Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 24/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 24/06/2019

Gong-Zoh 1:1-11
Mbenc Ziangx Nzipc Gong Nyei Mienh

“Yesu zuqc hoic liuz maengc, nqa’haav feix ziepc hnoi gu’nyuoz ninh hinc cuotv camv-nzunc bun ninh nyei gong-zoh mbuo buatc, yaac zoux ziex nyungc bun ninh mbuo hiuv duqv dingc ninh za’gengh ziangh jienv. Ninh yaac caux ninh mbuo gorngv taux Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei jauv-louc.” (Gong-Zoh 1:3).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem jiex gorn nyei waac (1-2 yiemc, mangc tim Lugaa 1:1-4) bun hiuv taux haaix nyungc yiem Gong-Zoh sou? Yiem Yesu aengx nangh daaih nyei ziangh hoc mingh taux Ninh faaux lungh, Ninh zoux haaix nyungc gong camv? Yesu nangh daaih caux faaux lungh nyei jauv maaih haaix nyungc la’nyauv taux gong-zoh mbuo nyei sienx fim caux ih jaax hnoi mbuo gan Giduc mienh nyei nyei sienx fim?

Ndie-sai Lugaa duqv fiev cuotv yietc zungv Yesu zoux nyei gong caux njaaux nyei jauv yiem kuv fienx Lugaa. Yiem Gong-Zoh, ninh aengx fiev dongh nzipc jienv zoux gong nyei mienh zoux nyei gong, se zunh gorngv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux fatv aqv. Ninh yaac yietc dauh juangc gong zoux nyei mienh, ninh fiev nyei yietc zungv nzipc jienv zoux gong nyei mienh zoux nyei gong gengh zien, gengh sienx duqv nyei.

Dongh Yesu aengx nangh daaih, Ninh longc ziangh hoc feix ziepc hnoi, se jaaix haic nyei ziangh hoc yiem naaiv baamh gen aengx njaaux dongh Ninh ginv daaih nyei sai-gorx. Ninh kaux bangc Singx Lingh nyei domh qaqv njaaux ninh mbuo taux tin-dorngh guoqv, caux lengc jeiv yiem deix hnoi-nyiec se ninh biux mengh yietc nyungc longc jienv haic se ninh daic liuz aengx nangh daaih. Ninh hinc cuotv camv nzunc nyei bun sai-gorx mbuo buatc, caux sai-gorx mbuo zoux ziex-nyungc gong. Yesu aengx nangh daaih nyei jauv se yietc nyungc zorng-zengx gorngv Ninh ganh se Tin-Hungh, weic hnangv naaic yietc zungv Ninh njaaux nyei jauv caux laengz nyei waac se za’gengh zien nyei. Yesu aengx nangh daaih nyei jauv bun Ninh nyei sai-gorx mbuo caux bun taux ih jaax hnoi mbuo sienx Yesu nyei mienh gauh maaih qaqv, weic zuqc mbuo maaih lamh hnamv aengx duqv nangh daaih, caux duqv yietc luz ziangh. Se dongh naaiv nyungc zoux bun mbuo maaih qaqv diev duqv jiex ziex nzunc mbuo zuqc buangh nyei jauv yiem mbuo zoux Ziouv nyei gong.

Yesu nzoih zunh Ninh nyei gong yiem ziepc nzaangc jaax njoux mienh maanh, Ninh yaac aengx nzoih mbenc ziangx nzipc gong zoux nyei mienh, weic bun kuv fienx gong haih duqv mingh gormx lungh ndiev. Ninh bun sai-gorx mbuo hiuv ndaangc yietc zungv ninh mbuo oix zuqc buangh nyei, caux yietc zungv ninh duqv zipv nyei gong. Ninh aengx orn hnyouv gorngv, meih mbuo zungv maiv ndoqc, oix maaih Singx Lingh daaih orn meih mbuo nyei hnyouv, naaiv dauh oix caux meih mbuo juangc gong zoux, ninh oix njaaux meih horpc zuqc hnangv haaix nor zoux (Lugaa 24:49; Yo^han 15:26-16:16). Ninh zoux liuz yietc zungv gong qiemx zuqc zoux nyei buonc, Ninh ziouc faaux lungh mi’aqv. Sai-gorx mbuo corc yiem wuov nuqv-nuqv nyei mangc jienv lungh, liemh zeih maaih i dauh mienh zuqv jienv lui-baeqc souv jienv ninh mbuo nyei ga’hlen gorngv, “Gaa^li^li Mienh aah! Meih mbuo zoux haaix nyungc souv naaiv qaqv mangc gu’nguaaic lungh? Leih nqoi meih mbuo naaiv dauh Yesu, Tin-Hungh dorh faaux lungh mi’aqv. Meih mbuo buatc ninh hnangv haaix nor mingh, ninh aengx oix hnangv wuov nor daaih. Sai-gorx mbuo daux sin gan jienv jauv nzuonx yaac yiem hnyouv hnamv jienv Yesu nyei fangx hnangv haaix nor faaux lungh, se yietc nyungc sienx fim bun ninh mbuo sienx gorngv Yesu aengx oix daux nqang nzuonx daaih. Ninh mbuo gengh jorm hnyouv zunh kuv fienx caux mbenc duqv maaih nzipc gong zoux nyei mienh weic bun Ziouv nyei kuv fienx gong yietc liuz duqv zunh cuotv yiem naaiv doic mingh wuov doic.

Meih hnangv haaix nor zorng mbenc mienh nzipc meih nyei gong? Bun meih nyei dorn-jueiv nzipc Ziouv nyei gong fai?

O Ziouv Yesu aac, yie sienx gorngv meih za’gengh aengx nangh daaih caux nzuonx tin-dorngh hnangv ging-sou, sienx meih nyei mienh jiex ziex doic douh zong gorngv nor. Tov Ziouv bun zuangx mienh buatc meih aengx nangh daaih yiem yie nyei maengc caux tengx yie maaih buonc mbenc ziangx bun lunx nyei wuov baan, weic bun nnh mbuo aengx borqv jienv kuv fienx gong mingh zunh Zouv nyei hnamv, njoux en bun taux mv gaengh sienx nyei mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 15 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top