Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/06/2019

2 Hungh Douh 10:18-27
Zuangx Mbaa^An Zienh Nyei Douc Waac Mienh Zuqc Daix Nzengc

“Yie se Ziouv. Naaiv se yie nyei mbuox. Yie nyei njang-laangc yie maiv zorqv bun ganh dauh, yaac maiv bun longc ceng yie nyei waac ceng diu daaih nyei miuc-fangx.” (I^saa^yaa 42:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Ye^hu hungh hnangv haaix nor daav guv guaix za’eix daix Mbaa^an nyei douc waac mienh caux yietc zuangx zaangc Mbaa^an zienh nyei mienh? Ih jaax hnoi, maaih haaix nyungc zienh nzengc camv bieqc gunv yiem mbuo nyei maengc? Meih qiemx zuqc zoux haaix nyungc weic maiv bun meih nyei maengc maaih zaangc zienh?

Dongh daix liuz Aa^hapc nyei hoz doic, Ye^hu hungh jiex gorn daav guv guaix za’eix daix Mbaa^an nyei douc waac mienh. Ninh nduov zaangc Mbaa^an zienh nyei zuangx mienh caux Mbaa^an zienh nyei douc waac mienh gorngv ninh oix fongc horc yaac buov ziec hlo nyei bun Mbaa^an zienh, hnangv naaic qiemx zuqc heuc yietc zungv Mbaa^an zienh nyei douc waac mienh daaih gapv zunv Saa^maa^lie domh zingh, maiv bun caa yietc dauh maiv daaih. Ye^hu hungh jaa-ndaangc paaiv ziangx betv zeipc dauh mienh yiem miuc-biauv ga’nyiec maengx zuov lingc. Dongh Ye^hu buov ziec liuz, ninh bun lingc yiem nyei mienh ganv bieqc mingh longc nzuqc ndaauv daix nzengc Mbaa^an zienh nyei douc waac mienh maiv caa yietc dauh. Baeng aengx bieqc Mbaa^an miuc-biauv gu’nyuoz wuov qongx, zorqv yiem Mbaa^an miuc-biauv gu’nyuoz nyei la’bieiv-dongc dorh cuotv buov guangc. Ninh mbuo baaic waaic Mbaa^an nyei la’bieiv-dongc caux Mbaa^an nyei miuc-biauv, yaac zoux benx jaiv buoz dorngx taux ih jaax hnoi.

Kungx longc yietc hnoi hnangv, Ye^hu hungh ziouc mietc nzengc zuangx zaangc Mbaa^an zienh nyei mienh yiem I^saa^laa^en guoqv. Jiex mingh camv-hnyangx ndaauv baeqc fingx zuqc Aa^hapc hungh nyei bungh buonc douh zong caux hungh maac Ye^se^mben gunv, ziouc maaih zaangc Mbaa^an zienh camv buangv yiem I^saa^laa^en guoqv. Maiv gunv Tin-Hungh longc camv nyungc za’eix donv fai kuinx ninh mbuo, mv baac yiem hungh mingh taux baeqc fingx yietc zungv ngaengc Tin-Hungh, zoux bun Tin-Hungh qiex jiex haic. Ziangh hoc taux, Ninh longc Ye^hu hungh mietc nzengc zaangc Mbaa^an zienh nyei gorn, weic dorh Ninh nyei baeqc fingx daaux nqaang daaih caux Ninh, daaih yaangh horpc nyei jauv.

Ziouv Tin-Hungh se yietc liuz ziangh jienv nyei Ziouv, Ninh maiv oix Ninh nyei baeqc fingx mingh zaangc ganh dauh zienh (I^saa^yaa 42:8). Fih hnangv nyei yiem ih jaax hnoi, se gorngv mbuo haaix dauh maaih bangc kaux ganh dauh mienh, fai bangc kaux zienh, fai zinh nyaanh, aqv fai maaih nyei zinh zoih, fai bangc kaux maaih nyei mengh, fai bangc kaux zoux nyei gong, fai kaux ganh nyei qaqv… se gorngv naaic deix yietc zungv zorqv daaih zoux da’yietv yiem mbuo nyei maengc nor, ziouc zuqc Tin-Hungh qiex jiez aqv. Se gorngv maaih hnangv naaic maiv ganv goiv hnyouv nzuonx lorz Ziouv nor, maaih hnoi Ninh oix mietc nzengc. Weic zuqc ginv zaangc zienh nyei eix leiz se ginv daic nyei jauv, naaiv nyungc daic se dongh daic orqv sin caux lingh wuonh wuov nyungc daic.

Yiem meih nyei maengc, meih maaih ganh dauh fai haaix nyungc bun meih gauh longc jienv yiem Tin-Hungh nyei fai? Meih hnangv haaix nor cih cuotv naaic deix jauv?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie longc nzengv hnyouv, longc nzengc lingh wuonh, longc nzengc yie maaih nyei qaqv, longc za’eix baaix zaangc meih Ziouv se dongh Tin-Hungh nyei ndoqc Dorn, caux kungx baaix zaangc Meih nduqc dauh hnangv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 11 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top