Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 23/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 23/06/2019

2 Hungh Douh 11:1-3
Ziouv Tin-Hungh Gunv Jienv Douh Zong

“Dingh njiec aqv, yaac hiuv duqv yie se Tin-Hungh. Yie yiem maanc fingx mbu’ndongx duqv mienh taaih. Yiem gormx lungh ndiev yie yaac duqv mienh taaih.” (Singx Nzung 46:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv dauh Aa^taa^li^yaa se haaix dauh? Dongh Aa^hatc^yaa hungh zuqc Ye^hu daix daic liuz, Aa^taa^li^yaa ziouc zoux cuotv haaix nyungc? Aa^taa^li^yaa hnangv naaic nor zoux se weic haaix nyungc mouz deic? Weic haaix diuc Ziouv zoux bun hungh dorn Yo^aatc duqv maengc cuotv? Hiuv duqv Ziouv Tin-Hungh corc gunv jienv douh zong (dòng lịch sử) haih tengx duqv haaix nyungc yiem meih nyei maengc?

2 Hungh Douh 11 zaang, borqv jienv 9 wuov zaang nyei gouv mingh, Ye^hu hungh daix daic Aa^hatc^yaa hungh, naaiv dauh hungh se Aa^taa^li^yaa nyei dorn. Mbuo hiuv duqv Aa^taa^li^yaa se Aa^hapc caux maiv benx haic nyei hungh maac Ye^se^mben nyei dorn. Weic maaih yiem maa wuov bun se benx ganh fingx janx, se zaangc Mbaa^an zienh nyei mienh, hnangv naaic ninh buatc Aa^hatc^yaa hungh zuqc daic miaqv, ninh ziouc daav za’eix mietc nzengc sienx Ziouv nyei mienh weic aengx bun zaangc zienh nyei jauv cuotv daaih, caux ninh nyei maengc maaih hnyouv oix zoux hungh cuotv daaih, ninh ziouc longc hnyouv doqc nyei daix nzengc maaih hungh douh nyei mienh, maiv gunv zuqc daix nyei mienh maaih ninh ganh nyei fun, daix nzengc liuz ninh ziouc ganh faaux zoux hungh gunv Yu^ndaa deic-bung. Maiv gunv hnangv naaic, mbuo buatc Ziouv laengz nyei waac yiem 1 Hungh Douh 11:36 “Yie oix jiu yietc fingx bun ninh nyei dorn weic bun yie nyei bou, Ndaawitv, zanc-zanc maaih zeiv-fun * Hipv^lu waac gorngv dang. yiem yie ginv daaih weic liepc yie nyei Mengh naaiv norm Ye^lu^saa^lem Zingh” Mv baac Ziouv longc Yolam nyei sieqv, Aa^hatc^yaa nyei muoc, Ye^ho^qe^mbaa, naaiv dauh Ye^ho^qe^mbaa se Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh nyei auv (2 Zunh Doic Douh 22:11), dongh bingx wuov zanc naaiv dauh Yo^aatc hungh dorn jang-jang duqv yietc hnyangx hnangv, Ye^ho^qe^mbaa ziouc dorh Yo^aatc mingh bingx dorh yiem zaangc Ziouv nyei biauv 6 hnyangx. Taux da’cietv wuov hnyangx, hungh dorn Yo^aatc ziouc duqv dorh faaux weic zoux hungh yiem Ndaawitv nyei douh zong hnangv Ziouv laengz nyei waac. Maiv gunv Aa^taa^li^yaa hungh ndongc haaix nyei waaic, ndongc haaix nyei za’eix camv, mv baac Ziouv Tin-Hungh corc maaih camv nyungc za’eix weic bun Ninh gong duqv zoux ziangx.

Se gorngv yietc dauh mienh oix yietc nyungc jauv, ninh ziouc longc ziex nyungc waaic haic nyei za’eix zoux taux duqc daaih, maiv gunv ninh longc nyei za’eix hnangv Aa^taa^li^yaa hungh nor, ninh yaac maiv gunv taux, faanh duqv ninh yei buonc hnangv. Za’gengh gamh nziex dingc! Mv baac yiem da’nqaang naaic deix doqc haic nyei za’eix corc maaih Ziouv Tin-Hungh gunv jienv nyei, njiec nqaang baamh mienh nyei douh zong haaix zanc yaac dongh zeix lungh ndaau wuov dauh Ziouv gunv jienv. Baamh mienh hnamv jienv ninh mbuo haih ganh lomgc ganh waaic haic nyei za’eix goiv yienc douh zong (dòng lịch sử), mv baac maiv zeiz hnangv naaic, douh zong zanc-zanc yiem jienv Ziouv nyei buoz. Dongh mbuo hiuv duqv hnangv naaiv liuz, mbuo ziouc maiv naamx hnyouv dongh mbuo buatc maaih camv nyungc maiv baengh fim nyei jauv, zuiz buangv nzengc lungh ndiev, fai zuiz buangv nzengc jiu-baang, weic zuqc mbuo sienx dingc gorngv taux ziangh hoc, Ziouv oix zoux ziangx Ninh nyei gong.

Mangc taux mbuo mbuo ganh nyei maengc caux Ziouv nyei jiu-baang yiem naaiv Jan-zei deic jiex daaih 100 hnyangx, meih buatc Ziouv gunv jienv naaic deix douh zong hnangv haaix nor?

Laengz zingh Ziouv, weic maiv gunv buangh zuqc ziex nyungc maiv baengh fim nyei zuiz yiem norm-norm dorngx, yie haaix zanc yaac souv wuonv, weic zuqc yie sienx gorngv meih se gunv jienv lungh ndiev nyei douh zong wuov dauh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 14 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top