninh mbuo se haaix nyungc mienh (1-8 yiemc)? Weic haaix diuc ninh mbuo oix zuqc zuov Singx Lingh njiec ndaangc (6-8 yiemc)? Singx Lingh hnangv haaix nor zoux gong yiem meih nyei sienx fim caux yiem meih nyei maengc fu-sux Ziouv?

Ziouv Yesu nyei gong-zoh se Yesu ganh lengc jeiv ginv daaih, aengx longc buo hnyangx njaaux ninh mbuo. Ninh mbuo duqv yietc nyungc en se ninh mbuo duqv caux Yesu juangc yiem, ganh nyei m’zing duqv buatc Yesu zoux nyei gong, duqv Ninh njaaux, duqv muangx Ninh porv tim camv nyungc dongh Yesu maiv gorngv yiem mienh camv nyei dorngx. Ninh mbuo duqv Yesu guaax hnyouv liuz leic yiem donx-donx hnaangx fai bueiz nyei dorngx, aengx duqv Yesu bun lingc ninh mbuo zorc baengc, zunc mienv cuotv… Ninh duqv buatc, duqv seix Yesu nyei sin dongh Yesu aengx nangh daaih, aengx duqv njaaux caux ganh nyei m’zing duqv buatc Yesu faaux lungh. Ninh mbuo se yietc zungv ganh nyei m’normh duqv haiz Yesu heuc ninh mbuo oix zuqc mingh zunh kuv fienx gormx lungh ndiev.

Maiv gunv hnangv naaic, ninh mbuo corc bieqc hnyouv dorngc Yesu nyei eix yiem 4-5 yiemc. Maaih camv nyungc Tin-Hungh laengz nyei waac, mv baac ninh mbuo kungx guaax hnyouv taux mangc hepc taux njoux I^saa^laa^en mienh ndaangc. Yesu ziouc hatc ninh mbuo yaac njaaux ninh mbuo gorngv oix zuqc zuov duqv zipv Singx Lingh tengx meih mbuo jiex wuom nyei leiz, se Ziouv Singx Lingh bun leiz ninh mbuo hiuv duqv Yesu njaaux nyei waac yaac dorh ninh mbuo tengx Yesu zoux zorng-zengx. Ninh mbuo oix zuqc tengx Yesu zoux zorng-zengx jiex gorn yiem Ye^lu^saa^lem, mingh gormx Yu^ndie caux Saa^maa^lie Saengv, aengx mingh jomc lungh ndiev tengx yie zoux zorng-zengx. Hnangv naaic ninh mbuo zoux zorng-zengx bun nyei mienh jiex gorn se yiem fatv jiex, se yiem ganh nyei biauv, caux juangc langz mienh, yiem nitv ninh mbuo nyei langz caux setv mueiz se mingh gormx lungh ndiev.

Douh zong bun mbuo buatc, Singx Lingh dorh ninh mbuo jiex kang yietc kang yiem ninh mbuo zoux nyei gong. Ninh mbuo jiex gorn tengx mienh zorc baengc, zunc mienv cuotv, gorngv cuotv Ziouv nyei waac buatc maaih hatc maaz. Liemh weic sienx Ziouv Yesu nyei jauv zuqc mienh zoux doqc, ninh mbuo zuqc biaux nzaanx mingh, Singx Lingh corc aengx koi jauv bun ninh mbuo zunh kuv fienx, hnangv naaic nyim nyei kuv fienx ziouc duqv haaz camv norm dorngx. Maaih lingc nyei wuov deix mienh zoux bun gong-zoh mbuo juotc jauv zuqc daic, mv baac Singx Lingh zoux ninh mbuo ziangh caux gauh maaih qaqv ziangh, bungx duqv daamv dorh yietc liuz nyei maengc bun taux maiv gaengh duqv haiz nyei mienh gormx norm-norm dorngx, weic zuqc Yesu nyei sai-gorx se fu-sux maanc hungh nyei hungh. Ziouv Tin-Hungh maaih lingc longc hnangv sai-gorx mbuo naaic deix mienh yiem loz-hnoi yaac fih hnangv mbuo ih zanc hnoi nyei mienh weic zoux Ninh nyei mbuoqc horngh gong, dorh njoux en nyei kuv fienx mingh bun maaih zuiz nyei mienh se dongh qiemx zuqc Ziouv guangc zuiz nyei mienh. Se gorngv mbuo koi hnyouv bun Singx Lingh bieqc zoux gong yiem mbuo nyei maengc, hnamv daaih mbuo ziouc cuotv mingh tengx Yesu zoux zorng-zengx duqv camv maaih zuiz nyei mienh nzuonx daaih goiv hnyouv zipv Ziouv.

Meih niv? Yiem meih nyei maengc, meih hnangv haaix nor fu-sux maanc hungh nyei hungh?

Zongc zingh Ziouv camv haic, weic zuqc meih ken yie nzuonx daaih fu-sux meih. Tov Ziouv bun yie duqv zipv meih nyei qaqv caux tengx yie suonc hnyouv muangx ei Singx Lingh dorh yie tengx meih zoux zorng-zengx ziangh biouv gitv yiem meih nyei guoqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 16 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top