Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 18/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 18/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 18/06/2019

Yo^han 1:35-51
Longc Nzengc Hnyouv Zoux Zorng-Zengx

“An^ndaa^lu liemh zeih mingh lorz ninh nyei gorx, Simon Bide, mbuox ninh, “Yie mbuo buatc Me^si^yaa aqv loh!” (Me^si^yaa wuov joux waac nyei eix leiz se Giduc” (Yo^han 1:41).

Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih fiev cuotv ziex nyungc za’eix tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx yiem naaiv douc ging-sou oc. Tov meih ganh porv muonc ei meih bieqc hnyouv ei naaiv deix za’eix tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx nyei jauv. Yiem naaiv zaang hoqc nyei jauv tengx duqv haaix nyungc meih nyei maengc caux Ziouv?

Yiem naaiv douc ging-sou bun mbuo hiuv taux Yesu nyei daauh ban sai-gorx gan Ninh. Ndaangc jiex se tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han gorngv mbuox Yesu se Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn bun ninh nyei I dauh sai-gorx An^ndaa^lu caux Yo^han hiuv, naaiv deix I dauh sai-gorx gan Yesu mingh yaac caux Yesu yiem yietc hnoi. Liuz An^ndaa^lu ziouc liemh zeih mingh lorz ninh nyei gorx Simon Bide mbuox ninh“Yie mbuo buatc Me^si^yaa aqv loh!”. Aengx jiex mingh se Filipv, ninh duqv Yesu heuc daaih gan Ninh. Ninh ziouc aengx dorh Yesu nyei jauv mingh mbuox Naa^taa^naa^en, naaiv dauh Naa^taa^naa^en nyei hnyouv corc mbungh mbienv, mv baac Filipv ziouc dorh ninh mingh buangh Ziouv Yesu, Yesu ziouc caux ninh gorngv waac, ninh ziouc sienx Yesu aqv.

Hnangv naaic mbuo duqv buatc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei za’eix fai daauh ban sai-gorx mbuo nyei za’eix dorh mienh daaih lorz Yesu nyei jauv hnangv haaix nor. Yiem naaiv maaih deix mbuo qiemx zuqc hoqc hiuv nyei:

Da’yietv, maaih tengx ganh zoux zorng-zengx caux Ziouv yiem mbuo ganh nyei sienx fim. Hnangv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han gorngv “Yie buatc” (32, 34 yiemc); An^ndaa^lu caux Filipv yaac fih hnangv nyei gorngv “Yie mbuo duqv buatc” (41, 45 yiemc). Hnangv naaic bun cing gorngv mbuo maiv zeiz tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx ei mbuo hoqc duqv ndortv hnyouv fai hiuv nyei, mv baac se tengx ganh zoux zorng-zengx dongh mbuo sienx nyei, bieqc hnyouv nyei.

Da’nyeic, daauh bun sai-gorx mbuo ziangx naaic dorh mienh mingh buangh Yesu dongh ninh mbuo duqv buatc, duqv buangh, duqv sienx. Maiv zeiz dorh mienh mingh buangh fai mbuox gorngv taux Ziouv Tin-Hungh (bun cing gorgv nyei maiv mengh), fai gorngv lungh Zaangc Diex maiv maaih hietv waac hniev bun mienh hiuv duqv dingc dongh ninh mbuo sienx kaux nyei se Yesu; caux yaac maiv zeiz gorngv taux ninh mbuo sienx nyei gorn-ndorqv fai gorn-baengx nduov mienh daaih gan ninh mbuo sienx.

Da’fam, zoux zorng-zengx se dorh mienh daaih buangh Ziouv, mbuo se kungx benx mbu’ndongx mienh tengx Ziouv zoux zorng-zengx hnangv, se Singx Lingh ganh zoux gong yiem duqv haiz kuv fienx nyei mienh bun ninh mbuo sienx hnangv.

Da’feix, maiv maaih nzaeng leiz fai apv mienh sienx Ziouv. Dongh Naa^taa^naa^en corc hnyouv mbungh mbienv weic ninh haiz nyei waac aqc duqv bieqc hnyouv, mv baac Filipv corc maanc-maanc gorngv mbuox Naa^taa^naa^en meih gunv daaih mangc maah! Dongh gorngv maaih nzaeng leiz, se gorngv mbuo maiv hiuv camv nor, muangx nyei mienh ziouc maiv sienx. Mv baac se gorngv mbuo hiuv camv, mbuo nzaeng duqv hingh nor yaac zoux bun mienh ndortv hnyouv. Hnangv naaic ziouc zoux bun maiv maaih lamh longc zengc. Aengx maaih apv mienh sienx nor, maaih deix mienh taaih mbuo, ninh mbuo ziouc gorngv ninh mbuo sienx, mv baac ninh mbuo oix lorz qiangx pien mbuo, maiv oix buangh mbuo.

Hnangv naaic mbuo duqv buatc naaiv deix daauh ban sai-gorx mbuo nyei za’eix hnangv haaix nor dorh mienh daaih sienx Ziouv. Meih niv, yiem meih nyei maengc, meih hnangv haaix tengx Yesu zoux zorng-zengx bun meih nyei doic?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie souv wuonv yie nyei sienx fim yiem Ziouv, bun yie ndaamv hlo nyei tengx Ziouv zoux zorng-zengx bun taux yie nyei hmuangv fai yie nyei doic, bun duqv mienh camv daaih buangh Ziouv caux sienx Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 9 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top