Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 19/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 19/06/2019

2 Hungh Douh 10:1-17
Douc Waac Mienh Nyei Waac Cuotv Daaih Doix Nzengc

“Oix zuqc hiuv, Ziouv ziangv jienv Aa^hapc nyei douh zong gorngv nyei joux-joux waac, Ziouv maiv bungx ndortv yietc joux. Ziouv ei jienv ninh longc ninh nyei bou, E^li^yaa, gorngv nyei waac zoux ziangx.” (2 Hungh Douh 10:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Ye^hu hnangv haaix nor mietc nzengc Aa^hapc nyei zeiv-fun? Tin-Hungh nyei douc waac mienh douc nyei waac yiem 1 Hungh Douh 21:17-26 mbuo buatc cuotv daaih nyei sic hnangv haaix nor? Aa^hapc buangh zuqc nyei naanc zingh kuinx taux haaix nyungc mbuo?

Ei jienv douc waac mienh E^li^saa nyei bou gorngv nyei waac (2 Hungh Douh 9:7), dongh daix liuz hungh diex caux Ye^se^mben, Ye^hu aengx mingh mietc nzengc Aa^hapc nyei zeiv-fun. Yiem naaiv douc ging-sou bun mbuo hiuv Ye^hu daav za’eix bun goux hungh dinc nyei domh jien, yietc zungv mienh gox, caux yietc zungv goux hungh dorn nyei mienh daix wuov 70 dauh Aa^hapc nyei dorn, dorh m’nqorngv daaih bun ninh. Yiem 11 yiemc bun mbuo hiuv, Ye^hu aengx daix zengc njiec nyei douh zong yiem Yitv^le^en zengc njiec wuov deix yietc zungv, liemh ninh nyei zoux hlo nyei mienh, ninh zuoqc jiex nyei loz-gaeng doic, caux ninh nyei sai mienh, maiv liouh yietc dauh cuotv singx maengc. Ye^hu cuotv jauv mingh Saa^maa^lie se I^saa^laa^en mienh nyei domh zingh, buangh 42 Aa^hatc^yaa, nyei cien-ceqv jang-jang oix mingh mangc hungh diex nyei dorn-jueiv caux hungh gux nyei dorn. Ye^hu nyei mienh ziouc liemh nangh zorqv ninh mbuo yaac yiem Mbetc Eketc nyei wuom-kuotv hlen daix ninh mbuo. Yietc zungv maaih feix ziepc nyeic dauh. Maiv liouh yietc dauh cuotv singx maengc (12-14 yiemc). Mingh taux Saa^maa^lie, Ye^hu aengx daix yiem Saa^maa^lie, Aa^hapc nyei yietc zungv zengc njiec nyei mienh. Ye^hu mietc nzengc ninh mbuo hnangv Ziouv longc E^li^yaa gorngv nyei waac yiem (17 yiemc).

1 Hungh Douh 21:17-26 maaih fiev jienv Tin-Hungh nyei waac, longc E^li^yaa douc fienx mbuox Aa^hapc taux naaiv deix sic. Yiem naaic deix ziangh hoc, Aa^hapc hungh goiv hnyouv, hnangv naaic Tin-Hungh ziouc maiv bun naaiv deix domh sic cuotv ninh nyei maengc. Mv baac njiec nqaang, buatc ninh nyei dorn-fun mbuo corc zoux bun Tin-Hungh nouz, weic zuqc ninh mbuo mingh zaangc Mbaa^an zienh, caux aengx dorh Ziouv Tin-Hungh nyei baeqc fingx mingh dorngc jauv. Tin-Hungh nyei douc waac mienh zungv kuinx mbuox ndaangc taux naaiv deix kouv naanc oix cuotv bun mienh gamh nziex caux goiv hnyouv, goiv yienc ninh mbuo zoux nyei sic, daaux nqaang nzuonx daaih buoqc Zaangc Tin-Hungh, mv baac Aa^hapc nyei biauv zong mienh maiv maaih guaax hnyouv taux. 70 dauh Aa^hapv nyei dorn, goux hungh dinc nyei jien, hungh gux nyei dorn mbuo yietc zungv hnamv daaih yiem ninh mbuo mbu’ndongx se yietc zungv maaih lingc maaih mengh nyei mienh hnamv daaih ninh mbuo duqv baengh orn nyei yiem, mv baac taux Tin-Hungh nyei buoz zoux gong nor maiv maaih haaix dauh mbeu duqv aqv, hnangv naaic Tin-Hungh nyei douc waac mienh douc cuotv nyei waac cuotv daaih doix diuc nzengc. Naaiv yaac fih hnangv nyei kuinx taux mbuo ih jaax hnoi nyei mienh. Yiem ging-sou maaih camv norm dorngx kuinx fai donv taux, se gorngv mbuo mangc piex maiv maaih guaax hnyouv taux, haaix zanc yaac sueih ei ganh nyei hnyouv zoux jienv zuiz mingh, fai mingh gan jienv ngaengc Tin-Hungh nyei mienh ngaengc Tin-Hungh … se oix zuqc faix fim, ziangh hoc oix taux, Tin-Hungh nyei douc waac mienh douc cuotv nyei waac oix cuotv daaih doix diuc nzengc, taux zien cuotv nyei ziangh hoc nor maiv maaih haaix dauh haaih njoux duqv meih aqv.

Ziouv Tin-Hungh nyei waac kuinx meih oix zuqc tiuv yienc haaix nyungc nyei fai? Meih hnangv haaix nor bun paaiv?

Laengz zingh Ziouv bun Ziouv nyei waac yie duqv hiuv. Tov Ziouv bun yie muangx meih nyei waac, hiuv duqv goiv hnyouv guangc zuiz, weic bun yie maiv ndortv njiec zuqc daic nyei jauv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 10 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top