Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 21/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 21/06/2019

Cong-Mengh Waac 22:6
Ziangh Maengc Nyei Jauv

“Njaaux fu’jueiv gan ninh horpc zuqc yangh nyei jauv, gox daaih ninh ziouc maiv leih nqoi.” (Cong-Mengh Waac 22:6).

Waac naaic bun meih hnamv: “Njaaux” naaiv joux waac maaih haaix nyungc eix leiz? Weic haaix diuc oix zuqc njaaux fu’jueiv caux mbuo njaaux nyei jauv se gorngv maiv horpc nor njiec nqaang hnangv haaix nor? Meih hoqc duqv haaix nyungc yiem naaiv zaang sou?

Fu’jueiv qiemx zuqc dae maa, ong gux, fai fin-saeng njaaux. “Njaaux” naaiv joux waac nyei eix leiz longc yiem Hipv^lu se (hānak) eix leix se “zoux bun hepc daaih, wueih jienv”. Yaac aengx maaih eix leiz gorngv “jiex gorn”. Fu’jueiv qiemx zuqc maaih njaaux nyei jauv bun ninh mbuo“jiex gorn” yiem ninh mbuo nyei maengc yaangh duqv horpv jauv. Yietc dauh mienh dongh saaix tiux, ninh tiux taux dorngx nor ninh oix zuqc tiux zeiz dingc daaih wuov diuh jauv. Fu’jueiv maiv gaux cong-mengh fai za’eix daaih weic ginv yietc diuh jauv longx nyei bun ninh ganh, hnangv naaic mbuo domh mienh oix zuqc maaih buonc tengx jienv ninh. Hnangv naaic “njaaux” yiem naaiv yiemc yaac maaih eix leiz fu’jueiv qiemx zuqc domh mienh nuqv bun ninh mingh hepc nyei jauv, nzengc nyei jauv, ziouc dorh ninh mbuo mingh taux ziangh maengc nyei jauv (Matv^taai 7:13-14).

“Jauv” ei mbuo mangc yiem Cong-Mengh Waac naaiv nyei eix leiz se ziangh nyei maengc. “Jauv” yiem naaiv yaac maaih eix leiz gorngv ziangh nyei maengc horpc, maaih cong-mengh, cing-nzengc, dorh mingh duqv ziangh maengc. Hnangv Yesu gorng: “Yie se dongh mingh Zaangc Diex wuov diuh jauv, yaac dongh zien leiz, yaac dongh ziangh maengc” (Yo^han 14:6). Fu’jueiv qiemx zuqc maaih njaaux taux mingh Yesu wuov diuh jauv. Weic zuqc dongh fu’jueiv hiuv liuz Ziouv Yesu, sienx Ziouv Yesu ninh mbuo cingx daaih hnamv Ziouv fu-sux Ziouv yiem nqaa’haav hingv. Naaiv diuh jauv, maiv zeiz mingh douc baav jauv fai mingh douc baav ziangh hoc yiem ninh mbuo nyei maengc hnangv, mv baac se oix zuqc mingh taux “gox nzengc” yaac maiv leih nqoi. Domh mienh njaaux nyei “jauv” se zoux gorn-ndoqv wuonv bun fu’jueiv duqv longc yiem ninh mbuo nyei maengc.

Maaih deix domh mienh kungx nzauh huaang mingh lorz zinh nyaanh daaih bun fu’jueiv, maiv guaax hnyouv taux njaaux fu’jueiv nyei jauv. Maaih camv-dauh fu’jueiv maiv duqv njaaux aqv fai duqv njaaux maiv liuz, eix leiz se njaaux deix maiv njaaux deix, taux ninh hlo dingc daaih corc maiv hiuv duqv ninh zoux nyei gong se maaih zuiz, ninh mingh nyei jauv se dorngc, caux gauh nzaauh jiex se maaih camv-dauh fu’jueiv ziouc ganh ginv mingh jangv nyei jauv, ziouc zoux waaic ninh mbuo nyei buonh sin. Fu’jueiv se Tin-Hungh bun nzipc nyei buonc, hnangv naaic zoux domh mienh nyei mienh, mbuo oix zuqc maaih buonc caux fu’jueiv. Maaih daux gaux bun ninh mbuo caux longc nzengc hnyouv kuinx njaaux ninh mbuo ei cing-nzengc nyei jauv, longx nyei jauv (Cong-Mengh Waac 22:15). Domh mienh nuqv bun fu’jueiv hiuv duqv lorz ziangh maengc nyei jauv se yietc nyungc longc jiex nyei zingh nyeic dongh domh mienh liouh njiec bun fu’jueiv.

Yiem jan-zei fingx ih hnoi ninh mbuo longc zoux “jangx taux domh mienh nyei en-zingh” maaih camv norm hmuangv doic zoux wuic hlo nyei yiem ih hnoi. Ninh mbuo gorngv naaiv se weic jangx taux ong gux, dae maa duqv njaaux ninh mbuo jiex daaih benx mienh. Dongh zoux dae maa nyei mienh, mbuo oix zuqc daux gaux tov Ziouv bun mbuo maaih zingh nyeic caux cong-mengh yiem Ziouv daaih, weic bun mbuo haih njaaux fu’jueiv yaangh ei ziangh maengc nyei jauv.

Meih njaaux meih nyei fu’jueiv dongh “ninh horpc zuqc mingh” nyei jauv nyei fai? Meih za’gengh njaaux bun meih nyei fu’jueiv hiuv taux Ziouv nyei jauv, caux bun ninh hiuv duqv gorngv mingh duqv yietc liuz nyei maengc se longc jienv jiex nyei jauv yiem ninh nyei maengc nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie zanc-zanc yaangh gan Ziouv nyei jauv. Tov Ziouv bun yie duqv zingh nyeic caux cong-mengh yiem njaaux fu’jueiv nyei gong yiem yie nyei maengc, bun yie haih njaaux duqv fu’jueiv yaangh ei ziangh maengc nyei jauv caux cing-nzengc nyei jauv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 12 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top